ES SF projektai

Atgal

Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (2007–2013)

Nuo 2011 m. liepos 29 d. vykdoma veikla pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra. 
 
Lietuvos mokslų akademija (Projekto vykdytojas), kartu su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu, Viešąja įstaiga „Kino pavasaris“, Viešąja įstaiga „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvių katalikų mokslo akademija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga įgyvendina projektą: Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas, kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 
 
Sutartį pasirašė Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas.
 
Projekto tikslas – populiarinti mokslą visuomenėje, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą. Projekto metu rengiant mokslo festivalius, šventes, kuriant vaikams ir jaunimui skirtas mokslo populiarinimo programas bei audiovizualines priemones bus siekiama sukurti ir išbandyti mokslo bei technologijų populiarinimo visuomenėje sistemas. Taip pat bus ugdomi mokslininkų komunikacijos visuomenei įgūdžiai. Šios priemonės padės siekti pagrindinio „Tyrėjų karjeros programos“ tikslo – didinti tyrėjų skaičių ir mažinti tyrėjų amžiaus vidurkį Lietuvoje. 

Bendra projekto vertė: 1.498.915,47 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2011 07 29, pabaiga: 2015 09 30

Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokiniai, vaikai, pedagogai, 14–29 metų amžiaus jaunimas (įskaitant studentus). 

Projekto veiklos turinys.
Šiuo metu Lietuvoje nėra sukurtos mokslo populiarinimo visuomenėje sistemos, kuri motyvuotų šia veikla užsiimančias organizacijas ir asmenis, koordinuotų jų veiklą ir bendradarbiavimą. Šalyje organizuojami mokslo populiarinimo renginiai yra fragmentiški – dažniausiai jų vyksta tik Vilniuje ir Kaune. Tai nesudaro galimybių apie mokslo pasiekimus bei tendencijas sužinoti plačiajai visuomenei. Taip pat tai neskatina pačių mokslininkų vykdyti ir viešai skelbti apie savo atliekamus tyrimus, jų naujoviškumą ir galimą pritaikymą. 

Įgyvendinant projektą parengta studija mokslo populiarinimo sistemai sukurti. Remiantis ja bus koordinuojama visa Lietuvos mokslo populiarinimo strategija ir bendradarbiavimas tarp šį bendrą veiklos tikslą turinčių organizacijų. Įgyvendinus projektą bus sukurtos ir išbandytos mokslo populiarinimo sistemos, kurios skatins visuomenę būti aktyvią populiarinant mokslą: 

  • Sukurta mokslo populiarinimo apdovanojimų bei skatinimo sistema. Ji sudarys sąlygas mokslininkams, žurnalistams, jaunimui ir apskritai visuomenei būti aktyviems populiarinant mokslą, skleidžiant moksliškai pažangias, etiškai, morališkai atsakingas idėjas tai Lietuvos visuomenės daliai, kuri yra imliausia žinioms ir technologijoms. 
  • Sukurta ir išbandyta mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistema. Ja vadovaujantis bus įgyvendinami tęstiniai mokslo populiarinimo renginiai. Įgyvendinant šią veiklą bus organizuojama diskusija su žymiu pasaulio mokslininku, Kauno mokslo šventė „Pamatyk kitaip“, Nacionalinis mokslo festivalis, lauko praktikos ekspedicijų stovyklos, mokslo kavinės, edukacinis internetinis puslapis „Ikimokyklinukas“, „KTU Vaikų universitetas“, seminarai „Mokslas kine – tikrovė ir fikcija“ ir kiti renginiai. 
  • Sukurta ir išbandyta mokslo populiarinimo audiovizualinių priemonių sistema. Veiklos metu bus surengtas specializuotas mokslo populiarinimo ir mokslo fantastikos filmų festivalis „Eureka“, sukurtas TV ir internetui skirtas vaizdo reportažų ciklas „Mokslas iš arti“, interaktyvios mokslo žinių prezentacijos priemonės, kūrybinės dirbtuvės, išleistos išskirtinio turinio mokslo populiarinimo knygos. Visuomenei, o ypač jaunimui, patrauklia forma pateikta mokslo populiarinimo medžiaga leis geriau įsisavinti mokslo pasaulio specifiką, padės glaudžiau bendradarbiauti mokslininkams ir visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus organizuojami mokymai elektroninėje erdvėje. Šioje projekto dalyje bus kuriamas ir tikslinei projekto grupei (mokslininkams ir kitiems tyrėjams) pateikiamas e. Modulis. Įgyvendinant bandomąjį e. modulio teikimą, bus sudarytos galimybės grupei mokslininkų naudoti šį modelį. Pagal šios grupės išsakytas pastabas e. modulio turinys bus koreguojamas. Tokiu būdu aprobuotas e. modulis bus teikiamas laisvai naudotis visiems to norintiems mokslininkams bei kitiems tyrėjams. E. modulio teikimas laisvąja prieiga sudarys galimybių mokslininkams ir toliau ugdyti mokslo komunikacijos kompetencijas neformaliuoju būdu.