ES SF projektai

Atgal

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) įgyvendina projektą „PERIODINIŲ MOKSLO LEIDINIŲ LEIDYBA IR JOS KOORDINAVIMAS“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).
 

Įgyvendinant projektą šiuo metu bendradarbiaujama ar buvo bendradarbiauta su partneriais – Klaipėdos universitetuKauno technologijos universitetuMykolo Romerio universitetuVilniaus universitetu, VDU Švietimo akademija (buvę Lietuvos edukologijos ir Vytauto Didžiojo universitetai), Lietuvos sveikatos mokslų universitetuGamtos tyrimų centruLietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centruLietuvių katalikų mokslo akademijaŠiaulių universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius.

Projekto trukmė – 6 metai (iki 2022 m. gegužės 20 d.)
Projekto vertė – 2 190 427,99 Eur
Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir tyrėjai, įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius, recenzentus, taip pat – dėstytojus, įvairių pakopų studentus. 

Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. Įgyvendinant projektą leidžiami aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausi Lietuvos periodiniai mokslo leidiniai. Pirmuosius trejus metus leisti 47 tokie mokslo leidiniai, kuriuos atrinko LMA, LR švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija. Siekiant užtikrinti leidinių turinio kokybę ir originalumą, buvo atliekamos straipsnių kokybės, originalumo ir autorystės patikros. 
 
2018–2019 m. įvykdžius dar vieną periodinių mokslo leidinių atranką, 2019–2022 m. laikotarpiui atrinkti 22  leidiniai, kuriems skirtas finansavimas: po 1 leidinį iš biomedicinos ir žemės ūkio, 5 – iš fizinių, 9 – iš humanitarinių, 6 – iš socialinių mokslų. Per pastaruosius trejus metus numatoma išleisti beveik 200 šių leidinių numerių. Kaip ir anksčiau, bus atliekama straipsnių, kuriuos numatoma publikuoti leidiniuose, originalumo ir autorystės patikra, naudojant CrossCheck paslaugą: planuojama patikrinta apie 400 straipsnių (po du straipnius iš kiekvieno numerio).

Tikimasi, kad Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami palankias sąlygas periodiniuose mokslo leidiniuose skleisti tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, susipažinti su kitų mokslininkų veikla, pagerins savo kompetencijas, sustiprins bendradarbiavimą su kitais mokslininkais, įsitrauks į mokslines diskusijas, bendrus projektus ir tokiu būdu prisidės prie mokslo ir technologijų pažangos. 
 
Asmenys ryšiams: 
Projekto vadovė Greta Budreikė, tel. 8 646 00818, el. p. g.budreike@lma.lt 
Projekto vadybininkė Valerija Paškauskienė, tel. 8 608 17888, el. p. v.paskauskiene@lma.lt
Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p. d.vailioniene@lma.lt