Veikla

  • LIT
  • Veikla
  • LMA narių visuotiniai susirinkimai
Atgal

LMA narių visuotiniai susirinkimai

2018 m. rugsėjo 24 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimo pradžioje tylos minute buvo pagerbti žymus sodo augalų selekcininkas, LMA užsienio narys profesorius Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski), žymus Lietuvos fizikas, vienas pirmųjų puslaidininkių fizikos specialistų, talentingas šios mokslo šakos organizatorius, profesorius habilituotas mokslų daktaras akademikas Algirdas Šileika, LMA tikrasis narys, ilgametis KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius, Vitalijus Janickis ir LMA tikrasis narys, vienas iš Lietuvos vadybos mokslų pradininkų, habilituotas mokslų daktaras profesorius Povilas Zakarevičius.
Po to LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai pasveikino jubiliatus: Vytautą Martinkų – 75 metų, Saulių Klimašauską ir Rimantą Jankauską – 60, Praną Kūrį 80 metų jubiliejų proga. Kavli premijos gavimo proga pasveikintas akad. Virginijus Šikšnys. LMA prezidentas J. Banys kartu su LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininku akad. Aivaru Kareiva už nuopelnus mokslui ir kultūrai akademikui Algimantui Grigeliui įteikė Teodoro Grotuso medalį.
LMA prezidentas J. Banys kartu su viceprezidentu Zenonu Dabkevičiumi ir Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi įteikė pažymėjimus LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojams. 2018–2019 m. stipendijos skirtos penkiolikai mokslininkų: dr. Lijanai Birškytei-Klimienei, dr. Giedrei Dzemydaitei, dr. Mindaugui Klovui (Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse), dr. Ritai Armonienei, dr. Aldonai Balčiūnaitei, dr. Dariui Kazlauskui, dr. Vitai Lėlei, dr. Dianai Marčiulynienei, dr. Linui Minkevičiui, dr. Urtei Neniškytei, dr. Dariui Ploniui, dr. Eglei Preikšaitienei, dr. Evaldui Stankevičiui, dr. Daivai Tavgenienei, dr. Aurimui Vyšniauskui (Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse).
Vėliau prasidėjo diskusijos dėl Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo, kurias moderavo J. Banys. Kalbėjo Ūkio ministras V. Sinkevičius, LMA tikrasis narys Gintautas Tamulaitis, Ūkio viceministras Gintaras Vilda. Susirinkusiems kilo nemažai klausimų dėl įstatymo nuostatų ir jo įgyvendinimo eigos, todėl buvo nuspręsta, kad prie šios temos dar teks sugrįžti. Viceministras G. Vilda pakvietė Mokslų akademiją ir akademikus bendradarbiauti, teikti siūlymų dėl įstatymo tobulinimo ir nuostatų įgyvendinimo ir dalyvauti Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų sudaromose darbo grupėse.
Kitas darbotvarkės klausimas buvo dėl LMA Jaunosios akademijos kūrimo. Akad. Z. Dabkevičius pristatė susirinkusiems LMA Jaunosios akademijos nuostatus, kurie buvo patvirtinti bendru sutarimu. LMA prezidentas J. Banys pateikė LMA prezidiumo patvirtintą nutarimą dėl LMA tikrųjų narių laisvų vietų ir specialybių, į kurias bus skelbiamas konkursas. Jis taip pat priimtas bendru sutarimu.
Parengė Rolandas Maskoliūnas

2018 m. balandžio 17 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
2018 m. balandžio 17 d. įvyko ataskaitinis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti neseniai mirę LMA nariai – kalbininkas, baltistas, dialektologas, daugelio knygų ir vadovėlių autorius, buvęs švietimo ir mokslo ministras habil. dr. prof. Zigmas Zinkevičius ir branduolinės energetikos atstovas prof. Bal Radžas Sėgalis (Bal Raj Sehgal). Po to LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai pasveikino jubiliatus: Vytautą Petrą Rančelį 80 metų, Algirdą Vaclovą Valiulį, Jurgį Kazimierą Staniškį, Rymantą Joną Kažį, Gintautą Žintelį ir Algirdą Petrą Stabinį 75 metų, Valentiną Mikelėną – 60 metų, Darių Danusevičių – 50 metų jubiliejaus proga, įteikė LMA prezidiumo padėkas Jonui Grigui 80 metų ir Arūnui Krotkui 70 metų jubiliejaus proga.
Buvo apdovanoti LMA konkursų: vardinių premijų, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų laureatai. Kazimiero Būgos (kalbotyra) premija skirta prof. Antanui Pakeriui už fundamentinius ir taikomuosius lietuvių kalbos fonetikos, akcentologijos ir leksikos darbus, Juozo Matulio (chemija) – dr. Arūnui Jagminui už mokslinį darbą „Nanodarinių sintezės, modifikavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai“, Adolfo Jucio (teorinė fizika) premija – prof. Bronislovui Kaulakiui ir dr. Juliui Ruseckui už mokslinį darbą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai“, Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premija – prof. Sauliui Grigalevičiui už mokslinį darbą „Naujos struktūros puslaidininkių panaudojimas organiniuose šviesos dioduose“ ir Povilo Matulionio (miškotyra) premija – prof. Romualdui Deltuvui už monografiją ,,Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes“.      Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams skirta 11 premijų ir šeši pagyrimo raštai, o aukštųjų mokyklų studentams – 15 premijų bei penki pagyrimo raštai. Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso akademiko Kazimiero Meškausko premijos diplomas įteiktas doc. dr. Arui Zirguliui už darbą „Mokesčių konkurencija dėl kapitalo, akcentuojant produktyvumo pašalinius poveikius“, LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos sprendimu Teodoro Grotuso stipendija skirta doktorantei Olgai Opuchovič. Stipendijos diplomą įteikė Fondo valdybos narys akad. Rimantas Ramanauskas.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys Antanaitis ir VLKK Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišienė įteikė VLKK apdovanojimus už taisyklingą ir stilingą mokslinio darbo kalbą dviem LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso dalyviams – doktorantams Birutei Avižinienei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) ir Viliui Šadauskui (Lietuvos edukologijos universitetas).
LMA prezidentas Jūras Banys susirinkusiems pristatė LMA 2017 metų veiklos ataskaitą. Diskusijoje kalbėjo akademikai Algimantas Grigelis, Bonifacas Stundžia, Benediktas Juodka. Susirinkimas pritarė LMA ataskaitai, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymui ir šių metų sąmatai.
Apie Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų ateities viziją kalbėjo Švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas, plačiau paaiškinęs apie būtinybę stiprinti valstybinių mokslinių tyrimų institutų valdymą ir vadybą, poreikį toliau konsoliduoti jų mokslinį potencialą.
Sesijos metu veikė paroda, skirta geologo, mineralogo, kalnų inžinieriaus Ignoto Domeikos gimimo 215 metų jubiliejui, „Pažvelk į mineralą dar bevardį | Spójrz na minerał jeszcze bezimienny“ (sudarytojai akad. Algimantas Grigelis ir prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, dailininkė Miglė Datkūnaitė). Taip pat buvo eksponuojami akademikų ir LMA Vrublevskių bibliotekos 2017 metų leidiniai, LMA išleistų mokslo žurnalų komplektai.
Parengė dr. Andrius Bernotas, dr. Rolandas Maskoliūnas           

