Lietuva ir CERN

Finansinių paraiškų aprašas

PATVIRTINTA Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu 2011-10-27 protokolo Nr. 15, pakeitimai ir papildymai – 2018-01-23 protokolo Nr. 3 ir 2018-10-30 protokolo Nr. 19

LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ DALYVAVIMO
SU EUROPOS BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOS (CERN) VEIKLOMIS SUSIJUSIUOSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROJEKTUOSE FINANSINIŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, JŲ VERTINIMO, LĖŠŲ SKYRIMO, ATASKAITŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansinių paraiškų veiklai, įgyvendinamai pagal Įsijungimo į Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) veiklas 2018–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-472 (toliau vadinama – Veiksmų planas) – konkurso būdu atrinktiems su CERN veiklomis susijusiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams (toliau vadinama – CERN projektai) vykdyti – teikimo, jų vertinimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuoja paraiškų teikimo, siekiant gauti finansavimą CERN projektams vykdyti, šių paraiškų vertinimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo bei vertinimo Lietuvos mokslų akademijoje (toliau vadinama – Akademija) tvarką.
2. Šis Aprašas taikomas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, vykdančioms CERN projektus, kurie yra numatyti Veiksmų plane.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
CERN projekto etapas – CERN projekto įgyvendinimo laikotarpis, kuris yra ne ilgesnis kaip vieneri finansiniai metai, prasidedantys sausio 1 d. ir besibaigiantys gruodžio 31 d., jei Akademijos nenustatyta kitaip.
Projekto vykdytojas – tyrėjas arba kitas darbuotojas, įgyvendinantis CERN projektą.
Dalykinės ataskaitos – atsiskaitomojo laikotarpio CERN projekto įgyvendinimo ataskaitos, pateikiamos šiame Apraše nustatytomis formomis ir terminais.
Finansinė paraiška – pagal šio Aprašo reikalavimus parengta paraiška finansavimui gauti.
Finansinės ataskaitos – CERN projekto išlaidas pagrindžiantys finansiniai atsiskaitomieji dokumentai, pateikiami šiame Apraše nustatytomis formomis ir terminais.
Lėšų naudojimo sutartis – finansavimo, skirto CERN projektui vykdyti, naudojimo sutartis.
Lėšos CERN projektui finansuoti – tikslinės paskirties lėšos, skirtos CERN projektui vykdyti.
Projekto vadovas – mokslininkas, kuris dirba pareiškėjo institucijoje ir yra atsakingas už CERN projekto įgyvendinimą.
Pareiškėjas – juridinis asmuo, šio Aprašo nustatyta tvarka pateikęs finansinę paraišką.
Akademijos komisija – Akademijos prezidiumo patvirtinta Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija.
Akademijos Organizacinis skyrius – Akademijos padalinys, atliekantis administracinį, organizacinį ir informacinį darbą.
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras (VU centras) – Vilniaus universiteto sui generis padalinys, atsakingas už dalelių fizikos specialistų rengimą ir eksperimentinės dalelių fizikos tyrimų grupės formavimą Lietuvoje, turintis vadovą ir tarptautinį patarėjų komitetą.
Tinkamos išlaidos – CERN projekto pagrįstos išlaidos, kurios atitinka šiame Apraše nustatytus tinkamumo kriterijus ir patenka į bent vieną iš nustatytų kategorijų bei yra numatytos lėšų naudojimo sutarties išlaidų sąmatoje.

II. LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI

4. Lėšas CERN projektams finansuoti sudaro Akademijai Švietimo ir mokslo ministerijos tam tikslui skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir CERN lėšos.
5. Akademija šio Aprašo nustatyta tvarka skiria lėšas CERN projektų moksliniams tyrimams ir (arba) technologijų plėtrai, nefinansuojamiems iš kitų finansavimo šaltinių.
6. Dalyvavimas CERN projektuose finansuojamas skiriant iki 100 procentų visų projekto įgyvendinimui numatytų lėšų.
7. Pareiškėjas gali planuoti tik tuos mokslinius tyrimus, darbus, įrangos įsigijimą, žmonių išteklius ir kitas priemones, kurie reikalingi CERN projekto rezultatams pasiekti.
8. CERN projektą vykdančios institucijos, mokėdamos su šiuo projektu susijusį darbo užmokestį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2010, Nr. 81-4221), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 „Dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, 42-1582; 2010, Nr. 158-8031) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais:
8.1. Projekto vadovas ir vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis. Asmenys, nesantys projekto vykdytojais, negali būti įdarbinti projekte.
8.2. Priedai prie atlyginimo projekto vykdytojams gali būti skiriami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir finansinėje paraiškoje turi būti išsamiai pagrįsti. Priedas turi atitikti projekto įgyvendinimo darbo sutartyje nurodytą vykdytojo darbo krūvį.
9. Pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), susijęs su iš CERN projektams finansuoti skirtų lėšų pirktomis prekėmis, paslaugomis ar iš šių lėšų įsigytu ilgalaikiu turtu (kai lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti gavėjas negali jo susigrąžinti) ir dengiamas iš šių lėšų, į PVM atskaitą ir į PVM deklaraciją negali būti įtraukiamas.
10. Pareiškėjas, pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2006, Nr. 4-102; 2010, Nr. 25-1174) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

