Lietuvos mokslo premijos

Atgal

2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

 2022 m. LMP konkursui pagrįstai pateikti skelbiami mokslo darbai

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Tatjana Aleknienė. Darbų ciklas „Platono dialogų ir platonizmo tradicijos tyrimai (2011–2020)“. Pateikė Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 2. Aksel Holvoet. Darbų ciklas „Baltų kalbų veiksmažodžio tyrimai (2009–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 3. Tomas Kačerauskas. Darbų ciklas „Kūrybos komunikacijos fenomenologiniai tyrimai (2013–2021)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 4. Domas Kaunas. Darbų ciklas „Asmenybių atminties ir kūrybos paveldo vaidmuo lietuvių tautos dalių konsolidavimo ir vienijimo procese: Jurgis Plateris, Kristijonas Donelaitis ir Martynas Jankus (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 5. Dalia Leinartė. Darbų ciklas „Šeima, moterys ir valstybė sovietinėje Lietuvoje (2007–2021)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
 6. Rita Šerpytytė. Darbų ciklas „Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 7. Gintautas Zabiela. Darbų ciklas „Vakarų Lietuvos įtvirtinimų kompleksiniai tyrimai (2007–2021)“. Pateikė Klaipėdos universitetas.

Socialinių mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Jolanta Aidukaitė. Darbų ciklas „Gerovės valstybės raida Baltijos šalyse ir Lietuvoje palyginamajame Vidurio ir Rytų Europos bei Šiaurės šalių kontekste (2007–2021)“. Pateikė Lietuvos socialinių mokslų centras.
 2. Danutė Gailienė. Darbų ciklas „Istorinių traumų ir socialinių transformacijų Lietuvoje psichologiniai padariniai (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 3. Rimvydas Skyrius. Darbų ciklas „Žmogiškieji veiksniai verslo pažangaus informavimo veiklose (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 4. Jolita Vveinhardt. Darbų ciklas „Nulis tolerancijos mobingui Lietuvoje: sveikos ir saugios darbo aplinkos paradigmos plėtotė (2007–2021)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas. 

GAMTOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO IR

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Gamtos mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Jūras Banys, Mantas Šimėnas, Jan Macutkevič, Šarūnas Svirskas, Sergejus Balčiūnas, Vidmantas Kalendra, Robertas Grigalaitis. Darbų ciklas „Funkcinių medžiagų mikrobangų spektroskopija (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 2. Arūnas Jagminas. Darbų ciklas „Paklausių nanodarinių formavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai (2007–2021)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.
 3. Linas Mažutis. Darbų ciklas „Mikroskysčių technologijos pavienių ląstelių ir biomolekulių tyrimuose (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 4. Rūta Navakauskienė, Dalius Navakauskas, Veronika Borutinskaitė, Dalius Matuzevičius. Monografija „Leukemijos epigenetika ir proteomika – eksperimentinės biologijos ir skaičiuojamosios informatikos sinergija / Epigenetics and Proteomics of Leukemia – A Synergy of Experimental Biology and Computational Informatics (2021 m.)“. Pateikė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 5. Konstantinas Pileckas. Darbų ciklas „Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sritys

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Rūta Dubakienė, Laura Malinauskienė. Darbų ciklas „Alergija maistui ir cheminėms medžiagoms: nuo naujagimių kohortų iki epidemiologinių, eksperimentinių ir molekulinių tyrimų (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 2. Virginijus Feiza, Dalia Feizienė. Darbų ciklas „Žemės ūkio paskirties dirvožemių tvarus valdymas: mokslinė ir taikomoji plėtra (2007–2021)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.
 3. Mindaugas Malakauskas, Aleksandr Novoslavskij, Sigita Ramonaitė, Jurgita Aksomaitienė. Darbų ciklas „Veterinarijai ir maisto saugai aktualūs patogenai: nuo Petri lėkštelės iki bakterijų genomo tyrimų (2010–2021)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
 4. Kęstutis Ručinskas, Vilius Janušauskas, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis. Darbų ciklas „Gyvybės palaikymas mechaninės kraujotakos priemonėmis: dirbtinių širdies skilvelių, ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos, intraaortinės balioninės kontrapulsacijos sistemų įdiegimas į klinikinę praktiką, indikacijų nustatymas ir metodikos tobulinimas (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 5. Kęstutis Strupas, Tomas Poškus, Aistė Kielaitė-Gulla. Darbų ciklas „Nuo chirurgijos link sisteminės medicinos bei genomo, transkriptomo, metabolomo: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai bei inovacijos (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Technologijos mokslų sritis

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Antanas Žilinskas. Darbų ciklas „Inovatyvūs globalios optimizacijos algoritmai optimaliam projektavimui (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 2. Marijonas Bogdevičius, Olegas Prentkovskis, Henrikas Sivilevičius. Darbų ciklas „Sausumos transporto priemonių ir technologinių sistemų sąveikos su infrastruktūros elementais fizinių procesų tyrimai bei naujų technologijų kūrimas (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 3. Saulius Grigalevičius. Darbų ciklas „Naujos struktūros elektroaktyvūs dariniai optoelektronikos technologijoms (2007–2021)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
 4. Kazys Kazlauskas, Rimantas Pupeikis. Darbų ciklas „Dinaminių sistemų ir signalų apdorojimo bei valdymo skaitmeninių technologijų išvystymas (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 5. Jurgis Kazimieras Staniškis. Darbų ciklas „Darnus pramonės vystymasis: lokalūs ir globalūs sprendimai (2007–2021)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
 6. Raimundas Šiaučiūnas, Kęstutis Baltakys. Darbų ciklas „Daugiafunkciniai kalcio silikatai: sintezė, struktūros modifikavimas ir inovatyvūs taikymo sprendimai (2007–2021)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

Skelbiamas 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Konkursui teikiami Lietuvai reikšmingi fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra.

Darbai 2022 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2022 m. spalio 1 d.

Lietuvos mokslo premijų nuostatai skelbiami: http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti teikiaLietuvos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo Lietuvos verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę.

Premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai dienos.

Dokumentai teikiami elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu:
http://www.lma.lt/Paraiskos/2022-metu-lietuvos-mokslo-premiju-konkursas

Privalomi suskaitmeninti dokumentai:
   • darbas;
   • darbą teikiančių institucijų pristatymas;
   • darbo anotacija iki 10 000 spaudos ženklų;
   • darbo anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1 000 spaudos ženklų;
   • darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas. Prie pateiktų mokslo darbų nurodoma prieskyra Lietuvos mokslo ir studijų institucijai;
   • darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (dokumentai privalo būti pasirašyti paties autoriaus);
   • darbo autoriaus (-ių) anketa (-os).

Neturintieji monografijų ir knygų elektroniniu formatu, teikia jas po 3 egz., sudėdami į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant jų turi būti užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas. Spausdintas monografijas ir knygas siųsti arba atnešti adresu: Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius.

Taip pat turi būti pateiktas ir darbą teikiančių institucijų pristatymo pasirašytas originalas (jei ADOC formatu – adresu e.baroniene@lma.lt).

Informacija teikiama: tel. 8 604 44826, el. p. l.milosiene@lma.lt, tel. 8 692 45332, el. p. e.baroniene@lma.lt

Lietuvos mokslo premijų komisija