Dokumentai

Atgal

Užsienio narių iškėlimo tvarka

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo
2013 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 31

KANDIDATŲ Į LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS UŽSIENIO NARIUS
IŠKĖLIMO TVARKA

I. Bendriosios nuostatos

Kandidatais į Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) užsienio narius gali būti keliami žymūs užsienio mokslininkai, savo veikla susiję su Lietuvos Respublika: nusipelnę Lietuvos mokslui, Lietuvos mokslo sklaidai pasaulyje, Lietuvos valstybei ir LMA. Ši kandidatų iškėlimo tvarka apibrėžia LMA užsienio narių rinkimų sąlygas.

II. Kandidatų į LMA užsienio narius siūlymo tvarka

 1. LMA prezidiumui kandidatus į LMA užsienio narius siūlo LMA mokslų skyriai:
 2. LMA mokslų skyriai per metus gali siūlyti po vieną kandidatą į LMA užsienio narius.
 3. Kandidatas, kuriam LMA prezidiumo nariams balsuojant yra nesuteikta teisė dalyvauti LMA užsienio nario rinkimuose, antrą kartą gali būti siūlomas atsiradus esminėms papildomoms aplinkybėms.
 4. LMA mokslų skyriai įteikia LMA prezidiumui siūlymą išrinkti kandidatu į LMA užsienio narius, paskelbia kandidatą ir raštu įvardija pretendento nuopelnus:
4.1. Lietuvos mokslui;
4.2. Lietuvos mokslo sklaidai pasaulyje;
4.3. Lietuvos valstybei;
4.4. LMA.
 1. LMA prezidiumas, pritardamas siūlymui, tvirtina ekspertus (ne mažiau kaip du) kandidato į LMA užsienio narius mokslinei veiklai įvertinti ir ekspertizės atlikimo terminą. Ekspertu gali būti tik LMA tikrasis narys, nesusijęs su siūlomu kandidatu į LMA užsienio narius bendrais darbo, mokslo, studijų, giminystės ryšiais..
 2. Ekspertas turi teisę raštu gauti iš atitinkamo LMA mokslų skyriaus informaciją, reikalinga ekspertizei parengti įvertinant siūlomo kandidato tinkamumą pagal šiame dokumente nurodytus atrankos kriterijus.

III. Kandidatų į LMA užsienio narius veiklos įvertinimas ir jų atranka

7. LMA prezidiumo patvirtintas ekspertas raštu pateikia LMA prezidentui ekspertinį vertinimą dėl siūlomo kandidato tinkamumo rinkti LMA užsienio nariu. Ekspertas atliktą darbą reziumuoja: „Pritariu siūlymui rinkti LMA užsienio nariu“ arba „Nepritariu siūlymui rinkti LMA užsienio nariu“. LMA prezidiumas sprendžia, ar pritarti eksperto išvadai.

8. Ekspertas, atlikdamas kandidato į LMA užsienio narius veiklos ekspertinį vertinimą atsižvelgia į pretendento:

8.1. mokslinį indėlį į atitinkamą mokslo kryptį
8.2. mokslinį ir akademinį bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais ir mokslo institucijomis – kas buvo padaryta neatlygintinai plėtojant Lietuvoje vykdomas studijas, telkiant mokslininkus, konsultuojant studentus, doktorantus, kitus mokslininkus;
8.3. kultūrinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje Lietuvos visuomenės bei LMA bendruomenės labui;
8.4. Lietuvos mokslo, studijų, LMA veiklos sklaidą pasaulyje (skaitytos viešos paskaitos, surengtos parodos, dalyvavimas kituose renginiuose įskaitant ir tarptautinių konferencijų organizacinius darbus, Lietuvos mokslininkų įtraukimas į tarptautinę mokslo ir akademinę veiklą);
8.5. publikacijas užsienyje leidžiamuose mokslo leidiniuose, kuriose būtų aptariama, nagrinėjama LMA veikla, asmenybės;
8.6. publikacijas (kalbas) žiniasklaidos priemonėmis, kurių turinys susijęs su Lietuvos mokslo (mokslo politikos) plėtra;
8.7. monografijas, studijas, kitus autorinius darbus, skirtus Lietuvos pažangai ir problematikai;
8.8. dalyvavimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei LMA mokslo renginiuose ir jų organizavimą;
8.9. LMA garsinimą pasaulio, Europos Sąjungos šalyse, jų valdžios struktūrose bei mokslo ir studijų institucijose;
8.10. nuopelnus Lietuvos valstybei.
 1. Eksperto išvada gali būti teigiama, kai pretendentas atitinka daugiau kaip 50 proc. 12 p. išvardytų kriterijų. Kiti papildomi nuopelnai gali būti iškelti eksperto komentare.

IV. Kandidatų į LMA užsienio narius svarstymas ir rinkimas

 1. LMA prezidentas teikia LMA prezidiumui ekspertų išvadas. LMA prezidiumas sprendžia, ar kelti pretendentą kandidatu į LMA užsienio narius ir siūlyti rinkti LMA narių visuotiniam susirinkimui.
 2. LMA prezidiumui pritarus siūlomai kandidatūrai, LMA mokslų skyriaus siūlymas, ekspertinis vertinimas, pretendento gyvenimo aprašymas skelbiami LMA interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki LMA narių visuotinio susirinkimo.
 3. Kai ekspertų išvados yra priešingos (teigiama ir neigiama), LMA prezidiumas gali skirti du papildomus ekspertus ir svarstymą atidėti arba apskritai atmestisiūlymą rinkti LMA užsienio nariu prieštaringai įvertintą kandidatą.
 4. LMA narių visuotiniam susirinkimui LMA vyriaus.mokslinis sekretorius praneša apie gautus dokumentus, papildomą informaciją (jeigu būtų pateikta), ekspertų išvadas.
 5. LMA narių visuotinis susirinkimas dėl kiekvieno pretendento atskirai balsuoja LMA statute ir LMA narių rinkimų reglamente nustatyta LMA užsienio narių rinkimo tvarka.

V. LMA užsienio nario diplomo ir LMA nario ženklo įteikimas

 1. LMA užsienio nario diplomas ir LMA nario ženklas įteikiamas LMA narių visuotiniame susirinkime, išklausius išrinktojo LMA užsienio nario inauguracinę paskaitą. Inauguracinės paskaitos datą su išrinktu LMA užsienio nariu derina LMA Organizacinis skyrius.