III. TINKAMOS IR NETINKAMOS IŠLAIDOS

11. Tinkamos išlaidos turi atitikti šiuos kriterijus:
11.1. būti aiškiai apibrėžtos pagal išlaidų kategorijas;
11.2. būti realios ir teisingos, pagrįstos finansiniais dokumentais;
11.3. būti būtinos CERN projektui įgyvendinti;
11.4. būti patirtos CERN projekto įgyvendinimo metu.
12. Tinkamų išlaidų kategorijos, kurioms finansuoti šiame Apraše nustatyta tvarka gali būti skiriamos lėšos:
12.1. išlaidos CERN projekto vadovo ir vykdytojų darbo užmokesčiui;
12.2. išlaidos CERN projekto vadovo ir vykdytojų socialinio draudimo įmokoms;
12.3. išlaidos paslaugoms;
12.4. išlaidos prekėms;
12.5. išlaidos komandiruotėms;
12.6. išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;
12.7. pridėtinės išlaidos (pareiškėjo institucijos sąnaudos).
13. Netinkamos išlaidos yra:
13.1. išlaidos baudoms sumokėti ir (arba) finansinėms sankcijoms atlikti ir (arba) bylinėjimosi išlaidoms padengti;
13.2. išlaidos debeto palūkanoms, finansinėms operacijoms, komiso rinkliavoms, nuostoliams, atsiradusiems dėl užsienio valiutos keitimo, kitiems grynai finansiniams sandorių kaštams;
13.3. išlaidos paskoloms, lizingo veikloms;
13.4. išlaidos projektui parengti;
13.5. deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos, susijusios su kitais institucijoje vykdomais mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektais.
14. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei atitinka Aprašo 11 punkto kriterijų reikalavimus bei yra teisingai ir sąžiningai paskirstytos pagal Aprašo 12 punkte nustatytas išlaidų kategorijas.

IV. FINANSINIŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

15. Paskutinį metų ketvirtį Akademija išsiunčia mokslo ir studijų institucijoms informacinį raštą apie kvietimą pateikti finansines paraiškas ir paskelbia kvietimą savo interneto svetainėje. Kvietime turi būti nurodyti finansinių paraiškų teikimo reikalavimai. Kvietimas paskelbiamas ne vėliau kaip 1 mėnesį iki finansinių paraiškų pateikimo termino pabaigos.
16. Pareiškėjas kiekvienam CERN projektui turi teikti atskirą finansinę paraišką.
17. Pareiškėjai šio Aprašo 15 punkte nurodytame rašte nustatytais terminais Akademijai pateikia:
17.1. Užpildytą atitinkamą finansinės paraiškos formą (1 priedas). Finansinė paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo, pareiškėjo vyriausiojo finansininko, projekto vadovo ir patvirtinta pareiškėjo antspaudu;
17.2. Investicinį projektą, parengtą pagal Aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus, jei planuojama gauti lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti;
17.3. Pareiškėjo vadovo ar įgalioto atstovo pasirašytą raštą dėl CERN projekto vykdymo užtikrinimo.
18. Pareiškėjas pateikia po 1 (vieną) 17 punkte nurodytų dokumentų originalią ir elektroninę (PDF formatu) versijas. Visi finansinės paraiškos lapai turi būti sunumeruoti ir įrišti.
19. Aprašo 17 punkte nurodyti dokumentai turi būti įteikti Akademijai adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.
20. Šio Aprašo 15 punkte nurodytame rašte gali būti nurodytas reikalavimas pateikti papildomų dokumentų – konkursų dalyvių pirminių mokymų išklausymo pažymėjimų, įsipareigojimų dalyvauti antriniuose mokymuose ir kt.
21. Vėliau nei šio Aprašo 15 punkte nurodytame rašte nustatytais terminais gautos finansinės paraiškos nenagrinėjamos. Už finansinės paraiškos pristatymą laiku atsako pareiškėjas.

V. FINANSINIŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

22. Jei šio Aprašo 15 punkte nurodytame kvietime nėra papildoma, vertinant finansines paraiškas yra atliekamas:
22.1. administracinis vertinimas;
22.2. ekspertinis vertinimas.
23. Administracinį vertinimą atlieka Akademijos Organizacinis skyrius ir buhalterija.
24. Administracinio vertinimo metu tikrinama, ar finansinė paraiška tinkamai užpildyta ir ar yra pateikti visi reikiami dokumentai bei informacija, ar angliškoji paraiškų dalis (santrauka) atitinka lietuviškąją.
25. Administracinio vertinimo kriterijus atitinkančios finansinės paraiškos perduodamos ekspertiniam vertinimui. Tuo atveju, kai finansinės paraiškos neatitinka administracinio vertinimo kriterijų, informuojamas pareiškėjas ir jam nustatomas terminas trūkumams pašalinti.
26. Finansinių paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Akademijos komisija, įvertindama lietuviškąją paraiškų dalį. VU centro tarptautinis patarėjų komitetas gali teikti laisvos formos atsiliepimus apie angliškąją paraiškų dalį.
27. Ekspertinio vertinimo metu įvertinama, kaip finansinė paraiška atitinka šio Aprašo II ir III skyrių reikalavimus.

VI. SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

28. Nutarimą dėl lėšų skyrimo priima Akademijos prezidiumas, atsižvelgdamas į individualaus ekspertinio vertinimo (3 priedas) išvadas ir siūlymus ir Akademijos komisijos rekomendacijas, VU centro tarptautinio patarėjų komiteto atsiliepimus ir VU centro nuolatinio vadovo nuomonę.
29. Apie priimtą nutarimą dėl finansinės paraiškos Akademijos Organizacinis skyrius informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, išsiųsdamas jam informacinį pranešimą.
30. Akademijos prezidiumo sprendimą dėl lėšų skyrimo įgyvendina Akademijos Organizacinis skyrius, parengdamas pasirašyti Akademijos sutartį su CERN projektą vykdančiu pareiškėju dėl lėšų naudojimo.
31. Akademijos Organizacinis skyrius pareiškėjui pateikia lėšų naudojimo sutarties ir jos priedų elektroninę versiją. Akademijos Organizaciniam skyriui turi būti pateikti pareiškėjo vadovo pasirašyti 2 (du) lėšų naudojimo sutarties bei jos priedų egzemplioriai. Vienas Akademijos prezidento pasirašytas lėšų naudojimo sutarties egzempliorius su priedais grąžinamas pareiškėjui.

VII. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI

32. Akademija perveda pareiškėjui lėšas CERN projektui finansuoti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
33. Pareiškėjas ir projekto vadovas teikia ataskaitas sutartyje nustatytais terminais.
34. Akademijai teikiamos šios ataskaitos:
34.1. Dalykinė – projekto metinė įgyvendinimo ataskaita, atitinkanti teiktą finansinę paraišką, pasirašyta projekto vadovo (elektroninė versija PDF formatu);
34.2 Finansinės ataskaitos (spausdintinė ir elektroninė versijos):
34.2.1. „Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 20___ m. ______________ d. ataskaita“ (forma Nr. 2), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413, 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1K-167 redakcija, Žin., 2010-05-29, Nr. 62-3084);
34.2.2. Lėšų panaudojimo ataskaita.
34.3. Kitos sutartyje nurodytos ataskaitos ar dokumentai.
35. Gavus lėšų CERN projektui finansuoti ir nustatytais terminais bei tvarka nepateikus dalykinių bei finansinių ataskaitų, taip pat, jeigu nebuvo padarytos išlaidos gavus lėšas šio Aprašo nustatyta tvarka, likusios lėšų naudojimo sutartyje numatytos lėšos pareiškėjui pervedamos tik tada, kai jis pateikia atsiskaitymo dokumentus ir įrodymus, kad išlaidų būta. Jei paaiškėja, kad lėšos naudotos ne pagal paskirtį arba neišnaudotos, pareiškėjas jas turi grąžinti Akademijai ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d.

VIII. ATASKAITŲ VERTINIMAS IR TVIRTINIMAS

36. Ataskaitų vertinimą organizuoja Akademijos Organizacinis skyrius.
37. Dalykines ir finansines ataskaitas vertina ir siūlymus Akademijai teikia Akademijos komisijos ekspertai, laisvos formos atsiliepimus apie angliškas ataskaitų santraukas – VU centro tarptautinio patariamojo komiteto nariai.
38. Vertinimus ekspertai pateikia, užpildydami vertinimo anketą (4 priedas).
39. Finansines ataskaitas taip pat vertina ir išvadas Akademijai teikia Akademijos buhalterija.
40. Akademijos Organizacinis skyrius, reziumavęs individualius ekspertų siūlymus ir Akademijos buhalterijos išvadas bei VU centro tarptautinio patarėjų komiteto narių atsiliepimus, teikia jų rekomendaciją dėl ataskaitų tvirtinimo Akademijos prezidiume.
41. Akademijos komisijos ekspertams rekomendavus ir Akademijos prezidiumui ataskaitas patvirtinus, Akademijos Organizacinis skyrius informuoja pareiškėjus.
42. Jei CERN projekto veiklos dalykinė ataskaita įvertinama neigiamai, Akademijos komisija gali pasiūlyti Akademijos prezidiumui nustatyti terminus trūkumams pašalinti arba lėšų skyrimą kitame CERN projekto etape mažinti ar visai nutraukti.
43. Jei lėšų naudojimo sutartis nutraukiama, pareiškėjas turi grąžinti Akademijai visas ar Akademijos komisijos nurodytą dalį CERN projekto vykdymui pervestų lėšų.
44. Akademija, tikrindama dokumentus, turi teisę kreiptis į pareiškėją, kad dokumentuose pateikta informacija būtų paaiškinta, patikslinta arba kad būtų pateikta papildomų dokumentų.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Projekto vadovas ar vykdytojai, jei skelbia publikacijas, sukurtas vykdant CERN projektą, ne kaip CERN sambūrių nariai, nurodo, kad darbai atlikti gavus finansavimą iš Akademijos.Atsisiųsti