Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Programos „Europos horizontas“ perspektyvos ir tyrimų misijos

2019 06 05

2019 m. birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus susirinkimas-diskusija tema „Programos „Europos horizontas“ perspektyvos ir tyrimų misijos“. Susirinkimą įžangos žodžiu pradėjo skyriaus pirmininkas LMA tikrasis narys  Leonas Valkūnas. Pranešimą skaitė nuolatinės Lietuvos atstovybės Europos Sąjungoje atašė dr. Aistė Vilkanauskytė. Europos Komisija baigia derinti Europos Sąjungos mokslinius tyrimus ir inovacijas 2021–2027 m. koordinuojančią programą „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe), kuriai planuojama skirti beveik 100 mlrd. eurų. Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. Pranešėja trumpai apžvelgė numatomą Programos struktūrą,  finansavimo priemones, akcentuodama Programos naujoves ir naujas galimybes Lietuvos mokslininkams ir inovatoriams. Didžiausios naujovės – Europos inovacijų tarybos sukūrimas,  mokslinių tyrimų ir inovacijų misijųsuformulavimas ir parengiamas, inovacijų potencialo didinimas, atvirojo mokslo principo taikymas. Pranešėja pabrėžė, kad atsiliekančios Europos Sąjungos šalys (tarp jų ir Lietuva) turėtų aktyviau dalyvauti tikslinėse plėtros (widening) priemonėse, kurioms numatoma skirti dvigubai daugiau lėšų, negu buvo „Horizonto 2020“ programoje. O svarbiausia – turėtų būti didesnis mokslininkų ir inovatorių aktyvumas, daugiau pateikiama paraiškų, tada Lietuvos dalyvavimo europinėse mokslo programose rodikliai būtų geresni.

DiskusijąvedėLMA tikrasis narys Ričardas Makuška. Diskusijoje dalyvavo LMA nariai akademikai Eugenijus Butkus, Juozas Vidmantis Vaitkus, Leonas Valkūnas, Ričardas Makuška ir dr. Aistė Vilkanauskytė. Akad. Eugenijus Butkus trumpai apžvelgė Lietuvos dalyvavimo europiniuose projektuose rodiklius. Deja, rodikliai nėra džiuginantys: teikiama palyginti mažai paraiškų, dar mažiau jų gauna finansavimą. Diskusijose buvo pareikštos nuomonės, kad dalyvavimas „Europos horizonto“ programoje svarbus daugeliu aspektų: pritraukiant lėšas mokslinimas tyrimams ir inovacijoms; ugdant platesnio akiračio mokslininkus, jiems suteikiant naujų kompetencijų; sudarant galimybes atlikti tarpdalykinius tyrimus; lengviau diegiant inovacijas. Pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai, dalyvavimas „Europos horizonto“ programoje taps dar svarbesnis, nes per ministerijas skiriamas biudžetinis finansavimas yra nepakankamas tam, kad užtikrintų  mokslinių tyrimų vystymąsi. Būtina skatinti aktyvesnį mokslininkų ir institucijų įsitraukimą į „Europos horizonto“ priemones, aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų misijas.

LMA siūlymai dėl mokslinių tyrimų perspektyvos ir dalyvavimo „Europos horizonto“ programoje:

•  Inicijuoti kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl didesnio mokslinių tyrimų finansavimo;

•  Pateikti siūlymus dėl mokslinės veiklos kokybinio vertinimo kriterijų;

• Pateikti siūlymus dėl aukščiausio lygio (excellence) mokslinių tyrimų centrų įteisinimo;

• Pateikti siūlymus dėl mokslininkų ir institucijų, parengusių finansuotinus „Europos horizonto“ projektus, skatinimo.

LMA  Matematikos, fizikos ir chemijos skyriaus Chemijos sekcijos pirmininkas akad. Ričardas Makuška