Dokumentai

Atgal

LMA narių rinkimų reglamentas

TVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos narių
visuotiniame susirinkime
2014-01-28, nutarimas Nr.1

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS TIKRŲJŲ IR UŽSIENIO NARIŲ RINKIMŲ REGLAMENTAS

1. Mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimų į laisvas vietas rengimo datas nustato Mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Mokslų akademijos tikrųjų narių laisvas vietas pagal specialybes (mokslų skyrių teikimu) paskirsto Mokslų akademijos prezidiumas ir tvirtina Mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Informacija apie laisvas vietas ir kandidatams keliamus reikalavimus skelbiama Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonėse ir Mokslų akademijos interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki rinkimų.

2. Mokslo ir studijų institucijų senatams, mokslo taryboms, mokslininkų asociacijoms, taip pat Mokslų akademijos tikriesiems nariams ir nariams emeritams suteikiama teisė per 1 mėnesį nuo paskelbimo dienos iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytas specialybes.

3. Iškeltų kandidatų dokumentai priimami Mokslų akademijos Organizaciniame skyriuje, jei jie atitinka laisvų vietų skelbimo turinį. Apie netinkamai pateiktus dokumentus Organizacinis skyrius nedelsdamas informuoja jų teikėją.

4. Iškeltų kandidatų tinkamumui įvertinti Mokslų akademijos prezidiumas sudaro ekspertų komisiją. Ji sudaroma iš kiekvieno MA mokslų skyriaus deleguotų MA tikrųjų narių ir narių emeritų. Komisija, siekdama konkrečių ir objektyvių išvadų apie kandidatų atitikimą keliamus patvirtintus formalius reikalavimus, naudojasi teikimo dokumentais, gautais atsiliepimais ir vertinimais, kitais šaltiniais. Komisijai pateikus išvadas, kandidatas įregistruojamas.

5. Įregistruotų kandidatų pavardės skelbiamos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonėse ir Mokslų akademijos interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki rinkimų.

6. Mokslų skyriai organizuoja įregistruotų kandidatų į Mokslų akademijos narius mokslinės veiklos ekspertizę ir viešą aptarimą. Mokslų skyriai sudaro ekspertų komisiją kandidatų veiklai aptarti, kuri pateikia savo išvadas mokslų skyriaus narių susirinkimui.

7. Mokslų akademijos narių visuotiniam susirinkimui mokslų skyrių pirmininkai praneša mokslų skyriuose įvykusių rinkimų rezultatus.

8. Mokslų akademijos tikruosius narius renka Mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas iš mokslų skyrių narių susirinkimuose išrinktų kandidatų.

9. Mokslų akademijos ir mokslų skyriaus narių susirinkimai turi teisę narius rinkti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokslų akademijos ar atitinkamo mokslų skyriaus tikrųjų narių. Į rinkėjų sąrašus įrašomi visi sprendžiamojo balso teisę turintys Mokslų akademijos (atitinkamo mokslų skyriaus) nariai. Balsuoja tik Mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime arba mokslų skyrių narių visuotiniame susirinkime dalyvaujantys rinkėjai.

10. Į balsavimo biuletenius įrašomi abėcėlės tvarka visi pagal specialybes mokslų skyriuose išrinkti kandidatai.

11. Slapto balsavimo biuletenyje prie kandidato pavardės įrašyti žodžiai: „sutinku“ ir „nesutinku“, vieną iš jų būtina išbraukti. Kitos atžymos ar jų nebuvimas laikomi balsavimu „nesutinku“.

12. Mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime išrinktais laikomi asmenys, gavę daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip 2/3 balsavime dalyvaujančių ir daugiau kaip 1/2 į rinkėjų sąrašą įrašytų rinkėjų balsų. Mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime išrinktais kandidatais į tikruosius narius laikomi asmenys, gavę daugiausia balsų, sudarančių daugiau kaip 1/2 į rinkėjų sąrašą įtrauktų rinkėjų balsų.

13. Mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime nė vienam kandidatui negavus reikiamos balsų daugumos, organizuojamas antras, o reikalui esant – trečias balsavimo ratas. Kandidatai, surinkę mažiau nei pusę reikalingo balsų skaičiaus, į kitų balsavimo ratų biuletenius neįrašomi. Trečiame balsavimo rate rinkėjai turi po vieną balsą vienai laisvai vietai, paskutinio (trečiojo) balsavimo rato biuletenis, kuriame balsuojama „sutinku“ už daugiau kandidatų, negu yra laisvų į tą specialybę vietų, yra negaliojantis (tik rinkimams į tą specialybę).

14. Balsus skaičiuoja Balsų skaičiavimo komisija, kuri renkama iš balsuojančių Akademijos narių. Jos narių skaičių nustato rinkėjai.

15. Balsų skaičiavimo komisijų protokolai tvirtinami Mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime arba mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jeigu iškelti kandidatai nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, dar kartą skelbiamos laisvos vietos ir Mokslų akademijos narių rinkimai organizuojami ta pačia šiame reglamente nustatyta tvarka.

16. Narių susirinkimo ir Balsų skaičiavimo komisijos protokolai bei slapto balsavimo biuleteniai saugomi nustatyta tvarka.

Pastaba. Atveju, kai kandidatų skaičius neviršija laisvų vietų skaičiaus, vyksta tik vienas balsavimo ratas.

17. Kandidatus į Mokslų akademijos užsienio narius iškelia Mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis mokslų skyriaus teikimu.

18. Užsienio nariai renkami slaptu balsavimu Mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime. Sprendžiamojo balso teisę turi Mokslų akademijos tikrieji nariai.