Veikla

Atgal

Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28.
Aktuali redakcija 2015 m. spalio 6 d., 2016 m. sausio 6 d., 2017 m. spalio 3 d., 2018 m. sausio 23 d.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ORGANIZUOJAMO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), siekdama skatinti studentų kūrybinį aktyvumą, kasmet organizuoja aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. Šio konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokslinių darbų pateikimo bendruosius reikalavimus, jų ekspertizės tvarką, konkurso vertinimo komisijų sudarymo tvarką, komisijų darbo organizavimą, darbų vertinimo kriterijus, konkurso nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. LMA skelbia aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
1. Humanitarinių ir socialinių mokslų;
2. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
3. Biologijos, medicinos ir geomokslų;
4. Žemės ūkio ir miškų mokslų;
5. Technikos mokslų.
3. Konkurse gali dalyvauti vientisinių, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą.
4. Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 3 autorių). Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.
5. LMA organizuojamo studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas LMA premijos laureato diplomas bei piniginė premija. Premijuoti darbai negrąžinami.
6. Iki paraiškų pateikimo konkursų dalyviai privalo būti dalyvavę sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudarys 2 dalys:
6.1. Pirminiai mokymai (trukmė – 3 val.), skirti techniniam paraiškų pildymui (organizuojami ne vėliau kaip per 3 savaites po kvietimo teikti konkursui paraiškas paskelbimo).
6.2. Antriniai mokymai (trukmė – 5 val.), skirti paraiškų dalykinei daliai, remiantis pateiktų paraiškų analize ir pateikiant rekomendacijas (organizuojami atlikus konkursui pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą).
7. Paaiškėjus, kad konkurso dalyvis nedalyvavo pirminiuose mokymuose ir/arba kartu su konkurso dokumentais nepateikė ketinimų protokolo dalyvauti antriniuose mokymuose, jo paraiška atmetama ir nenagrinėjama. Jei konkurso dalyviai dėl svarbių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti teikiant paraišką (pavyzdžiui, sunkios traumos, ligos, iš anksto suplanuotos komandiruotės ir kita) negali dalyvauti antriniuose mokymuose ir pateikia tai įrodančius dokumentus, jie gali būti atleisti nuo antrinių mokymų.
8. Premijas konkurso tvarka skiria LMA komisija (toliau – Komisija), kurią nutarimu tvirtina LMA prezidiumas.
9. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
10. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d.
11. Konkursams teikiamos paraiškos turi atspindėti tęstines veiklas, todėl pareiškėjai jų vadovai atskirai privalo nurodyti, kokia galima studijų ar profesinė veikla 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo bus susijusi su pateiktu darbu.(Rekomenduojama pateikti veiklų vykdymo grafiką.)

II. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

LMA Studentų mokslinių darbų konkursui pateikiami šie dokumentai:
12. Mokslinis darbas – publikacija (-os), rankraštis (-čiai), nurodant mokslinį vadovą, – atitinkantis pavidalo reikalavimus (1 priedas).
13. Aukštosios mokyklos fakulteto/instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas, kuriame turi būti mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai (2 priedas).
14. Žinios apie autorių (3 priedas).
15. Aukštosios mokyklos teikiamų studentų mokslinių darbų sąrašas, patvirtintas aukštosios mokyklos rektoriaus (mokslo prorektoriaus) (4 priedas).
16. Studentų moksliniai darbai pateikiami kaip nurodoma konkurso skelbime.

III. LMA SKELBIAMO STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO DARBAMS VERTINTI KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

17. Komisijos pateiktiems moksliniams darbams vertinti sudėtį LMA prezidiumui siūlo tvirtinti atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:
1. Humanitarinių ir socialinių mokslų;
2. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
3. Biologijos, medicinos ir geomokslų;
4. Žemės ūkio ir miškų mokslų;
5. Technikos mokslų.
Kiekviena srities sekcija susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: sekcijos pirmininko, sekcijos pirmininko pavaduotojo ir sekcijos narių.
20. Komisijos sudėtį nutarimu tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.

IV. SEKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Sekcijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant – sekcijos pirmininko pavaduotojas.
19. Sekcijos veiklos forma yra posėdžiai.
20. Sekcijos sprendimai įforminami sekcijos posėdžių protokolais.
21. Sekcijos pirmininkas:
21.1. Planuoja ir organizuoja sekcijos darbą;
21.2. Šaukia sekcijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro sekcijos posėdžių darbotvarkę;
21.3. Pasirašo sekcijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.
22. Sekcijos posėdžiai uždari.
23. Sekcijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 sekcijos narių.
24. Sekcijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti sekcijos pirmininkui.
25. Sekcija, įvertinusi pateiktų konkursui mokslinių darbų lygį, gali Komisijai siūlyti neskirti visų įsteigtų premijų.
26. Sekcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.
27. Sekcijos posėdžių protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga, iki perduodant juos archyvui. Konkurso dokumentai ir laureatų darbai saugomi LMA archyve.

V. DARBŲ, PATEIKIAMŲ STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSUI, EKSPERTIZĖ IR PREMIJŲ SKYRIMAS

28. Vertindami darbus Komisijos nariai turi atsižvelgti į jų originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose.
29. LMA Studentų mokslinių darbų konkursui pateikti darbai svarstomi sekcijos posėdžiuose. Posėdžiuose darbus pristato sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys.
30. Komisijos sprendimas dėl sekcijos siūlymo skirti Studentų mokslinių darbų konkurso premijas priimamas atviru balsavimu. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas Komisija priima kasmet iki vasario 20 dienos.
31. Komisijos sprendimus skirti Studentų mokslinių darbų konkurso premijas tvirtina LMA prezidiumas.
32. Sprendimai skirti premijas aukštųjų mokyklų studentams už geriausius mokslinius darbus skelbiami Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje.
33. Komisijos posėdyje svarstytiems ir vertiems premijų, bet nepremijuotiems darbams gali būti skiriami LMA pagyrimo raštai. Galutinį sprendimą dėl pagyrimo raštų įteikimo priima LMA prezidiumas pagal Komisijos rekomendacijas.
34. Premija, skiriama autorių kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamajam.Atsisiųsti: