Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Kaip stiprinti akademinę jaunųjų mokslų daktarų karjerą?

2019 10 31

LMA Jaunoji akademija (LMAJA) 2019 m. spalio 24 d. organizavo viešą diskusiją „Jaunųjų mokslo daktarų akademinės karjeros principai“. LMAJA, atstovaujanti jaunųjų mokslininkų interesams, pažymi, kad akademinė karjera jauniesiems mokslų daktarams šiandien kelia daug iššūkių, susijusių ne vien su nepakankamu darbo užmokesčio dydžiu.

Atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, LMAJA kvietė mokslo ir studijų institucijas prisidėti prie jaunųjų mokslininkų karjeros stiprinimo diskutuojant dėl jaunųjų mokslų daktarų akademinės ateities ir jaunųjų mokslų daktarų karjeros principų. Į LMAJA kvietimą atsiliepė Vyriausybės strateginės analizės centro, Lietuvos mokslo tarybos, Mykolo Romerio, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo universitetų, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos energetikos ir Lietuvos istorijos institutų atstovai.

Jaunųjų mokslų daktarų akademinę karjera ir atliekami tyrimai

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, tardamas sveikinimo žodį, akcentavo jaunųjų mokslininkų balso Lietuvos mokslo politikoje svarbą. LMAJA pirmininkas Donatas Murauskas, pristatydamas LMA Jaunosios akademijos parengtus Jaunųjų mokslų daktarų akademinės karjeros principus, pabrėžė: „Siekiame, kad šie principai būtų nuodugniai apsvarstyti ir jų paskelbimas nebūtų vienkartis įvykis. Principai turėtų būti detalizuoti konkrečiais jų įgyvendinimo pavydžiais, kurie leistų sukurti jaunųjų mokslininkų karjeros gerosios praktikos rinkinį“.

Diskusijos metu Vyriausybės strateginės analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus politikos analitikė Ramunė Dirvanskienė aptarė centro atliktą tyrimą „Mokslo daktarų karjera Lietuvoje: užimtumas, pajamos ir veiklos sektorius“. Taip pat pristatė pradėtą vykdyti tyrimą apie tyrėjų darbo sąlygas ir pakvietė mokslo institucijų atstovus dalyvauti jame. LMA Jaunoji akademija pabrėžia, kad Vyriausybės strateginės analizės centro atliekamas tyrėjų darbo sąlygų tyrimas itin aktualus stiprinant jaunųjų mokslų daktarų akademinę karjerą. Todėl Jaunoji akademija prisideda prie kvietimo mokslo institucijoms dalyvauti Vyriausybės strateginės analizės centro tyrime.

Vyriausybės strateginės analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus politikos analitikė Ramunė Dirvanskienė 

Diskusijose Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė Reda Cimmperman akcentavo, kad Lietuvos mokslo taryba bando sudaryti sąlygas jaunųjų mokslo daktarų akademinės karjeros raidai, rengdama atskirus kvietimus teikti mokslo projektus jauniesiems mokslininkams. Kartu pabrėžė didelę jaunųjų mokslų daktarų akademinės karjeros stiprinimo institucijose svarbą. 

Gerosios praktikos ir probleminės sritys

Tęsiant diskusijas mokslo ir studijų institucijų atstovų buvo prašoma pasidalyti gerosiomis institucijų praktikomis, padedančiomis užtikrinti jaunųjų mokslų daktarų akademinę karjerą. 

Mykolo Romerio universiteto vicerektorė akademiniams reikalams prof. Regina Valutytė pabrėžė, kad į jaunųjų mokslų daktarų akademinę karjerą reikia žiūrėti kompleksiškai, pradedant nuo doktorantūros studijų, kurios galėtų būti organizuojamos pagal LMAJA siūlomus jaunųjų mokslų daktarų akademinės karjeros principus. Kalbėdama apie konkrečius praktikos pavyzdžius, taikomus Mykolo Romerio universitete, vicerektorė pažymėjo, kad universitete organizuojamos socialinės laboratorijos, nesusijusios su fakultetais ir kitais administraciniais padaliniais. Taip, anot prof. R. Valutytės, Mykolo Romerio universitete jau įgyvendinamas vienas iš LMAJA siūlomų principų – „akademinis atvirumas“, kai sudaroma atvira tarpdalykinio bendradarbiavimo terpė.

Į diskusiją įsitraukęs akad. Zenonas Dabkevičius akcentavo, kad būtina imtis struktūrinių pokyčių: doktorantūrą vertinti ne kaip trečiąją studijų pakopą, o kaip mokslo tiriamosios veiklos etapą.  Savo ruožtu vertindamas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro veiklą viceprezidentas pabrėžė, kad centre yra aukštas doktorantų mokslinis lygis, dauguma jų dalyvauja tarptautiniuose mokslo renginiuose, įtraukiami į vykdomus tiriamuosius projektus. Tačiau didelis vaidmuo doktorantų, o vėliau jaunųjų mokslo daktarų sėkmingai akademinei karjerai turi mokslinio vadovo angažuotumas.