2018 m. sausio 9 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdami susirinkimą LMA prezidentas Valdemaras Razumas, viceprezidentas Domas Kaunas, vyriaus. mokslinis sekretorius Vytautas Basys, išrinktas LMA prezidentas Jūras Banys pasveikino sukaktuvininkus – akademikus Algį Petrą Piskarską 75-erių metų ir Joną Remigijų Naujalį 70-ties metų proga.
V. Razumas priminė, kad darbotvarkėje numatyti LMA viceprezidento(-ų), vyriausiojo mokslinio sekretoriaus, kitų prezidiumo narių rinkimai ir mokslų skyrių pirmininkų tvirtinimas.
J. Banys į viceprezidento pareigas pasiūlė rinkti akad. Zenoną Dabkevičių, į vyriausiojo mokslinio sekretoriaus – akad. Vytautą Basį, į prezidiumo narius – akad. Vytautą Nekrošių ir akad. Raimundą Šiaučiūną.
V. Razumas kalbėjo, kad LMA mokslų skyriuose įvyko visuotiniai susirinkimai, kuriuose buvo renkami pirmininkai ir informavo, kad Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininku išrinktas akad. Domas Kaunas, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininku – akad. Leonas Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininku – akad. Vaidutis Kučinskas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininku – akad. Zenonas Dabkevičius, Technikos mokslų skyriaus pirmininku – akad. Gintautas Žintelis. Mokslų skyriuose išrinktus pirmininkus turi patvirtinti LMA narių visuotinis susirinkimas.
Tarp mokslų skyrių pirmininkų nauji išrinkti buvo Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje akad. L. Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje – akad. V. Kučinskas. Juos LMA nariams pristatė akad. Feliksas Ivanauskas ir akad. Vytautas Basys.
V. Razumas priminė LMA prezidiumo rinkimų reglamentą ir pasiūlė į balsavimo biuletenius įtraukti anksčiau išvardytus LMA tikruosius narius.
Atviru balsavimu patvirtinta Balsų skaičiavimo komisija. Įvyko balsavimas. Balsavimo komisijos pirmininkas akad. Eugenijus Manstavičius paskelbė balsavimo rezultatus. Atviru balsavimu patvirtintas Balsų skaičiavimo komisijos protokolas ir LMA narių visuotinio susirinkimo nutarimas dėl prezidiumo narių sudėties tvirtinimo 4 metams.
LMA viceprezidentu išrinktas akad. Z. Dabkevičius, vyriaus. moksliniu sekretoriumi – akad. V. Basys, prezidiumo nariais – akad. V. Nekrošius ir akad. R. Šiaučiūnas. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininku patvirtintas akad. D. Kaunas, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininku – akad. L. Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininku – akad. V. Kučinskas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininku – akad. Z. Dabkevičius, Technikos mokslų skyriaus pirmininku – akad. G. Žintelis.
Prezidentas V. Razumas pasveikino naująjį LMA prezidiumą ir palinkėjo vaisingo darbo. Išrinktas LMA prezidentas J. Banys kalbėjo, kad Akademijos laukiančius iššūkius padės įveikti tik LMA prezidiumo ir visų jos narių glaudus bendradarbiavimas visos Lietuvos mokslo bendruomenės labui.

2017 m. gruodžio 19 d. LMA narių visuotinis susirinkimas ir Kauno miesto mokslininko premijos konkurso laureatų apdovanojimas
Susirinkimo pradžioje akad. V. Razumas informavo, kad gruodžio pradžioje mirė Kovo 11-osios akto signataras, akademikas Lionginas Šepetys (1926-11-23–2017-12-09) ir pakvietė tylos minute pagerbti Jo atminimą.
Pradėdamas naujametinę sesiją, V. Razumas pasveikino svečius – Kauno miesto savivaldybės delegaciją ir savivaldybės merą Visvaldą Matijošaitį, Kauno mokslo bendruomenės atstovus, LMA narius ir darbuotojus. LMA viceprezidentas Domas Kaunas pristatė Kauno miesto mokslininko premijos konkurso laureatus. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse premiją pelnė prof. habil. dr. Rasutė Žukienė už mokslo darbų ciklą „Lietuvos XX amžiaus dailės tyrimai: savitumai, tapatybės, ryšiai su pasaulio menu“ (iškėlė Vytauto Didžiojo universitetas); fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijų mokslų srityse – prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius už mokslo darbų ciklą „Aukštųjų technologijų kūrimas ir diegimas – naujos kartos mikro- / nanoprietaisai ir struktūros“ (iškėlė LMA Technikos mokslų skyrius). Laureatai susirinkusiems trumpai pristatė įvykdytus mokslo darbus. Kauno m. savivaldybės meras V. Matijošaitis įteikė diplomus ir pasveikino laureatus, pasidžiaugė bendradarbiavimu su LMA įgyvendinant šią puikią iniciatyvą ir net pasiūlė padidinti premiją iki 5 tūkst. eurų, tuo sulaukdamas aplodismentų.
Po to LMA prezidentas V. Razumas apžvelgė svarbiausius 2017 m. LMA įvykius, akcentuodamas, kad metų pradžioje (sausio 24 d.) pradėti LMA prezidento rinkimai baigėsi spalio 24 d., kai LMA prezidentu buvo išrinktas LMA tikrasis narys J. Banys. LMA narių visuotinis susirinkimas patvirtino nutarimą dėl naujo LMA prezidiumo rinkimų datos – 2018 m. sausio 9 d.
Šventiniame koncerte, kurį vedė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė, skambėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. Deivido Staponkaus ir jo studentų atliktos kalėdinės melodijos.

2017 spalio 24 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Susirinkimo pradžioje akad. Valdemaras Razumas pakvietė tylos minute pagerbti užsienio nario Kazio Kęstučio Almeno  (1935-04-11 – 2017-10-07), užsienio nario Viačeslavo Ivanovo (1929-08-21 – 2017-10-07) ir akademiko Antano Kairio (1934-01-02 – 2017-10-13) atminimą.
LMA prezidentas V. Razumas ir viceprezidentas Domas Kaunas pasveikino akademikus Danielių Eiduką 85-erių, Minvydą Kazį Ragulskį 50-ties, Mykolą Daunį 85-erių,  Eugenijų Arvydą Janulaitį 75-erių metų sukakčių progomis. Naujai išrinktam LMA tikrajam nariui Gintautui Tamulaičiui buvo įteiktas LMA nario ženklas ir pažymėjimas.
V. Razumas, primindamas rinkimų reglamentą, kalbėjo, kad LMA nariai turi labai atsakingai nuspęsti, kas iš trijų kandidatų taps naujuoju LMA prezidentu ir palinkėjo vaisingo darbo.
LMA prezidento rinkimų posėdžiui vadovauti išrinktas akad. Benediktas Juodka.
Posėdžio pirmininkas suteikė žodį įregistruotiems 3 kandidatams.
Akad.  Jūras Banys supažindino su savo veiklos programa ir atsakė į akad. Leonardo Kairiūkščio klausimus. Akad. Gintautas Dzemyda pristatė savo veiklos programą ir sulaukė akad. Danieliaus Eiduko klausimo. Dėl akad. Rimvydo Petrausko  veiklos programos diskusijų nekilo. Pristatymų eigoje akad. B. Juodka, papildydamas kandidatų pasisakymus, nuolat akcentuodavo Lietuvos mokslų akademijos svarbą ir prestižą visuomenėje.
Buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Po pirmo balsavimo paaiškėjo, kad į antrąjį balsavimo ratą pateko akademikai J. Banys ir R. Petrauskas. Iš tik po trečiojo balsavimo rato, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius paskelbė, kad LMA prezidentu išrinktas  akad. J. Banys.
B. Juodka perskaitė  LMA narių visuotinio susirinkimo nutarimą dėl Mokslų akademijos prezidento akad. Jūro Banio išrinkimo, kuris buvo patvirtintas atviru balsavimu.
Posėdžiui toliau vadovavo LMA prezidentas V. Razumas. Jis pasveikino naujai išrinktą LMA prezidentą akad. J. Banį ir palinkėjo sėkmės įgyvendinant savo veiklos programą.
Buvo pasiūlyta papildyti LMA prezidiumo rinkimų reglamentą dėl LMA prezidiumo įgaliojimų pratęsimo, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. ir ne daugiau nei du kartus iš eilės tokiam laikotarpiui.
LMA nariai tam pritarė atskirai balsuodami ir pratęsė esamo LMA prezidiumo įgaliojimus iki 2018 m. sausio 31 d.
Galutinę naujų LMA prezidiumo rinkimų datą nutarta patvirtinti naujametinėje sesijoje. 

