• LIT
  • Lietuva ir CERN
Atgal

Lietuva ir CERN

BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuoto (TAR, 2017-12-13, Nr. 20057) Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo V.2. punktu, pagal ankstesnio bendradarbiavimo susitarimo (Žin., 2004, Nr. 171-6326) 2014 m. atnaujintą protokolą Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimą CERN mokslo programoje koordinuoja LMA prezidentas.

Pagal CERN asocijuotosios narystės 2017–2021 m. veiksmų planą, kurį 2016 m. patvirtino Nacionalinė strateginė mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų taryba, vadovaujama Ministro Pirmininko, pagrindinė narystės koordinatorė yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra atsakinga už pramonės ryšius ir CERN verslo inkubatorių (Business Incubation Centre – BIC) įkūrimą Lietuvoje. 2019 m. Lietuvos inovacijų centras (LIC) – viešoji įstaiga, kurios akcininkai yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos pramonininkų konfederacija, – paskirtas veikti kaip nacionalinis pramonės ryšių su CERN palaikymo biuras.

2019 m. švietimo, mokslo ir sporto ministras skyrė naujus Lietuvos atstovus CERN. Nuo 2019 m. rugsėjo pabaigos paskirti atstovai CERN žinioms perduoti ir atskirai medicinos žinioms perduoti. Lietuvos atstovai dalyvauja reguliariuose posėdžiuose, CERN tarybos ir jos komitetų sesijose, kur priimami svarbūs sprendimai. Taip pat nuo 2019 m. rugsėjo pabaigos Lietuvos ir CERN jungtiniame komitete yra keturi Lietuvos atstovai, CERN atstovų yra trys asmenys.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimą CERN interesų srityse ir dalijimąsi geriausia praktika plėtoja 2018 m. įsteigta CERN Baltijos grupė (CBG), kuriai du Lietuvos universitetai – Kauno technologijos ir Vilniaus – priklauso nuo pat veiklos pradžios, o 2020 m. spalio 12 d. grupės nariu priimtas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Antraisiais Lietuvos asocijuotosios narystės CERN metais (2019) paskirtas nuolatinis VU Fizikos fakulteto Branduolinės ir dalelių fizikos centro (VU centro) vadovas.

2022 m. kovo 24–25 d. vykusioje 207-ojoje CERN tarybos sesijoje LMA prezidentas akad. Jūras Banys pasisakė dėl Rusijos dalyvavimo stabdymo CERN veikloje. Sesijos išvadų santrauka.