• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Susitiko EASAC vadovų tarybos nariai

2020 12 04

Lapkričio 26–27 d. nuotoliniu būdu vyko EASAC (ES šalių, Šveicarijos, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės akademijų konsultacinė taryba) vadovų tarybos susitikimas. Lietuvos mokslų akademijai atstovavo prezidentas akad. Jūras Banys.
Susirinkimą pradėjo EASAC prezidentė prof. Kristina Moberg (Christina Moberg), kuri pristatė naujai išrinktą EASAC viceprezidentą, – juo tapo Bulgarijos MA prezidentas prof. Julianas Revalskis (Julian Revalski).
EASAC vykdomoji direktorė dr. Kristiana Dyhl (Christiane Diehl) trumpai supažindino su sekretoriato veikla – per pandemiją EASAC sekretoriatas vykdo savo darbą nuotoliniu būdu.


EASAC prezidentė prof. Kristina Moberg.

Vyko apskritojo stalo diskusijos, kurių metu akademijų vadovai trumpai papasakojo apie savo šalių akademijų veiklą per praėjusius šešis mėnesius. Visi be išimties pranešimai buvo skirti COVID-19 sukeltai krizei aptarti. Akademijos dirba naujomis sąlygomis ir išlieka matomos. Akademijų nariai teikia mokslinius patarimus savo šalių vyriausybėms ir parlamentams, taip padedami vyriausybėms susitvarkyti su pandemijos sukeltais iššūkiais. Pažymėtini kaukių nešiojimo, vakcinacijos, imuniteto COVID-19 susiformavimo klausimai. Kai kurios akademijos pertvarko savo veiklą. Pvz., Čekijos MA planuoja įkurti Virusologijos institutą. Kartu ne vienoje Europos šalyje pastebimas epidemiologų, virusologų, sveikatos modeliavimo specialistų trūkumas.
Akademijos įvairiais kanalais skleidžia naujausią mokslinę informaciją apie COVID-19. Svarbu duoti atkirtį pasirodančioms melagingoms žinioms. EASAC prezidentė pastebėjo, kad pvz., Švedijoje per pandemiją išaugo pasitikėjimas mokslu.
LMA prezidentas akad. J. Banys pasidžiaugė galimybe susipažinti su kitų Europos akademijų patirtimi. Jis papasakojo apie  LMA įkurtos komisijos, kurios uždavinys – kvalifikuotas įvairių požiūrių į COVID-19 infekciją vertinimas, komentavimas ir naujausių žinių skleidimas, aktyvią veiklą. Buvo pažymėta, kad LMA komisijos ekspertai yra ir Prezidento, ir Vyriausybės darbo grupių nariai. LMA prezidentas išreiškė  mintį, kad Lietuvoje pradėjusi savo veiklą naujoji vyriausybė taip pat įsiklausys į mokslininkų balsą.
EASAC prezidentė, apibendrindama visų kalbėjusiųjų mintis, pažymėjo, kad akademijų vadovų pranešimai atskleidė, kaip realiai įvairiu lygiu veikia mokslo patariamasis mechanizmas. Prof. K. Moberg atkreipė dėmesį, kad ne visų mokslų akademijų yra vienoda situacija, nes vienos jų turi mokslinius institutus, o kitos organizuoja savo veiklą be joms priklausančių institutų. Mokslų akademijos taip pat turi nevienodas galimybes reaguoti į visuomenės diskusijas ir dalyvauti debatuose su politikais.


LMA prezidento akad. Jūro Banio pasisakymas.

Per EASAC vadovų susirinkimą daug dėmesio buvo skirta EASAC vykdomoms ir planuojamoms vykdyti programoms bei rengiamoms darbo grupių ataskaitoms. Apie tai kalbėjo programų ir darbo grupių vadovai. Buvo pristatytos ir aptartos Aplinkosaugos programos (Environmental Programme), Energijos programos (Energy Programme), Biomokslų programos (Biosciences Programme) vykdomos veiklos ataskaitos. Išklausytas bendras EASAC ir FEAM (Europos medicinos mokslų akademijų federacija) pranešimas, skirtas regeneracinei medicinai (Regenerative medicine). Aptarta, kaip sekasi įgyvendinti jau baigtų  vykdyti projektų „Klimato kaita ir sveikata“ (Climate change and health) bei „Maisto ir mitybos saugumas ir žemės ūkis“ (Food and nutrition security and agriculture) pagrindines nuostatas.
Taip pat buvo diskutuota, kaip yra svarbu, kad darbo grupių pateikti dokumentai inicijuotų teigiamus pokyčius Europoje. Kalbėta ir apie dokumentų rengimo bei supažindinimo su jais būtinus pakeitimus. Estijos MA mokslinis sekretorius Jakas Jiarvas (Jaak Järv) pasiūlė, kad parengtos darbo grupių ataskaitos būtų pateikiamos kartu su jų sutrumpinta versija ir ikonografija. Sutrumpintos darbo grupių ataskaitos galėtų būti platinamos mokykloms, politikams ir pan.
Buvo aptartas naujas EASAC projektas „Darnus,  lankstus, atsinaujinantis žemės ūkis ES“ (Sustainable, Resilient, Regenerative Agriculture in the EU) ir jam pritarta.
SAPEA (Europos Komisijos Mokslo patariamojo mechanizmo dalis) atstovė Nina Hobah (Nina Hobbhah) EASAC vadovų tarybą trumpai supažindino su SAPEA veikla. Ji pranešė, kad SAPEA bus skirtas didesnis finansavimas, kuris bus taip pat nukreiptas ir kovai su COVID-19. Nina Hobah savo kalboje daug dėmesio skyrė nepriklausomų ekspertų parengtai „Nuomonei dėl geresnio pasirengimo pandemijoms ir pandemijų valdymo“.
Vykdomoji direktorė  dr. Kristiana Dyhl pristatė nesenai vykusį EASAC Spaudos ir komunikacijos grupės organizuotą nuotolinį seminarą „Mokslo žinių komunikacija per COVID-19 pandemiją“. Jame akademijų komunikacijos specialistai keitėsi patirtimi, kaip geriau pateikti mokslo žinias apie COVID-19 visuomenei ir politikams.
Baigdama renginį EASAC vadovė pažymėjo, kad nors šis laikmetis mokslų akademijoms yra iššūkių metas, kartu tai yra puiki galimybė plačiajai visuomenei pamatyti, kokia svarbi yra akademijų veikla. Ji taip pat išreiškė viltį, kad kitas susirinkimas vyks jau visiems akademijų vadovams susirinkus kartu.

Parengė Violeta Skirgailienė, Tarptautinių ryšių grupės vyriausioji specialistė