2017 m. rugsėjo 19 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
LMA prezidentas Valdemaras Razumas, tardamas įžangos žodį informavo, kad sesijoje dalyvauja naujai išrinktas LMA užsienio narys prof. Makoto Asašima (Makoto Asashima, Japonija), Japonijos ambasados Lietuvoje II sekretorius Hiroja Inoue (Hiroya Inoue), buvęs LR ambasadorius Japonijoje, dabar Lietuvos Respublikos ambasadorius Airijos Respublikoje Egidijus Meilūnas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius Haroldas Pauža.
Susirinkimo pradžioje tradiciškai V. Razumas, viceprezidentas Domas Kaunas ir vyriausiasis mokslinis sekretorius Vytautas Basys pasveikino akademikus – Danielių Eiduką 85-erių, Gintautą Dzemydą 60-ties, Kęstutį Kilkų 70-ties, Minvydą Kazį Ragulskį 50-ties, Česlovą Jukną 85-erių metų sukakčių progomis bei įteikė LMA nario ženklą ir pažymėjimą Rolandui Palekui.
LMA vadovybė pasveikino ir įteikė pažymėjimus 2017–2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojams – mokslų daktarams: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – Agnei Limantei (Lietuvos teisės institutas), Elenai Pranckėnaitei, (Klaipėdos universitetas), Linai Sinevičienei (Kauno technologijos universitetas), Paulinai Želvienei (Vilniaus universitetas); fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse – Andriui Aleliūnui (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas), Linai Baranauskienei (Vilniaus universitetas), Anatolijui Eisinui, (Kauno technologijos universitetas), Tadui Kaliatkai (Lietuvos energetikos institutas), Martynui Leliui (Lietuvos energetikos institutas), Mantui Povilaičiui (Lietuvos energetikos institutas), Neringai Rasiukevičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas), Simai Rekštytei (Vilniaus universitetas, Tomui Tamulevičiui (Kauno technologijos universitetas), Dianai Vaičiūtei (Klaipėdos universitetas), Ritai Žiegytei (VMTI Gamtos tyrimų centras).
Po nedidelės pertraukėlės, kai buvo padaryta bendra konkurso nugalėtojų nuotrauka su LMA vadovais, V. Basys perskaitė LMA užsienio nario Makotos Asašimos diplomą. V. Razumas ir D. Kaunas įteikė diplomą ir LMA nario ženklą bei pasveikino naujai išrinktą LMA užsienio narį.
Po inauguracijos LMA nariai ir svečiai išklausė prof. Makotos Asašimos pranešimą „Organogenezės ir kūno plano valdymas stuburinių vystymesi“ (Control of organogenesis and body plan in vertebrate developmen). Profesorius taip pat atsakė į akad. Benedikto Juodkos pateiktus klausimus.
V. Razumas informavo, kad du kartus neišrinkus LMA prezidento, buvo nutarta mokslų skyriuose organizuoti LMA narių visuotinius susirinkimus, kuriuose akademikai iš viso LMA tikrųjų narių sąrašo reitingavo kandidatus LMA prezidento pareigoms užimti. Reitingo rezultatus pateikė V. Basys. Jūras Banys surinko 260 taškų, Rimvydas Petrauskas – 185, Gintautas Dzemyda – 174, Eugenijus Butkus – 160, Zenonas Dabkevičius – 68.
E. Butkui ir Z. Dabkevičiui atsisakius kandidatuoti, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Feliksas Ivanauskas pristatė J. Banio kandidatūrą. Iškeltiems kandidatams buvo priminta, kad per vieną savaitę jie turi raštiškai pateikti sutikimą būti renkamiems. Davus sutikimą, kandidatai per savaitę turi pateikti glaustas veiklos programas, kurios kartu su trumpomis žiniomis apie jų mokslinę bei organizacinę veiklą bus skelbiamos LMA interneto puslapyje.
Bendru LMA narių sutarimu buvo paskelbta nauja LMA prezidento rinkimų data – 2017 m. spalio 24 d.

2017 m. birželio 6 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
LMA narių visuotinio susirinkimo pradžioje buvo pasveikintas prof. Romualdas Karazija 75 metų sukakties proga ir buvęs ilgametis LMA choro meno vadovas Vytautas Verseckas 55 metų kūrybinės veiklos ir 75 metų sukakčių proga. LMA vadovybė LMA nario ženklus ir pažymėjimai įteikė naujiems išrinktiems LMA tikriesiems nariams prof. Gintarui Valušiui, prof. Jonui Mažeikai.
Naujo LMA prezidento rinkimų posėdžio pirmininku išrinktas LMA tikrasis narys Benediktas Juodka. Pirmininkas priminė rinkimų tvarką ir suteikė žodį įregistruotiems 4 kandidatams. Savo veiklos programas pristatė ir į posėdžio pirmininko ir susirinkusiųjų klausimus atsakė prof. Eugenijus Butkus, prof. Zenonas Dabkevičius, prof. Gintautas Dzemyda, prof. Rimvydas Petrauskas.
Apie kandidatus savo nuomonę išsakė LMA nariai Vytautas Nekrošius, Romualdas Grigas, Leonardas Kairiūkštis, Danielius Eidukas, Vytautas Kaminskas, Gintautas Žintelis.
Buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Prireikė trijų balsavimo ratų, kad paaiškėtų, jog nė vienas kandidatas nesurinko reikalingos balsų daugumos. Posėdžio komisijos pirmininkas konstatavo, kad LMA prezidento rinkimai neįvyko.
Posėdžiui toliau vadovaujantis LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas kalbėjo, kad susidarė precedento neturinti situacija, kad neįvyko dveji LMA prezidento rinkimai ir pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri teiktų siūlymus dėl naujų rinkimų. Mokslų skyrių pirmininkų rinkimai Skyriuose turi būti organizuojami rinkimų reglamente numatyta tvarka. Esamo prezidiumo įgaliojimai papildomai pratęsti 1 mėnesiu, iki 2017 m. spalio 31 d.

2017 m. balandžio 25 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas pakvietė tylos minute pagerbti neseniai mirusio LMA tikrojo nario žymus fiziko, medžiagų inžinerijos mokslų specialisto prof. Liudviko Pranevičiaus (1944-03-20 – 2017-04-14) atminimą.
LMA prezidentas V. Razumas, viceprezidentas prof. Domas Kaunas, vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys įteikė buvusioms LMA žurnalo „Mokslas ir technika“ darbuotojoms – direktorei ir vyr. redaktorei Reginai Matonienei bei finansininkei Ritai Kasperavičienei – LMA prezidiumo padėkos raštus bei pasveikino LMA narį Gytį Jušką 75-ųjų gimimo metinių proga.
V. Razumas pristatė LMA 2016 m. veiklos ataskaitą. LMA nariams iš anksto buvo išsiųsta susirinkimo medžiaga, todėl diskusijų nekilo. Nutarta patvirtinti 2016 metų LMA veiklos bei metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir 2017 metų LMA pajamų ir išlaidų sąmatą.
Iškilminga LMA užsienio nario Rimvydo Vasaičio (miškotyra, Švedija) inauguracijos ceremonija prasidėjo  LMA užsienio nario diplomo, kurio tekstą perskaitė V. Basys, bei LMA nario ženklo įteikimu. R. Vasaitis perskaitė inauguracinį pranešimą „Guoba (Ulmus spp.) ir guobinių maras Gotlando saloje“ bei atsakė į LMA narių klausimus. Prof. Leonardas Kairiūkštis teigiamai įvertino R. Vasaičio darbus, jo mokslinę ir organizacinę veiklą.
Vienas svarbiausių susirinkimo darbotvarkės klausimų – naujų LMA narių rinkimai. Mokslų skyrių pirmininkai – prof. D. Kaunas, prof. Feliksas Ivanauskas, prof. V. Basys – pristatė skyriuose išrinktus kandidatus į LMA tikruosius narius. Prof. V. Basys taip pat pristatė skyriuje iškeltą kandidatą į LMA užsienio narius.
Remiantis slapto balsavimo rezultatais, Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais išrinkti: Rolandas Palekas (architektūra) (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius), Gintautas Tamulaitis (fizika) ir Gintaras Valušis (fizika) (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius), Jonas Mažeika (geologija) (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius).
Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu išrinktas Makoto Asašima (Makoto Asashima) (medicina, Japonija) (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius).
V. Razumas pristatė LMA prezidiumo rinkimų reglamento kai kuriuos pakeitimus, kuriems LMA nariai vieningai pritarė.
Neišrinkus 2017 m. sausio 24 d. LMA narių visuotiniame susirinkime prezidento, mokslų skyriuose iš naujo buvo aptariami kandidatai į LMA prezidentus. Prof. D. Kaunas kandidatu į LMA prezidentus pristatė Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pasiūlytą  prof. Rimvydo Petrausko kandidatūrą, prof. F. Ivanauskas ir prof. V. Basys – bendrą Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus  bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pasiūlytą prof. Eugenijaus Butkaus, prof. Henrikas Žilinskas – Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pasiūlytą prof. Z. Dabkevičiaus, prof. Gintautas Žintelis – Technikos mokslų skyriaus pasiūlytą prof. Gintauto Dzemydos kandidatūras.
Atviru balsavimu buvo patvirtintas nutarimas dėl šių pasiūlytų asmenų atitikimo MA prezidento pareigybei užimti ir galimo jų kandidatūrų įregistravimo bei informuota, kad iškeltiems asmenims būtina per 1 savaitę pateikti raštišką sutikimą būti renkamiems. Po to kandidatai per savaitę turi pateikti glaustas veiklos programas, kurios kartu su trumpomis žiniomis apie jų mokslinę bei organizacinę veiklą bus skelbiamos LMA interneto puslapyje.
LMA nariai pritarė V. Razumo siūlymui  naujus LMA prezidento rinkimus organizuoti 2017 m. birželio 6 d.
Salėje buvo eksponuojama 2016 m. LMA, jos narių ir LMA Vrublevskių bibliotekos rengtų leidinių paroda.

2017 m. kovo 23 d. LMA narių visuotinis susirinkimas „Lietuvos aukštojo mokslo sistemos optimizavimas“ ir Panevėžio miesto savivaldybės diena LMA
Renginyje dalyvavo gausi Panevėžio m. savivaldybės  delegacija, Valstybinės lietuvių kalbos (VLKK) komisijos atstovai, LMA nariai, mokslo bendruomenė.
Susirinkusiems LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas tarė sveikinimo žodį.
LMA vadovybė – prof. V. Razumas, viceprezidentas prof. Domas Kaunas, vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys įteikė diplomus 2016 m. LMA vardinių premijų, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų  konkursų nugalėtojams bei pagyrimo raštus jauniesiems mokslininkams ir doktorantams bei studentams. Teodoro Grotuso stipendijos diplomą doktorantui Rokui Žalnėravičiui (Fizinių ir technologijos mokslų centras) įteikė Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas LMA tikrasis narys Aivaras Kareiva. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimus už taisyklingiausios kalbos jaunojo mokslininko darbus pelnė Asta Mažeikienė (VU) ir dr. Jurgita Ivanauskaitė, kuriuos įteikė VLKK komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė.
Laureatus sveikino LMA vadovybė, Panevėžio m. savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas, VLKK pirmininkė doc. dr. D. Vaišnienė.
Išklausius Panevėžio miesto savivaldybės mero pranešimą, buvo kalbama ir diskutuojama Lietuvos aukštojo mokslo sistemos optimizavimo klausimais.
Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto profesorius dr. Darius Viržonis perskaitė pranešimą  „Nuo statybos iki nanotechnologijų: robotikos mokslas ir studijos Panevėžyje“, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius LMA tikrasis narys Juozas Augutis – „Ką gali ir ko negali Lietuvos aukštojo mokslo reforma?“, LMA prezidentas, Aukštojo mokslo tarybos pirmininkas prof. V. Razumas – „Aukštojo mokslo tarybos požiūris į aukštojo mokslo sistemos optimizavimą“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. Alfonsas Daniūnas – „Aukštųjų mokyklų tinklas. Kur link judame“. Apie reformą trumpai kalbėjo Vilniaus universiteto rektorius LMA tikrasis narys Artūras Žukauskas, diskutavo kiti LMA nariai.
LMA narių visuotinis susirinkimas pritarė Europos universitetų asociacijoms nuostatoms dėl universitetų tinklo optimizavimo proceso.
Sesijos pabaigoje buvo pristatyta panevėžiečių dailininkų Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko stiklo kūrinių paroda. Ji veikė iki balandžio 4 d.

2017 m. sausio 24 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas priminė, kad šiame susirinkime bus renkamas LMA prezidentas, Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) skyriaus pirmininkas, LMA užsienio nariai bei atkreipė dėmesį į LMA prezidiumo, užsienio narių rinkimų reglamentų nuostatas.
Prof. Vytautas Nekrošius informavo, kad l. e. HSMS pareigas prof. Eugenijus Jovaiša 2016 m. spalio mėn. išrinktas į LR Seimą. HSMS visuotiniame narių susirinkime (2016-11-22) buvo priimtas nutarimas dėl LMA tikrojo nario Domo Kauno išrinkimo šio skyriaus pirmininku iki LMA prezidiumo kadencijos pabaigos. V. Nekrošius paprašė pritarti HSMS nutarimui ir balsuoti, kad D. Kaunas būtų patvirtintas HSMS pirmininku. 
Šiam balsavimui išrinkta balsų skaičiavimo komisija (pirmininkas prof. Vytautas Nekrošius).
Į LMA užsienio narius buvo iškelti du kandidatai. Prof. Zenonas Dabkevičius pristatė prof. Rimvydą Vasaitį (Vasiliauską) (žemės ūkio mokslai, miškotyra, Švedija) bei informavo apie jo profesinę, mokslinę, pedagoginę veiklą, nuopelnus Lietuvos mokslui ir jo sklaidai.
Prof. Gintautas Žintelis pristatė prof. Hojatą Adeli (Hojjat Adeli) (statybos inžinerija, JAV) ir supažindino su jo moksliniais tyrimais, publikacijomis, ryšiais su Lietuva. Dėl LMA užsienio narių rinkimų išrinkta balsų skaičiavimo komisija (pirmininkas prof. Alfas Pliūra).
Pagal LMA prezidento rinkimų reglamentą posėdžiui vadovauti išrinktas prof. Valdas Stanislovas Laurinavičius. Posėdžio pirmininkas suteikė žodį įregistruotiems 5 kandidatams į LMA prezidentus, kurie turėjo pristatyti savo veiklos programas ir atsakyti į dalyvių klausimus.
Kandidatas į LMA prezidentus prof. Eugenijus Butkus pristatė savo veiklos programą, atsakė į prof. Gedimino Žintelio klausimą bei išklausė prof. Kazimiero Ragulskio pasisakymą.
Išklausytos kandidatų į LMA prezidentus prof. Vinco Būdos ir prof. Zenono Dabkevičiaus veiklos programos. Kandidatai klausimų ir pastabų nesusilaukė.
Po savo veiklos programų pristatymų kandidatas į LMA prezidentus prof. Aivaras Kareiva turėjo atsakyti į LMA narių prof. Eugenijaus Arvydo Janulaičio, prof. Vytauto Jono Sirvydžio, prof. Juozo Vidmančio Vaitkaus, o kandidatas į LMA prezidentus prof. Rimvydas Petrauskas – į prof. Giedriaus Kuprevičiaus, prof. Eugenijaus Jovaišos paklausimus.
Diskusijose prof. Leonardas Kairiūkštis kalbėjo apie savo LMA viziją ir uždavinius.
Buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija LMA prezidento rinkimams (pirmininkas prof. Valentinas Mikelėnas).
Įvyko balsavimai. Po jų prof. Vytautas Nekrošius, prof. Alfas Pliūra, prof. Valentinas Mikelėnas perskaitė balsų skaičiavimo komisijų protokolus, kurie buvo patvirtinti LMA visuotinio susirinkimo narių atviru balsavimu.
Prof. D. Kaunas iki šio prezidiumo kadencijos pabaigos patvirtintas HSMS pirmininku.
LMA užsienio nariais išrinkti Hojatas Adeli, statybos inžinerija – JAV ir Rimvydas Vasaitis, žemės ūkio mokslai, miškotyra – Švedija.
Kandidatams nesurinkus LMA prezidiumo rinkimų reglamente nustatyto balsų skaičiaus, nutarta laikyti, kad LMA prezidento rinkimai neįvyko. Prof. V. Nekrošui ir prof. Feliksui Ivanauskui pasiūlius, LMA visuotinio susirinkimo nariai atviru balsavimu nutarė pratęsti esamo prezidiumo įgaliojimus penkiems mėnesiams ir rengti naujus LMA prezidento rinkimus.

