Sudėtis

Atgal

LMAJA rinkimų aprašas ir priedai

PATVIRTINTA 2018 m. spalio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 36

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIŲ  RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (toliau – LMAJA) narių  rinkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja rinkimų  organizavimą ir vykdymą, kai šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkantys  rinkimus laimėję ir Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) prezidiumui juos patvirtinus fiziniai asmenys priimami į LMAJA narius. Aprašas parengtas vadovaujantis LMA statutu, LMAJA nuostatais ir kitais teisės aktais. 

II SKYRIUS
RINKIMŲ PASKELBIMAS

2. Sprendimą skelbti rinkimus priima Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas.Informacija apie rinkimus skelbiama
3. Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje.
4. Skelbime nurodoma:
4.1. įstaigos pavadinimas;
4.2 numatomų išrinkti LMAJA narių skaičius pagal mokslo sritis;
4.3. kokius dokumentus būtina pateikti;
4.4. dokumentų pateikimo tvarka ir terminai;
4.5. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamus rinkimus.

III SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

5. Pretendentas privalo pateikti:
5.1. prašymą leisti dalyvauti rinkimuose (Aprašo 1 priedas)
5.2. pretendentą iškėlusios institucijos (įstaigos) organo sprendimą – jei pretendentą iškėlė Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ar mokslo tarybos, Lietuvos mokslininkų asociacijos mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija) arba  motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
5.3. užpildytą kandidato į LMAJA narius paraiškos formą;
5.4. kitus su paraiška susijusius dokumentus (diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).
6. Pretendentas dokumentus teikia LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu http://www.lma.lt/paraisku-teikimas
7. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui, komisijos pagal mokslo sritis nustato, ar pretendentai atitinka  skelbime ir teisės aktuose nustatytus  reikalavimus  pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.
8. Pretendentas, kuris atitinka skelbime ir teisės aktuose nustatytus  reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius  ir Apraše nustatytus  dokumentus pagal mokslo sritis, pripažįstamas kandidatu į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius. Sudaromas bendras kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius sąrašas nurodant vardą, pavardę ir mokslo sritį ir skelbiamas Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki rinkimų.

IV SKYRIUS
KOMISIJŲ SUDARYMAS IR KANDIDATŲ Į LMAJA NARIUS RINKIMAI

9. Rinkimams  į LMAJA narius vykdyti LMA prezidiumo nutarimu pagal mokslo sritis sudaromos 5 LMA narių komisijos po 5 narius, paskiriant komisijos pirmininką ir komisijos narius. Jos sudaromos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretendentų dokumentų pateikimo pabaigos ir atlieka LMAJA narių rinkimus pagal mokslo sritis iš sudaryto bendro kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius sąrašo (kiekviena komisija pagal savo mokslo sritį).
10. Rinkimai į Jaunosios akademijos narius privalo įvykti per 15 darbo dienų  nuo bendro kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius sąrašo paskelbimo. Į balsavimo biuletenius  balsuojant komisijoje (komisijose) pagal mokslo sritis kandidatai į LMAJA narius įrašomi abėcėlės tvarka.
11. Renkant LMAJA narius komisijos pagal mokslo sritis posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
12. Laimėjusiais  rinkimus laikomi 2 kandidatai pagal mokslo sritis, surinkę daugiausia komisijos narių  balsų, bet ne mažiau kaip 2/3 balsavusių komisijos narių. Jeigu keli kandidatai  surinko vienodą balsų skaičių,  lemiamas yra komisijos (komisijų) pagal mokslo sritis  pirmininko balsas.
13. Rinkimų rezultatai ir komisijų sprendimas (sprendimai) įforminami protokolu. Protokolą pasirašo kiekvienos komisijos pirmininkas ir visi posėdyje dalyvavę nariai.
14. LMA prezidiumui patvirtinus, rinkimus laimėję kandidatai tampa LMAJA nariais.

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas

Lietuvos mokslų akademijai

PRETENDENTO PRAŠYMAS
_________________
(data)
__________________
(sudarymo vieta)
Aš, ___________________________________________________________
(vardas ir pavardė, gimimo data)
prašau leisti man dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija narių rinkimuose pagal ____________________________________
(nurodyti mokslo sritį)

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. Sutinku, kad visi šiame prašyme ir kituose mano pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į LMAJA narius ir buvimo LMAJA nariu tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.
Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į LMAJA narius, man bus neleidžiama dalyvauti  kandidatų rinkimuose.
Visus su rinkimais į LMAJA narius susijusius pranešimus prašau man siųsti elektroninio pašto adresu ___________________