Prof. Tomas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas) ir LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius

Kauno technologijos universitetui atstovavę prof. Tomas Tamulevičius ir doc. Agnė Gadeikienė akcentavo, kad universitete vykdomos įvairios praktikos, skatinančios sėkmingą jaunųjų mokslų daktarų akademinę karjerą. Pavyzdžiui, Kauno technologijos universitetas dalį mokslo fondo konkurso būdu skiria jauniesiems mokslų daktarams (iki 35 metų amžiaus), kurie jau pasiekė reikšmingų mokslų rezultatų, yra įsteigtas privatus verslo fondas, remiantis podoktorantūros stažuotes. P. Tamulevičius taip pat sakė, kad Kauno technologijos universitete yra įsteigtos atskiros mokslo grupės pagal proveržio temas, kas atliepia kelis LMAJA siūlomus jaunojo mokslų daktaro akademinės karjeros principus – „subalansuoti tyrimai“ ir „naujų sričių stiprinimas“.

Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokyklos vadovė Karolina Čepurnienė kalbėjo,  kad universitetas daug dėmesio skiria būsimųjų jaunųjų mokslo daktarų sėkmingai akademinei karjerai užtikrinti. Universitete vykdoma doktorantų akademinė praktika mokslo tiriamosiose institucijose, organizuojamos vasaros mokyklos, sudarytos sąlygos nemokamai mokytis užsienio kalbų.

Dr. Vytautas Akstinas (Lietuvos energetikos institutas), dr. Karolina Čepurnienė (Vytauto Didžiojo universitetas), doc.dr. Agnė Gadeikienė (Kauno technologijos universitetas)

Lietuvos energetikos instituto atstovai Andrius Tidikas ir Vytautas Akstinas pasakojo, kad centre doktorantai aktyviai įtraukiami į mokslo tiriamąją veiklą, o jaunieji mokslų daktarai aktyviai dalyvauja formuojant instituto mokslo politiką. Kalbėdami apie „koncentracijos į mokslą“ principą, atskirai pabrėžė koncentracijos į mokslinę tiriamąją veiklą svarbą institute.

Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovai Donatas Burneika ir Daumantas Stumbrys siūlė įvertinti skirtingų mokslo ir studijų institucijų dydį, o atsižvelgiant į tai užtikrinti palankesnes galimybes sėkmingai plėtotis jaunųjų mokslų daktarų akademinei karjerai. D. Burneikos manymu, jaunimo įtraukimas į mokslo tiriamąją veiklą turėtų prasidėti ne nuo doktorantūros laikų, o nuo darbo laboranto pareigose. D. Stumbrys sakė, kad daug doktorantų ir jaunųjų mokslų daktarų priversti dirbti keliose mokslo ir studijų institucijose, doktorantų įdarbinimas toje institucijoje, kur jie studijavo, ne visuomet yra užtikrintas.

Lietuvos istorijos instituto atstovas Juozapas Paškauskas pritarė kolegų iš Lietuvos socialinių tyrimų centro mintims akcentuodamas, kad studijuojantis doktorantūros studijose asmuo privalo aiškiai žinoti, kokios lėšos galėtų būti skiriamos jo mokslo tiriamajai veiklai, užtikrinančiai sėkmingesnę jaunojo mokslų daktaro akademinę karjerą.

Į diskusiją įsitraukę LMAJA nariai Mangirdas Malinauskas (Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centras) ir Vaidas Palinauskas (Gamtos tyrimų centras) kalbėjo, kad jų tyrimų centruose šiuo metu doktorantai aktyviai įtraukiami į mokslo tiriamąją veiklą, o padidintas stipendijos dydis leidžia pritraukti doktorantų iš įvairių šalių. Savo ruožtu M. Malinauskas nuogąstavo, kad Lietuvoje šiuo metu pristabdytas kvietimas į podoktorantūros stažuotes, o tai silpnina jaunųjų mokslo daktarų akademinį mobilumą ir tarptautinį aktyvumą.

 

LMA Jaunosios akademijos mokslinė sekretorė dr. Olga Mastianica-Stankevič, LMAJA nariai - dr. Vaidas Palinauskas, prof. dr. Edvinas Orentas

Šis renginys – tai pirmasis LMA Jaunosios akademijos bandymas plačiau diskutuoti dėl galimybių gerinti jaunųjų mokslų daktarų akademinę karjerą. LMA Jaunoji akademija, nuoširdžiai dėkodama renginio dalyviams, toliau sieks bendradarbiauti su Vyriausybės strateginės analizės centru ir mokslo bei studijų institucijomis, detalizuoti gerąsias institucijų praktikas, kurios leistų suformuoti vertingą tokių praktikų rinkinį, sudarytą remiantis Jaunųjų mokslų daktarų akademinės karjeros principais. LMA Jaunoji akademija kviečia visus mokslo ir studijų centrus siekti įgyvendinti šiuos principus.

Jaunųjų mokslų daktarų akademinės karjeros principai.

Parengė dr. Olga Mastianica-Stankevič ir dr. Donatas Murauskas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

Žr. nuotraukas