• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMA ataskaitinis susirinkimas

2018 04 19

2018 m. balandžio 17 d. įvyko ataskaitinis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti neseniai mirę LMA nariai – kalbininkas, baltistas, dialektologas, daugelio knygų ir vadovėlių autorius, buvęs švietimo ir mokslo ministras habil. dr. prof. Zigmas Zinkevičius ir branduolinės energetikos atstovas prof. Bal Radžas Sėgalis (Bal Raj Sehgal). Po to LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai pasveikino jubiliatus: Vytautą Petrą Rančelį 80 metų, Algirdą Vaclovą Valiulį, Jurgį Kazimierą Staniškį, Rymantą Joną Kažį, Gintautą Žintelį ir Algirdą Petrą Stabinį 75 metų, Valentiną Mikelėną – 60 metų, Darių Danusevičių – 50 metų jubiliejaus proga, įteikė LMA prezidiumo padėkas Jonui Grigui 80 metų ir Arūnui Krotkui 70 metų jubiliejaus proga.

Buvo apdovanoti LMA konkursų: vardinių premijų, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų laureatai. Kazimiero Būgos (kalbotyra) premija skirta prof. Antanui Pakeriui už fundamentinius ir taikomuosius lietuvių kalbos fonetikos, akcentologijos ir leksikos darbus, Juozo Matulio (chemija) – dr. Arūnui Jagminui už mokslinį darbą „Nanodarinių sintezės, modifikavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai“, Adolfo Jucio (teorinė fizika) premija – prof. Bronislovui Kaulakiui ir dr. Juliui Ruseckui už mokslinį darbą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai“, Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premija – prof. Sauliui Grigalevičiui už mokslinį darbą „Naujos struktūros puslaidininkių panaudojimas organiniuose šviesos dioduose“ ir Povilo Matulionio (miškotyra) premija – prof. Romualdui Deltuvui už monografiją ,,Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes“.      Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams skirta 11 premijų ir šeši pagyrimo raštai, o aukštųjų mokyklų studentams – 15 premijų bei penki pagyrimo raštai. Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso akademiko Kazimiero Meškausko premijos diplomas įteiktas doc. dr. Arui Zirguliui už darbą „Mokesčių konkurencija dėl kapitalo, akcentuojant produktyvumo pašalinius poveikius“, LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos sprendimu Teodoro Grotuso stipendija skirta doktorantei Olgai Opuchovič. Stipendijos diplomą įteikė Fondo valdybos narys akad. Rimantas Ramanauskas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys Antanaitis ir VLKK Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišienė įteikė VLKK apdovanojimus už taisyklingą ir stilingą mokslinio darbo kalbą dviem LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso dalyviams – doktorantams Birutei Avižinienei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) ir Viliui Šadauskui (Lietuvos edukologijos universitetas)

LMA prezidentas Jūras Banys susirinkusiems pristatė LMA 2017 metų veiklos ataskaitą. Diskusijoje kalbėjo akademikai Algimantas Grigelis, Bonifacas Stundžia, Benediktas Juodka. Susirinkimas pritarė LMA ataskaitai, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymui ir šių metų sąmatai.

Apie Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų ateities viziją kalbėjo Švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas, plačiau paaiškinęs apie būtinybę stiprinti valstybinių mokslinių tyrimų institutų valdymą ir vadybą, poreikį toliau konsoliduoti jų mokslinį potencialą

Sesijos metu veikė paroda, skirta geologo, mineralogo, kalnų inžinieriaus Ignoto Domeikos gimimo 215 metų jubiliejui, „Pažvelk į mineralą dar bevardį | Spójrz na minerał jeszcze bezimienny“ (sudarytojai akad. Algimantas Grigelis ir prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, dailininkė Miglė Datkūnaitė). Taip pat buvo eksponuojami akademikų ir LMA Vrublevskių bibliotekos 2017 metų leidiniai, LMA išleistų mokslo žurnalų komplektai.

Parengė dr. Andrius Bernotas, dr. Rolandas Maskoliūnas