Pretendentas (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas

PRETENDENTO Į LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS (LMAJA) NARIUS
PARAIŠKOS FORMA

1. Mokslininko vardas ir pavardė: 
2. Darbovietė:
3. Pareigos:
4. Mokslininko asmens duomenys:
4.1. Telefonas;
4.2. Elektroninio pašto adresas;
4.3. Darbovietė ir jos  adresas.
5. Duomenys apie daktaro disertaciją:
5.1. Disertacijos pavadinimas;
5.2. Disertacijos gynimo data.
6. Mokslo laipsnio diplomo registracijos numeris ir data:
7. Mokslinės veiklos aprašymas:
7.1. Moksliniai tyrimai vykdomi (nurodyti mokslo sritį):
- humanitariniai mokslai
-  socialiniai mokslai
- fiziniai mokslai
- biomedicinos mokslai
- technologijos mokslai 
- žemės ūkio mokslai
7.2. Trumpa (ne daugiau kaip 5 tūkst. sp. ženklų) mokslinės veiklos apžvalga nurodant vykdomų tyrimų tikslą, uždavinius, gautus rezultatus, jų pritaikomumą, aktualumą ir reikšmę valstybei, visuomenei, reikšmingumą ir aktualumą mokslo krypčiai (-ims).
8. Mokslinės veiklos produktyvumas:
8.1. Užsienio leidyklose išleistos mokslo monografijos.
8.2. Lietuvos leidyklose išleistos mokslo monografijos.
8.3 Studijos, šaltiniotyros darbai, teoriniai mokslo darbai.
8.4. a) Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „Web of Science“ pagal pateikiamą darbo temą (FBŽTM [1]);
b) Mokslo straipsniai (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose leidiniuose (HSM [2]);
c) Patentai, naujos augalų ir gyvūnų veislės registruoti Lietuvoje / užsienyje (FBŽTM).
8.5 a) Mokslo publikacijos kituose Lietuvos ir užsienio leidiniuose (FBŽTM);
b) Straipsniai Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose (HSM).
8.6. Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose.
8.7. Kiti reikšmingi mokslo darbai (vadovėliai, žinynai, žodynai ir pan.).
8.8. Pretendento nuomone, svarbiausios (ne daugiau penkių ) mokslinės publikacijos iš nurodytųjų 8.4–8.6 punktuose ir trumpi komentarai (2–3 sakiniai).
8.9. Mokslinių publikacijų suvestinė.

Mokslinės veiklos produktyvumas

Skaičius

Autoriaus indėlis

Užsienio leidyklose išleistos mokslo monografijos

 

 

Lietuvos leidyklose išleistos mokslo monografijos

 

 

Studijos, šaltiniotyros darbai, teoriniai mokslo darbai

 

 

a) Mokslo publikacijos leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „Web of Science“ pagal pateikiamą darbo temą (FBŽTM)
b)  Mokslo straipsniai (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose leidiniuose (HSM)
c) Naujos veislės ir patentai, registruoti Lietuvoje/užsienyje (FBŽTM)

 

 

a) Mokslo publikacijos kituose Lietuvos ir užsienio leidiniuose pagal pateikiamą darbo temą (FBŽTM)
b) Straipsniai Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose (HSM)

 

 

Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose  mokslo leidiniuose

 

 

Kiti reikšmingi mokslo darbai (vadovėliai, žinynai, žodynai ir pan.)

 

 

 

9. Informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuosePateikiama trumpa (iki 2 psl.) informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuose, įgijus  mokslo daktaro laipsnį.
9.1. Projektų (inicijuotos, koordinuojamos ir / ar vykdomos ES, Europos ir kitų valstybių, dvišalio bendradarbiavimo sutartimis, tarptautinių organizacijų ir Lietuvos) vykdymo laikotarpis;
9.2. Projekto (paprogramės) ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys;
9.3. Projekto sutarties numeris, pavadinimas, koordinatorius, dalyviai;
9.4. Duomenys apie projekto finansavimą (pagal sutartį gautos lėšos, tūkst. Eur);
9.5. Trumpas kandidato indėlio į projektą aprašymas;
9.6. Kita svarbi informacija (pvz. eksperimentinės, socialinės, kultūrinės plėtros darbai).
10.  Mokslo sklaidos ir ekspertinė veikla
10.1. Tarptautinėse ir šalies mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai;
10.2. Dalyvavimas tarptautinėse ir šalies mokslinėse organizacijose, redakcinėse kolegijose;
10.3. Recenzuota ir vertinta monografijų, projektų, straipsnių;
10.4. Paskelbta mokslo populiarinimo straipsnių, skaityta pranešimų visuomenei, dalyvauta radijo ir televizijos laidose, kitoje mokslo sklaidos veikloje.
11. Papildoma informacija:
11.1. Apdovanojimai už mokslinę veiklą;
11.2. Kita, pretendento nuomone, svarbi informacija.

PRIDEDAMA:
1. Mokslo daktaro laipsnio diplomo kopija.
2. Svarbiausių 8.8 punkte nurodytų publikacijų kopijos.
3. Asmens  tapatybės dokumento kopija.
4. Kitos, pretendento nuomone, svarbių dokumentų kopijos.

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir, išrinktas  LMAJA nariu, savo veikloje vadovausiuosi LMA statutu, LMAJA nuostatais ir kitais teisės aktais.

Sutinku, kad visi šioje paraiškoje ir kituose mano pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į LMAJA narius ir buvimo LMAJA nariu tikslais.

Mokslininkas ………………………… / …………………………..…… 
             (parašas)                       (vardas, pavardė)

1Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sritys
2 Humanitarinių ir socialinių mokslų sritysAtsisiųsti