2016 m. gruodžio 20 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Į naujametinę sesija susirinko Akademijos nariai, svečiai, mokslo bendruomenė, LMA darbuotojai. Dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Sesijos pradžioje LMA prezidentas Valdemaras Razumas pažymėjo, kad tai ypatinga diena, jam garbė visos Akademijos vardu pasveikinti LMA narį prof. Mykolą Lasinską 100 metų sukakties proga. LMA tikrasis narys prof. Arvydas Povilaitis trumpai papasakojo apie Jubiliato mokslinę, organizacinę veiklą. 60 metų jubiliejaus proga pasveikinti LMA tikrieji nariai prof. Alfas Pliūra, prof. Gediminas Valkiūnas, prof. Artūras Žukauskas.
Jubiliatus, LMA narius bei dalyvius sveikino švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė bei trumpai papasakojo, kokie iššūkiai ir problemos laukia ateityje sprendžiant švietimo ir mokslo klausimus bei pabrėžė, kad tikisi tolesnio sėkmingo ministerijos ir LMA bendradarbiavimo.
Sesijoje tradiciškai apdovanoti Kauno miesto mokslininko premijos laureatai. Kaip informavo LMA viceprezidentas Domas Kaunas, Kauno m. savivaldybė Kauno mokslininko premiją įsteigė 2013 m., 2015 m. ji buvo padalyta į dvi premijas. Pagal LMA ir Kauno m. savivaldybės tarpusavio bendradarbiavimo sutartį LMA įvertina ir siūlo kandidatą. 2016 m. humanitarinių ir socialinių mokslų srityse laureate tapo prof. Palmira Jucevičienė, fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse – LMA tikrasis narys prof. Limas Kupčinskas.
Laureatus pasveikino ir diplomus įteikė Kauno miesto meras V. Matijošaitis ir LMA prezidentas V. Razumas. Po to prof. P. Jucevičienė ir prof. L. Kupčinskas papasakojo apie savo veiklą ir mokslinius pasiekimus.
LMA visuotiniame susirinkime buvo iškelti ir pristatyti kandidatai į LMA prezidento pareigas bei priimti du nutarimai: „Dėl kandidatų į MA prezidentus iškėlimo“ ir „Dėl MA prezidento rinkimų datos“. Pagal nutarimus kandidatais į MA prezidento pareigybę gali būti įregistruoti prof. Jūras Banys, prof. Eugenijus Butkus, prof. Vincas Būda, prof. Zenonas Dabkevičius, prof. Aivaras Kareiva, prof. Rimvydas Petrauskas, prof. Leonas Valkūnas. LMA prezidentą nutarta rinkti 2017 m. sausio 24 d. Įregistruotiems kandidatams buvo priminta tolesnė jų veiksmų tvarka, kuri yra nustatyta LMA prezidiumo rinkimų reglamente.
Pabaigoje LMA prezidentas prof. V. Razumas trumpai apžvelgė svarbiausius 2016 m. LMA įvykius.
Šventiniame koncerte, kurį vedė Aldona Daučiūnienė, skambėjo ansamblio „Vilniaus divertismentas“ atliekamos melodijos.

2016 m. rugsėjo 20 d. LMA narių visuotinis susirinkimas 
Akademijos nariai gausiai rinkosi į visuotinį susirinkimą. Prezidiume – LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė, LMA viceprezidentas prof. Domas Kaunas, LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys.
Prieš skelbdamas susirinkimo darbotvarkę, prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti LMA narių Aleksandro Vasiliausko (1940 01 25–2016 09 12) ir Vytauto Kontrimavičiaus (1930 01 22–2016 09 20) atminimą.
LMA prezidiumo padėkos raštais jubiliejų proga apdovanoti LMA nariai – Vincentas Dienys 80-mečio, Vytautas Pranciškus Straižys 80-mečio, LMA tikrieji nariai – Arvydas Virgilijus Matulionis ir Gediminas Motuza Matuzevičius 70-mečio progomis bei sveikinimo adresai 60 metų jubiliejaus proga įteikti LMA tikriesiems nariams Ričardui Makuškai bei Gediminui Niaurai. LMA vadovybė pasveikino sukaktuvininkus bei LMA nario ženklus ir pažymėjimus įteikė naujai išrinktiems LMA tikriesiems nariams Raimondui Čiegiui ir Vytautui Ruzgui.
Prof. V. Razumas, prof. D. Kaunas ir prof. V. Basys taip pat pasveikino ir iškilmingai įteikė pažymėjimus LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojams.
V. Basys informavo, kad LMA mokslų skyriuose buvo aptartos laisvos LMA tikrųjų narių vietos pagal specialybes ir prezidiumo nutarimu visuotiniam susirinkimui siūloma patvirtinti šias laisvas LMA tikrųjų narių vietas pagal specialybes: HSMS – architektūra (urbanistika) – 1 vieta, MFChMS – fizika – 2 vietos, BMGMS – geologija – 1 vieta, TMS – statyba – 1 vieta. LMA nariai balsuodami vieningai pritarė šiam paskirstymui.
V. Razumas informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. birželio 29 d. priėmė Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) Nr. XI-242 pakeitimo įstatymą. Pagal jį LMA kartu su kitomis mokslo institucijomis priskiriama mokslo ir studijų politiką įgyvendinančioms institucijoms. Prezidentas pristatė LMA statuto pakeitimo projektą, parengtą pagal naująjį MSĮ bei LMA narių pasiūlymą įteisinti akademiko vardą. LMA nariai balsuodami vieningai pritarė LMA statuto pakeitimams
Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė perskaitė pranešimą „Alytaus miesto nūdiena ir galimybės. Bendradarbiavimas ir siekis tobulėti“, kuriame atskleidė Alytaus, kaip didžiausio Pietų Lietuvos pramonės ir kultūros centro pasiekimus, laimėjimus, socialines iniciatyvas bei kalbėjo apie miesto problemas.
V. Razumas pažadėjo, kad spalio 25 d. LMA nariai vyks į Alytų, susitiks su bendruomene, moksleiviais, kalbės aktualiausiais miestui klausimais.

2016 m. gegužės 31 d. LMA narių visuotinis susirinkimas ir Šiaulių diena LMA
Renginyje dalyvavo neseniai išrinkti LMA tikrieji nariai, Akademijos bendruomenė. Atvyko gausi Šiaulių miesto savivaldybės atstovų ir universiteto mokslininkų delegacija, kuriai vadovavo miesto meras Artūras Visockas ir Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis. LMA vadovybės kvietimu atvyko Latvijos mokslų akademijos prezidentas Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis).
Pradėdamas susirinkimą, LMA prezidentas prof. V. Razumas paskelbė, kad šioje sesijoje bus iškilmingai pasirašyta LMA ir Šiaulių miesto bendradarbiavimo sutartis ir pristatė antrąjį renginio vedėją – Šiaulių miesto merą Artūrą Visocką.
Prezidentas pakvietė tylos minute pagerbti neseniai mirusio LMA nario prof. Alfonso Merkio (1927-02-20– 2016-05-19) atminimą.
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, sveikindamas susirinkusius, akcentavo, kad Šiaulių miestas yra atviras bendrauti ir bus tikimasi žymiausių šalies mokslininkų patarimų bei įžvalgų sprendžiant ne tik mokslo ar studijų, bet ir socialinius, ekonominius bei kitus aktualius miestui klausimus.
Prof. V. Razumas perskaitė pranešimą „Regioninis bendradarbiavimas. Lietuvos mokslų akademijos vaidmuo“. Panašų pranešimą LMA prezidentas skaitė konferencijoje „Lietuvos ir Čekijos tyrimų partnerystės perspektyvos“, kai gegužės 23–24 d. kartu su Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko delegacija lankėsi Čekijos Respublikoje.
Viceprezidentas prof. Domas Kaunas paskelbė naujai išrinktuosius LMA tikruosius narius – Romą Lazutką, Rimvydą Petrauską, Rūtą Janonienę, Arūną Ramanavičių, Raimondą Čiegį, Sergejų Oleniną, Česlovą Venclovą, Daivą Rastenytę, Vytautą Ruzgą, Alfą Pliūrą, Arvydą Povilaitį, Liudą Mažeiką. LMA prezidentas įteikė jiems LMA nario pažymėjimus bei ženklus ir kartu su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku pasveikino naujai išrinkuosius LMA narius.
LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys informavo, kad sesijoje dalyvauja Latvijos mokslų akademijos prezidentas Ojaras Sparytis, neseniai išrinktas LMA užsienio nariu. Įvyko iškilminga prof. Ojaro Sparyčio inauguracija, po kurios profesorius skaitė paskaitą „Latvijos kultūrinio paveldo pjūvis“ (Cross-cut of Latvian Cultural Heritage).
Taip pat buvo išklausytas Šiaulių universiteto rektoriaus prof. Donato Jurgaičio ir Strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorės dr. Renatos Bilbokaitės pranešimas „Šiaulių universitetas – regiono pažangos lyderis“. Po to LMA prezidentas prof. V. Razumas ir Šiaulių m. savivaldybės meras Artūras Visockas pasirašė LMA ir Šiaulių miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.
Vėliau Šiaulių universiteto mokslininkai skaitydami pranešimus supažindino LMA narius su Universiteto misija ir ateities vizija, studijų programomis, moksliniais tyrimais, projektais. Prof. Arūnas Gumuliauskas apžvelgė Šiaulių miesto savivaldybės ir universiteto bendradarbiavimą, prof. Liuda Radzevičienė pristatė regiono socialinę gerovę ir inkliuzines aplinkas. Doc. Gediminas Valiulis supažindino, kaip technologijos mokslai Šiaulių universitete tarnauja šalies ir regiono pažangai. Prof. Diana Šaparnienė ir RENET koordinacinio komiteto pirmininkė dr. Vita Juknevičienė kalbėjo apie gero valdymo vietos savivaldoje teoriją ir praktiką.
Sesijos metu buvo išklausytas LMA bendradarbiavimo partnerio Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidento ir Lietuvos bankų asociacijos prezidento dr. Stasio Kropo pranešimas „Verslo, mokslo ir valdžios institucijų dialogas“.
LMA konferencijų salėje buvo eksponuojama paroda „Šiaurės Lietuvos asmenybės“, kurią parengė ir pristatė Šiaulių universiteto prof. Vaclovas Tričys.

