Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Informacijos apie Mokslų akademijos veiklą sklaida naujomis sąlygomis

2020 03 24

Per savo gyvavimo istoriją Lietuvos mokslų akademija (LMA) apie savo veiklą informuodavo įvairiomis, tuo laikotarpiu galimomis priemonėmis. Pradžioje trumpos metinės LMA veikos ataskaitos buvo spausdinamos leidinyje „Lietuvos Mokslų akademijos darbai Serija A“. Informacija apie Akademijos narių visuotinus susirinkimus ir juose priimtus sprendimus, apie laisvas akademikų ir narių korespondentų vietas, rinkimus į Akademijos narius ir jų tvarką, kandidatų biografijos į Akademijos narius buvo skelbiamos dienraščiuose, daugiausiai laikraštyje „Tiesa“. Taip pat buvo rengiami ir skelbiami reportažai per valstybinį radiją ir televiziją, akademikai ir Akademijos vadovybė buvo kviečiami į tiesioginio eterio laidas.

Mokslo populiarinimo straipsnius akademikai skelbdavo tuo metu leidžiamuose žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“, „Mūsų gamta“, „Žemės ūkis“ ir kituose. XX a. septintajame dešimtmetyje buvo pradėtos leisti LMA veiklos ataskaitos brošiūrų ar knygų pavidalų ir šis darbas tęsiasi iki dabar. Pradžioje leistos ataskaitųbrošiūros buvo numeruojamos ir skirtos tik tarnybiniam naudojimui, vėliau ir ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ataskaitos tapo viešos, o nuo  2011 m. jos prieinamos elektronine forma LMA svetainėje. Nors daug kartų keitėsijų apimtis, dizainas, turinys, bet tikslas liko tas pats – informuoti LMA narius, mokslo ir studijų bei valdžios institucijas, visuomenę apie LMA veiklą.

Siekdamas didesnės informacijos sklaidos 1995 m. pradžioje LMA prezidiumas nutarė leisti, o kovo mėn. jau pasirodė pirmasis periodinio informacinio leidinio „LMA žinios“ numeris. Kreipdamasis į skaitytojus tuometinis LMA prezidentas akademikas Benediktas Juodka leidinio vedamajame rašė: „Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vykdydamas Statute numatytas funkcijas, siekdamas skatinti MA ir kitų mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, norėdamas kiek galima operatyviau informuoti Akademijos narius ir mokslinę visuomenę apie Lietuvos mokslų akademijos mokslinė veiklą, nutarė leisti ketvirtinį informacinį leidinį „Lietuvos mokslų akademijos žinios“. Baigdamas įžanginį straipsnį, akad. B. Juodka pažymėjo: „Kviečiu visus Mokslų akademijos narius rašyti į mūsų leidinį, kad jame išsamiai atspindėtų mūsų mokslo įstaigos įvairiapusis gyvenimas“. Leidinio tikslai ir uždaviniai nekinta iki šiol.

Taigi 2020 m. sukanka 25 m. kai leidžiamos „Lietuvos mokslų akademijos žinios“, ir jau yra išspausdintas 91 numeris. Per tą  laikotarpį leidinio straipsnių skaičius pamažu didėjo, po kelerių metų pradėtas leisti spalvotai, didesnės apimties, įvairesnės informacijos. Nuo 2012 m. LMA svetainėje yra kaupiami ir elektroninės leidinio versijos, o jų skaitytojų yra žymiai daugiau nei spaustuvėje išleistų tiražų.

Išplitus pasaulyje COVID-19 virusui ir Lietuvoje, kaip ir daugelyje šalių, įvedus karantiną, įvertinus spausdinimo išlaidas ir spausdintų leidinių logistikos sunkumus, taip pat skaitmeninių technologijų galimybes ir informacijos pasiekiamumą, nuspręsta nuo 2020 m. 2 (92) numerio leisti tik elektroninę „Lietuvos mokslų akademijos žinių“ versiją.

LMA svetainėje  operatyviai skelbiama aktuali informacija apie Akademijoje vykstančius mokslo ir kultūros renginius, konferencijas, diskusijas, priimtus sprendimus. Tačiau norėtumėme, kad „LMA žiniose“ pateikiama informacija mažiau kartotų anksčiau skelbtą, todėl stengsimės skaitytojus sudominti labiau apibendrintomis, originalesnėmis naujienomis iš įvairių sričių. Kviečiame visus Akademijos narius operatyviai rengti ir skelbti aktualią informaciją LMA svetainėje ar leidinyje „LMA žinios“. Tai galėtų būti reportažai ir pranešimai apie akademikų svarbią veiklą vykdant projektus, gautus patentus, sukurtas naujas veisles, inovacijas, dalyvavimą išskirtinėse konferencijose ar renginiuose, apie priimtas rezoliucijas, įdomias diskusijas, taip pat kiti aktualūs straipsniai gvildenant valstybei, visuomenei svarbias problemas ir ieškant jų sprendimo būdų. Šią informaciją mielai priims LMA Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas ir vyriausias specialistas ryšiams su visuomene dr. Rolandas Maskoliūnas.

Be abejo, „LMA žinios“ yra tik vienas iš informacijos skleidimo šaltinių. Operatyviausias naijienas galima rasti ir LMA feisbuko paskyroje. Džiaugiamės, kad per pastaruosius LMA veiklos metus pavyko iš esmės atnaujinti interneto svetainę: operatyviai informuojama apie vykstančius renginius ir naujienas, atnaujinta informacija apie mokslų skyrių, Jaunosios akademijos, „Mokslininkų rūmų“, Organizacinio, Leidybos skyrių ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų valdymo grupės veiklą bei planus. Džiugu, kad bendromis LMA darbuotojų ir akademikų pastangomis atnaujintos LMA tikrųjų narių, emeritų ir užsienio narių biogramos. Užsienio narių biogramos pateikiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Išsamią informaciją galima rasti ir apie visus šviesaus atminimo Akademijos narius. Operatyviai pateikiama informacija svetainėje anglų kalba. Džiugu, kad bene labiausiai skaitoma apie Jaunosios akademijos veiklą ir jaunųjų mokslininkų, doktorantų ir studentų veiklos skatinimą.

Be abejo, gausiai lankoma, ypač jaunosios kartos, ir skaitoma informacija LMA feisbuko paskyroje, kuri atnaujinta 2019 metų vasarą. Dabar jau yra apie 700 šios paskyros prenumeratorių, o peržiūrų skaičius, atsižvelgiant į informacijos aktualumą, siekia nuo kelių  šimtų iki keliolikos (17) tūkstančių.

LMA, skleisdama informaciją apie Akademijos ir akademikų veiklą, aktualiausias mokslo naujienas, atliekamas ekspertizes ir vertinimus, aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu  radiju ir televizija, privačiomis radijo ir televizijos kompanijomis, naujienų portalais, spauda.

Dar kartą kviečiame visus Akademijos narius – akademikus – ir darbuotojos dalytis LMA leidiniuose ir svetainėje operatyviausia, įdomiausia informacija, atitinkančia LMA veiklos misiją, tikslus ir uždavinius.

LMA prezidentas Jūras Banys,
LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius