Veikla

Atgal

PMF Lietuvos nacionalinės stipendijos

***

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASAULIO MOKSLININKŲ FEDERACIJOS (PMF) LIETUVOS NACIONALINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI

Lietuvos mokslų akademija administruoja PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programą. Remiantis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2019 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 32, skelbiame kvietimą teikti paraiškas šioms stipendijoms gauti.

Stipendijos gali būti skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams ir doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-os Planetos kritinių sričių ir situacijų.
Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.

Kandidatai stipendijai gauti privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys:
1) pirminiai mokymai (trukmė – 3 akad. val.), skirti supažindinti, kaip tinkamai techniškai pildyti paraišką;
2) antriniai mokymai (trukmė – 5 akad. val.), skirti, remiantis pateiktų paraiškų analize, aptarti paraiškų turinį (dalykinę dalį) ir pateikti rekomendacijų.
Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyviai turi būti dalyvavę pirminiuose mokymuose ir kartu su konkurso dokumentais pateikti sutikimą dalyvauti antriniuose mokymuose.
Pirminiai mokymai vyks 2019 m. rugsėjo 20 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
Kandidatai stipendijai gauti registruojasi ir pildo elektroninę paraiškos formą Lietuvos mokslų akademijos paraiškų registravimo sistemoje adresu:
http://www.lma.lt/Paraiskos/Pasaulio-mokslininku-federacijos-Lietuvos-nacionaliniu-stipendiju-programa

Paraiškos priimamos 2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 23 d.

Pateiktas paraiškas vertins Lietuvos mokslų akademijos sudaryta atskirų mokslo sričių ekspertų komisija. 2019 m. numatyta skirti 10 stipendijų, kurios bus mokamos nuo 2020 m.

PMF stipendijų skyrimo tvarka, paraiškos forma (Priedas Nr. 2) ir 15-ka Planetos kritinių sričių ir situacijų (Priedas Nr. 1) skelbiama Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje http://www.lma.lt/pmf-lietuvos-nacionalines-stipendijos

Informacija teikiama:
Evelina Griciūtė, tel.: 8 692 45 332, el. p. e.griciute@lma.lt
Violeta Skirgailienė, tel.: 8 601 11973, el. p. v.skirgailiene@lma.lt

_____________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2013 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 38.
Aktuali redakcija LMA prezidiumo 2019m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 32

PASAULIO MOKSLININKŲ FEDERACIJOS LIETUVOS NACIONALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato Pasaulio mokslininkų federacijos (toliau – PMF) Lietuvos nacionalinių stipendijų (toliau – stipendijų) paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus.

2. PMF įkūrė stipendijų programą, suteikiančią galimybę jauniesiems mokslininkams ir doktorantams jų gyvenamojoje šalyje vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą vadovaujant geriausiems tos šalies mokslininkams.

3. Lietuvos mokslų akademija (toliau – Akademija) administruoja PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programą.

4. PMF informuoja Akademiją apie galimybę siūlyti Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kandidatūras PMF stipendijai gauti. Akademija paskelbia šią informaciją Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms.  

5. Stipendijos gali būti skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams ir doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą, vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko.   

6. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-os Planetos kritinių sričių ir situacijų (Priedas Nr. 1).

7. Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą. 

8. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.

9. Kandidatas stipendijai gauti privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys:

9.1. Pirminiai mokymai (trukmė – 3 akad. val.), skirti supažindinti su stipendijų skyrimo tvarka, paraiškų rengimu ir teikimu. Mokymai organizuojami ne vėliau kaip per 3 savaites po kvietimo teikti paraiškas stipendijai gauti paskelbimo.

9.2. Antriniai mokymai (trukmė – 5 akad. val.), skirti aptarti stipendijai gauti pateiktas paraiškas, pristatyti ekspertų išvadas ir rekomendacijas. Organizuojami atlikus stipendijai gauti pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą.

10. Paaiškėjus, kad kandidatas stipendijai gauti nedalyvavo pirminiuose mokymuose ir (arba) kartu su paraiška nepateikė sutikimo dalyvauti antriniuose mokymuose, jo paraiška atmetama ir nenagrinėjama. Kandidatas stipendijai, kuris dėl svarbių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti teikiant paraišką (pvz., sunkios traumos, ligos, stažuotės, komandiruotės ir kita), negali dalyvauti antriniuose mokymuose ir pateikia tai įrodančius dokumentus, gali būti atleistas nuo antrinių mokymų.

11. Kandidatas turi pateikti šių dokumentų elektronines versijas:

11.1. užpildytą oficialią PMF prašymo stipendijai gauti formą (Priedas Nr. 2);

11.2. trumpą iškilaus mokslininko – darbo vadovo gyvenimo aprašymą (CV) nurodant tikslų jo darbo adresą;

11.3. trumpą numatomų mokslinių tyrimų apimties ir metodologijos anotaciją, pasirašytą darbo vadovo ir kandidato (būtina nurodyti darbo pavadinimą ir vieną iš 15-os PMF išskirtų Planetos kritinių sričių ir situacijų);

11.4. dviejų iškilių mokslininkų rekomendacijas, kurios rašomos PMF prezidento prof. Antonino Zichichi vardu;

11.5 kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

11.6. sutikimą dalyvauti paraiškų turinio analizės (antriniuose) mokymuose (Priedas Nr. 3).

12. Visi nurodyti dokumentai pateikiami anglų kalba. Akademijos atranką praėję būsimieji stipendiatai privalo Akademijai pristatyti anksčiau išvardytų dokumentų originalus per 6 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie atrankos rezultatus.

13. Asmuo, kuriam jau buvo skirta stipendija, pakartotinai gali pretenduoti į stipendiją ne anksčiau kaip po 4 metų.

14. Akademija įvertina kandidatų pateiktus dokumentus, atlieka jų atranką ir persiunčia atrinktų kandidatų dokumentus PMF vadovybei Šveicarijoje.

15. PMF apsvarsto Akademijos atsiųstus dokumentus ir praneša Akademijai sprendimą dėl PMF nacionalinės stipendijos skyrimo.

16. Jeigu PMF skiria stipendiją, pinigai stipendijai gauti pervedami į Akademijos sąskaitą. Akademija išmoka numatytą stipendijos sumą kas du mėnesiai. Stipendiatas (kartu su moksliniu vadovu) pateikia šešių mėnesių tarpinę ataskaitą ir baigiamąją ataskaitą stipendijos mokėjimo pabaigoje. Kartu su baigiamąja ataskaita stipendiatas pateikia glaustą vaizdinę medžiagą (1–2 skaidrės) apie savo projektą: nurodomas projekto pavadinimas, tikslai, svarbiausi pasiekti rezultatai ir jų iliustracijos.

17. Atrankos laimėtojai paraiškose pateiktus projektus turi vykdyti 12 mėn. nuo konkurso rezultatų paskelbimo.

18. Stipendiatas visose su stipendijos gavimo moksline veikla susijusiose publikacijose privalo nurodyti PMF paramą. Šių publikacijų kopijos ar nuorodos į publikacijas turi būti pateikiamos Akademijai kartu su PMF skirtomis ataskaitomis, o jei straipsnių publikavimas vėluoja – su pateikto publikuoti mokslinio straipsnio ar kito leidinio kopija.Failas atsisiųsti