2016 m. balandžio 26 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas susirinkimą, LMA prezidentas prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti neseniai mirusių LMA narių – Irenos Eitminavičiūtės (1931 06 13–2016 01 22), Vladislavo Domarko (1939 08 17– 2016 02 29), Algirdo Sabaliausko (1929 07 26–2016 04 17), užsienio narių – Alfredo Ericho Seno (1932 04 12–2016 03 08), Jurio Ekmanio (1941 12 02–2016 04 09) atminimą.
Iškilminga sesijos dalis prasidėjo sukaktuvininkų – prof. Juozo Vidmančio Vaitkaus, prof. Vidmanto Bižoko, prof. Algirdo Fedaravičiaus pasveikinimu.
Pagal tradiciją per ataskaitinę sesiją buvo įteikti diplomai 2015 m. LMA konkursų nugalėtojams bei pagyrimo raštai jauniesiems mokslininkams ir doktorantams bei studentams. Theodoro Grotthusso stipendijos diplomas įteiktas doktorantui Aurimui Bieliauskui. Laureatą taip pat pasveikino Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininko pavaduotojas prof. Rimantas Ramanauskas.
Per LMA sesiją iškilmingai Lietuvos mokslų akademijos ir asociacijos „INFOBALT“ bendradarbiavimo sutartį pasirašė LMA prezidentas V. Razumas ir „INFOBALT“ prezidentas Tomas Vitkus. Tardamas sveikinimo žodį asociacijos prezidentas pabrėžė, kad tai tęstinės veiklos rezultatas, kadangi jau nuo 2010 m. „INFOBALT“ kartu su LMA vykdo bendrą projektą.
Po to LMA prezidentas pristatė 2015 m. veiklos ataskaitą. LMA nariai turėjo galimybę iš anksto susipažinti su ataskaita ir pateikti pastabų, todėl diskusijų nekilo ir ji buvo vieningai patvirtinta. Taip pat patvirtinti nutarimai dėl 2015 m. metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos bei 2016 metų LMA pajamų ir išlaidų sąmatos.
Vadovaujantis darbotvarke, prof. Eugenijus Jovaiša pristatė LMA kreipimąsi dėl Humanitarinių ir socialinių mokslų būklės, kuris buvo iš anksto koreguotas atsižvelgiant į LMA narių siūlymus ir pastabas. Prof. Benediktas Juodka pasiūlė kreipimąsi adresuoti ne visom valdžios institucijoms, o tik toms, kurios tiesiogiai susijusios su mokslo politika – LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui bei Švietimo ir mokslo ministerijai. Kreipimasis buvo vieningai patvirtintas.
Prof. Kęstutis Sasnauskas pristatė LMA kreipimąsi dėl Sumaniųjų specializacijų prioritetų programos įgyvendinimo. LMA nariai konstatavo, kad kreipimasis savalaikis, jam pritarta ir pasiūlyta kreipimąsi išsiųsti tik Finansų ir Švietimo ir mokslo ministerijoms.
Vienas svarbiausių susirinkimo darbotvarkės klausimų – naujų LMA narių rinkimai. Mokslų skyrių pirmininkai – prof. E. Jovaiša, prof. Feliksas Ivanauskas, prof. Vytautas Basys, prof. Zenonas Dabkevičius, prof. Gintautas Žintelis pristatė skyriuose išrinktus kandidatus į LMA tikruosius narius. Prof. E. Jovaiša taip pat pristatė skyriuje iškeltą kandidatą į LMA užsienio narius.
Remiantis slapto balsavimo rezultatais, Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais išrinkti: Romas Lazutka (ekonomika), Rimvydas Petrauskas (istorija), Rūta Janonienė (menotyra) (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius); Arūnas Ramanavičius (chemija), Raimondas Čiegis (matematika) (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius); Sergej Olenin (biologija), Česlovas Venclovas (biologija), Daiva Rastenytė (medicina) (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius); Vytautas Ruzgas (agronomija), Alfas Pliūra (miškotyra), Arvydas Povilaitis (žemės ūkio inžinerija) (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius); Liudas Mažeika (informatika) (Technikos mokslų skyrius). Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu išrinktas Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis) (meno istorija) (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius).

2016 m. vasario 23 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Lietuvos mokslų akademijai - 75
Vasario 23 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko iškilmingas visuotinis narių susirinkimas, skirtas LMA 75-erių metų sukakčiai. Renginyje dalyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, kurie renginio pradžioje pasveikino LMA ir jos narius jubiliejaus proga.
Po to LMA prezidentas Valdemaras Razumas bei viceprezidentas Domas Kaunas įteikė penkių vardinių premijų diplomus: Simono Daukanto (istorija) – dr. Algirdui Antanui Baliuliui už Lietuvos istorijos šaltinių tyrimus ir jų leidybą; Albino Rimkos (ekonomika) – KTU autorių kolektyvui už monografiją „Kartelių įtaka nacionalinei ekonomikai ir konkurencingumui: Lietuvos atvejis“; Vlado Lašo (medicina) – LMA tikrajam nariui Vytui Antanui Tamošiūnui už darbų ciklą „Imunologijos ir alergologijos tyrimai Lietuvoje (teorija ir praktika)“; Pranciškaus Šivickio (biologija) – prof. dr. (hp) Algimantui Paulauskui už darbų ciklą „Parazitų ir jų šeimininkų genetinės įvairovės tyrimai“; Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai) – prof. habil. dr. Valentinui Baltrūnui už darbų ciklą „Lietuvos pleistoceno geologijos moksliniai tyrimai“.
Vėliau LMA tikrasis narys Eugenijus Jovaiša perskaitė pranešimą „Lietuvos mokslų akademija. Nepriklausomybės kelyje“. Po to LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius – VI-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ globėjas – kartu su asociacijos INFOBALT prezidentu Tomu Vitkumi dešimčiai geriausių pranešimų autorių bei stipendijų laureatų įteikė konferencijos diplomus bei asociacijos INFOBALT stipendijų pažymėjimus.
Jubiliejaus proga LMA sveikino Latvijos mokslų akademijos prezidentas prof. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis) ir delegacija, Lenkijos mokslų akademijos prezidentas prof. Ježis Dušinskis (Jerzy Duszyński), Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos prezidiumo pirmininko pavaduotojas prof. Sergejus Kilinas (Sergei Kilin), Lietuvos rektorių konferencijos prezidentas prof. Alfonsas Daniūnas, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, švietimo ir mokslo viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė, mokslo institutų vardu – LMA narys Vincas Būda su dr. Jolanta Širkaite, Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis. Renginio metu grojo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos akordeonistų ansamblis.

2015 m. gruodžio 15 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
LMA narių visuotinis susirinkimas prasidėjo tylos minute pagerbiant LMA nario Antano Kudzio (1925-05-19 – 2015-10-31) ir ilgamečio LMA Mokslo organizacinio skyriaus vadovo Vytauto Purono (1930-01-03 – 2015-10-27) atminimą.
LMA prezidentas V. Razumas LMA prezidiumo padėkos raštą įteikė LMA tikrajai narei Viktorijai Daujotytei-Pakerienei 70 metų sukakties proga. Įvairių sukaktuvių progomis pasveikinti LMA nariai Adolfas Laimutis Telksnys, Sigitas Tamulevičius, Albinas Kusta, Antanas Sederevičius, Stasys Karazija, Veronika Vasiliauskienė.
Lietuvos banko ir LMA įsteigta Vlado Jurgučio premija 2015 m. skirta Lietuvos istorijos instituto dr. Gediminui Vaskelai už monografiją „Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919–1940 metais“. Per sesiją Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir LMA prezidentas V. Razumas pasveikimo premijos laureatą ir įteikė diplomą.
Pagal LMA ir Kauno miesto savivaldybės tarpusavio bendradarbiavimo sutartį LMA įvertina ir siūlo kandidatą Kauno miesto mokslininko premijai, kurią Kauno m. savivaldybė įsteigė 2013 m. Šiais metais paskelbtas konkursas dviem premijoms. 2015 m. Kauno mokslininko premija humanitarinių ir socialinių mokslų srityse skirta doc. dr. Mindaugui Bertašiui (Kauno technologijos universitetas), o fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse – prof. habil. dr. Albertui Skurvydui (Lietuvos kūno kultūros akademija). Laureatus pasveikino ir diplomus įteikė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis ir LMA prezidentas Valdemaras Razumas.
Lietuvos verslo konfederacijos iniciatyva bendradarbiavimo sutartį su LMA pasirašė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus LMA prezidentas V. Razumas. V. Sutkus kalbėjo, kad sutartis su institucija, atstovaujančia visai Lietuvos mokslo bendruomenei, naudinga stiprinant verslo ir mokslo partnerystę.
Įvyko LMA užsienio nario Pėterio Malferthainerio (Peter Malfertheiner) inauguracija. Naująjį LMA užsienio narį pasveikino, diplomą ir nario ženklą įteikė LMA prezidentas. Prof. Pėteris Malferthaineris perskaitė paskaitą „Intriguojanti skrandžio bakterijos istorija“.

Šventiniame koncerte, kurį vedė Aldona Daučiūnienė, skambėjo kamerinės vokalinės muzikos atlikėjos Juditos Leitaitės šventiės giesmės. Solistei akompanavo Jurijus Suchanovas.

2015 m. spalio 20 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją, LMA prezidentas prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti LMA narių Liūdos Rasteikienės ((1926-02-22 – 2015-07-17) ir Algimanto Miškinio (1929-06-25 – 2015-10-10) atminimą.
Iškilminga sesijos dalis buvo tęsiama sukaktuvininkų pagerbimu. LMA vadovybė pasveikino ir LMA prezidiumo padėkos raštais apdovanojo LMA tikruosius narius prof. Viktoriją Daujotytę-Pakerienę ir prof. Feliksą Ivanauską 70 metų sukaktuvių proga. Prof. V. Razumas taip pat pasveikino LMA tikrąjį narį Remigijų Žaliūnį, antrajai kadencijai išrinktą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriumi.
Iškilmingai pasirašyta LMA ir Lietuvos energetikos muziejaus sutartis, kurią savo parašais patvirtino LMA prezidentas ir Muziejaus direktorė Rasa Augutytė.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorė Jurgita Petrauskienė pristatė 2015 m. Lietuvos mokslo būklės apžvalgą ir atsakė į LMA narių klausimus. Diskusijose dalyvavo prof. A. Matulionis, prof. F. Ivanauskas, prof. V. Būda, prof. E. Jovaiša, prof. D. Kaunas.
LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys informavo, kad pagal LMA statutą LMA tikrųjų narių laisvas vietas pagal specialybes teikia mokslų skyriai, paskirsto LMA prezidiumas, tvirtina LMA narių visuotinis susirinkimas ir pristatė LMA tikrųjų narių laisvas vietas pagal specialybes. Šiuo klausimu pasisakė ir savo nuomonę pareiškė prof. J. V. Vaitkus.
Atviru balsavimu LMA nariai patvirtinto Mokslų akademijos tikrųjų narių laisvas vietas pagal specialybes tokia tvarka: Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – ekonomika (1 vieta), istorija (1 vieta), menotyra (1 vieta); Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje – astronomija (1 vieta), chemija (1 vieta), matematika (1 vieta); Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje – biologija (2 vietos), medicina (1 vieta); Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje – agronomija (1 vieta), miškotyra (1 vieta), žemės ūkio inžinerija (1 vieta); Technikos mokslų skyriuje – energetika (1 vieta), informatika (1 vieta), statyba (1 vieta).
Prof. D. Kaunas informavo, kad baigiamas rengti nuotraukų albumas „Lietuvos mokslų akademija“. Gruodžio viduryje numatoma albumą įteikti spaudai, vasario 25–28 d. – pristatyti albumą tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

2015 m. balandžio 28 d. ataskaitinis LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją, LMA prezidentas prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti LMA užsienio nario Leonido Suščenios (1929-11-11 – 2015-04-20) atminimą.
Iškilminga sesijos dalis prasidėjo sukaktuvininkų – LMA narių habil. dr.Vytauto Kontrimavičiaus, prof. Vytauto Konstantino Sirvydžio, prof. Vytauto Jono Sirvydžio, prof. Giedriaus Uždavinio – bei LMA tikrojo nario prof. Artūno Žukausko, tapusio Vilniaus universiteto rektoriumi, sveikinimais.
Pagal tradiciją per ataskaitinę sesiją LMA vadovybė – prezidentas prof. Valdemaras Razumas, viceprezidentas prof. Domas Kaunas, vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys –įteikė diplomus 2014 m. LMA konkursų nugalėtojams. Prof. habil. dr. Kęstutis Jarašiūnas pelnė LMA vardinę Povilo Brazdžiūno premiją už darbų ciklą „Dinaminės holografijos metodų sparčių vyksmų stebėsenai puslaidininkiuose sukūrimas ir plėtra“, LMA narys prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius – Jono Kubiliaus premiją už ciklą „Darbai iš tikimybinės skaičių teorijos ir kombinatorikos“. Diplomai ir pagyrimo raštai įteikti jauniesiems mokslininkams ir studentams.
Sesijos metu iškilmingai Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos lazerių asociacijos bendradarbiavimo sutartį pasirašė LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas ir Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas prof. Algis Petras Piskarskas.
Vėliau LMA prezidentas pristatė 2014 m. veiklos ataskaitą. Pradžioje prezidentas pakvietė tylos minute pagerbti 2014 m. išėjusių žymių mokslininkų, penkių LMA narių – prof. Broniaus Grigelionio, prof. Leono Kadžiulio, prof. Algimanto Jono Marcinkevičiaus, MA prezidento Juro Poželos, LMA užsienio nario prof. Arvydo Kliorės – atminimą.
LMA nariai turėjo galimybę iš anksto susipažinti 2014 m. LMA veiklos ataskaita. Diskusijoje kalbėjo LMA nariai prof. Eugenijus Butkus, prof. Vytautas Basys, prof. Leonardas Kariūkštis. Ataskaita buvo vieningai patvirtinta, ją vėliau jau ketvirtą kartą svarstys ir įvertins Lietuvos Respublikos Seimas. Taip pat patvirtinti nutarimai dėl 2014 m. metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos bei 2015 metų LMA pajamų ir išlaidų sąmatos.
Sesijos metu veikė 2014 m. išleistų leidinių paroda. Stenduose buvo eksponuojamos LMA narių išleistos monografijos, periodiniai mokslo žurnalai, LMA Užsienio kalbų centro leidiniai.

2014 m. gruodžio 16 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją, LMA prezidentas prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti ilgamečio LMA prezidento Juro Poželos ir LMA užsienio nario Arvydo Kliorės atminimą. Po to sukakties progomis buvo pasveikinti prof. Antanas Tyla ir prof. Algirdas Sliesaravičius.
LMA vadovybė – prof. Valdemaras Razumas, prof. Domas Kaunas, prof. Vytautas Basys – naujai išrinktiems LMA nariams įteikė tikrųjų narių pažymėjimus ir LMA nario ženklus. Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas LMA tikrasis narys Aivaras Kareiva Teodoro Grotuso (Theodor von Grotthuß) stipendijos diplomą įteikė VU doktorantei Astai Makaravičiūtei.
Sesijoje buvo inauguruoti ir pasveikinti naujai išrinkti LMA užsienio nariai prof. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis) ir prof. Frydrichas Gėcė (Friedrich Götze). Po inauguracijos iškilmių LMA užsienio nariai perskaitė pranešimus.
Pabaigoje muzikinę programą atliko vokalinis ansamblis „Inmezzo“ (meno vadovė doc. Aušra Stasiūnaitė). Baigdamas sesiją LMA prezidentas apžvelgė svarbiausius 2014 m. LMA įvykius ir pasveikino  artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

2014 m. rugsėjo 30 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją, LMA prezidentas prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti LMA narių prof. Broniaus Grigelionio ir prof. Leono Kadžiulio atminimą. Po to gražių sukaktuvių progomis buvo pasveikti LMA nariai: prof. Jurgis Brėdikis, prof. Mifodijus Sapagovas, prof. Vladislavas Domarkas bei 2014 m. Baltijos Asamblėjos mokslo premijos laureatas prof. Juozas Vidas Gražulevičius.
LMA prezidentas informavo, kad š. m. rugsėjo 26 d. Lietuvoje lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) generalinis direktorius prof. Rolfas Dieteris Heueris (Rolf Dieter Heuer), kuris kartu su LR švietimo ir mokslo ministru prof. Dainiumi Pavalkiu ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentu prof. Valdemaru Razumu pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) 2004 m. lapkričio 9 d. bendradarbiavimo susitarimo atnaujintą protokolą dėl Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje. Viešnagės metu generalinis direktorius lankėsi Akademijoje, Vilniaus universitete  perskaitė paskaitą mokslo bendruomenei.
LMA vadovai pasveikino LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojus ir įteikė jiems pažymėjimus.
Susirinkime dalyvavo ir inauguracinius pranešimus perskaitė naujai išrinkti LMA užsienio nariai prof. Kazys Kęstutis Almenas ir Balys Rajus Sigalas (Bal Raj Sehgal). Jiems įteikti LMA užsienio nario diplomai ir LMA nario ženkleliai.
Vienas svarbiausių susirinkimo darbotvarkės klausimų - naujų LMA narių rinkimai. Mokslų skyrių pirmininkai pristatė skyriuose išrinktus kandidatus į LMA tikruosius narius bei iškeltus LMA užsienio narius.
Remiantis slapto balsavimo rezultatais, Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais išrinkti: Zigmuntas Kiaupa (istorija), Grasilda Blažienė (kalbotyra) (Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius); Ričardas Makuška (chemija), Rimantas Ramanauskas (chemija), Arūnas Krotkus (fizika), Remigijus Leipus (matematika) (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius); Vilmantė Borutaitė (biologija), Rimantas Jankauskas (medicina), Kęstutis Strupas (medicina) (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius); Pranas Viškelis (chemijos inžinerija), Darius Danusevičius (miškotyra), Antanas Sederevičius (veterinarija) (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius); Algirdas Kaliatka (energetika), Genadijus Kulvietis (mechanika), Audrius Sigitas Maruška (medžiagų inžinerija) (Technikos mokslų skyrius). Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariais išrinkti: Frydrichas Gėcė (Friedrich Götze); matematika) Vokietija (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius) ir Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis; biologija) Kipras (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius). 

2014 m. balandžio 29 d. ataskaitinis LMA narių visuotinis susirinkimas ir Šilutės rajono savivaldybės diena
Pradėdamas sesiją, LMA prezidentas prof. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti žymaus mokslininko, širdies chirurgijos Lietuvoje pradininko LMA nario prof. Algimanto Juozo Marcinkevičiaus atminimą.
Gausiai susirinkusius LMA narius, valdžios atstovus, svečius iš Šilutės, jaunuosius mokslininkus ir studentus sveikino LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis, Šilutės rajono savivaldybės meras Šarūnas Laužikas.
Iškilminga sesijos dalis prasidėjo sukaktuvininkų - prof. Ramučio Bansevičiaus ir prof. Giedriaus Kuprevičiaus - pasveikinimu ir Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtos Meilės Lukšienės premijos laureato diplomo įteikimu prof.  Marijonai Barkauskaitei. Premiją įteikė ir laureatę pasveikino ministras ir LMA prezidentas.
Pagal tradiciją per ataskaitinę sesiją buvo įteikti  diplomai 2013 m. LMA konkursų nugalėtojams bei pagyrimo raštai jauniesiems mokslininkams ir studentams. Theodoro Grotthusso stipendijos  diplomą  VU doktorantui Jurgiui Pilipavičiui įteikė prof. Aivaras Kareiva. Diplomus teikė ir nugalėtojus sveikino LMA vadovybė, švietimo ir mokslo ministras, Šilutės r. savivaldybės meras.
Po to LMA prezidentas  pristatė 2013 m. veiklos ataskaitą. Prieš sesiją  LMA nariai turėjo galimybę susipažinti su ataskaita, todėl didesnių diskusijų nekilo ir ji buvo vieningai patvirtinta.  Jau trečią kartą LMA veiklos ataskaitą svarstys ir aprobuos Lietuvos Respublikos Seimas.
Po pertraukos prasidėjo Šilutės rajono savivaldybės diena. Meras Šarūnas Laužikas apibūdino Šilutės rajono savivaldybės veiklą. Pranešimus perskaitė  dr. Saulius Švažas („Šilutės rajono svarba paukščių populiacijoms ir ekoturizmo (paukščių stebėjimo) plėtotės galimybės“), dr. Arvydas Švagždys („Pamario polderių gamtiniai ištekliai ir eksploatavimo specifika“),  prof. Valentinas Šaulys  („Sausinimo sistemų priežiūros ir naudojimo žemės ūkiui perspektyvos“), dr. Daiva Nazarovienė („Kultūros industrijų įtaka regionų plėtrai“), prof. Domas Kaunas („Kristijonas Donelaitis: „Žmogus ne pagal šio pasaulio madą“). Prof. Grasilda Blažienė palankiai įvertino ką tik šilutiškių parengtą ir išleistą lietuvininkų tarmių žodyną. Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė pristatė parodą „Seniausios religinės konfesijos Šilutėje. Evangelikų liuteronų ir katalikų Šv. Kryžiaus bažnyčios“.
Didelių ovacijų  susilaukė Šilutės folkloro ansamblio „Ramytė“ vadovės Giedrės Pocienės ir vienos iš „Lietuvininkų tarmių žodyno“ sudarytojų Virginijos Veiverienės parengta meninė programa „Kožnas paukštis saviška gėd ...“.
Renginio eigoje buvo sudaryta galimybė Šilutės delegacijai susipažinti su LMA Vrublevskių bibliotekos lobynu, gimnazijų moksleiviams aplankyti Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą.

2014 m. sausio 28 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdamas sesiją, LMA prezidentas Valdemaras  Razumas  pasveikino LMA narius - prof. Leonardą Kairiūkštį, prof. Antaną Kairį, prof. Algirdą Skirkevičių - gražių jubiliejų progomis.
LMA viceprezidentas prof. Domas Kaunas informavo, kad artėja LMA tikrųjų narių rinkimai ir pristatė LMA tikrųjų narių laisvų vietų skaičių pagal specialybes. LMA nariai vieningai balsuodami jas patvirtinto. Diskusijų nesukėlė ir LMA tikrųjų ir užsienio narių rinkimo reglamento projektas, kurį pristatė  LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys. Projektas patvirtintas.
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas prof. Feliksas Ivanauskas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas prof. Vytautas Basys, Technikos mokslų skyriaus pirmininkas prof. Gediminas Žintelis pristatė kandidatus į LMA užsienio narius. Įvyko rinkimai. LMA užsienio nariais išrinkti prof. dr. Thomas Justelis (Thomas Jüstel) (chemija, Vokietija), prof. Pėteris Malferthaineris (Peter Malfertheiner) (medicina, Vokietija), prof. Kazys Kęstutis Almenas (energetika, JAV), prof. Balys Rajus Sigalas (Bal Raj Sehgal) (energetika, Švedija).
Pagal LMA ir Kauno miesto savivaldybės tarpusavio bendradarbiavimo sutartį Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į LMA prašydama konkurso būdu išrinkti kandidatą Kauno miesto mokslininko premijai gauti. Buvo sudaryta komisija, kuriai vadovavo prof. Domas Kaunas.
Kauno miesto mokslininko premija paskirta LMA tikrajam nariui prof. Juozui Vidui Gražulevičiui.
LMA narių visuotiniame susirinkime laureatą pasveikino ir apdovanojo  Kauno miesto savivaldybės meras Andrius Kupčinskas ir LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas.
Įvyko LMA išleistų knygų Neilo Šubino (Neil Shubin) „Žuvis tavyje“ ir Brajano Fagano (Brian Fagan) „Ilgoji vasara“ sutiktuvės. Jas pristatė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėja dr. Audronė Galvonaitė ir dr. Rolandas Maskoliūnas.

2013 m. gruodžio 17 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas
Prezidentas prof. Valdemaras  Razumas  pasidalijo geromis naujienomis - 2014 m. LMA padidintas biudžetinis finansavimas ir informavo apie diskusiją Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, kurioje  buvo kalbama apie mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) siūlomus pakeitimus, studijų finansavimo pertvarką. MSĮ pakeitimų nuostatose siūloma LMA patvirtinti kaip ekspertinę instituciją svarstant svarbiausius šalies mokslo ir studijų strateginius klausimus.
LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius prof. Vytautas Basys pristatė LMA tikrųjų ir užsienio narių rinkimo reglamento projektą. Atsižvelgiant į prof. Vytauto Kontrimavičiaus pareikštas pastabas ir siūlymus buvo nutarta šį klausimą svarstyti kitame LMA narių visuotiniame susirinkime.
Atsiliepiant į tragediją Latvijoje, kai Rygos prekybos cen