Dokumentai

Atgal

Prezidiumo rinkimų reglamentas

Patvirtinta MA narių visuotinio susirinkimo 2012-12-18 sesijoje
Patikslintas 2017 m. balandžio 25 d. LMA narių visuotiniame susirinkime

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO RINKIMŲ REGLAMENTAS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos mokslų akademijos (toliau – MA) prezidiumą sudaro prezidentas, viceprezidentas (viceprezidentai), vyriausiasis mokslinis sekretorius, mokslų skyrių pirmininkai ir kiti prezidiumo nariai. Prezidiumo narių skaičių nustato MA narių visuotinis susirinkimas (MA statutas, 37 p.).
1.2. Prezidiumas renkamas iš MA tikrųjų narių (MA statutas, 38 p.). MA prezidentu, viceprezidentu, vyriausiuoju moksliniu sekretoriumi, mokslų skyriaus pirmininku tas pats asmuo gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės (MA statutas, 39 p.). Kadencija įskaitoma, jeigu asmuo ėjo pareigas ne mažiau 2/3 jos trukmės.
1.3. Rinkimus skelbia ir jų datą nustato MA narių visuotinis susirinkimas, MA prezidiumui pasiūlius.
1.4. Renkama vadovaujantis MA statutu ir šiuo Reglamentu.
1.5. MA ir mokslų skyrių narių visuotiniai susirinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jų tikrųjų narių (MA statutas, 36 ir 47 p.). Sprendžiamojo balso teisę renkant MA prezidiumą turi susirinkime dalyvaujantys MA tikrieji nariai ir nariai emeritai.
Dėl MA narių, laikinai išvykusių į užsienio komandiruotę ilgiau negu 1 mėn., įtraukimo į rinkėjų sąrašus MA narių visuotinis susirinkimas priima atskirą nutarimą, išvardydamas kiekvieną į sąrašus neįtraukiamą asmenį.
1.6. MA narių visuotinis susirinkimas už MA statuto nuostatų nevykdymą gali atleisti MA prezidiumo narį nepasibaigus jo kadencijai. Pageidautina, kad siūlymui dėl MA prezidiumo nario atleidimo nepasibaigus jo kadencijai pritartų MA mokslų skyrius, kurio narys(-iai) yra iniciatorius(-iai). Už tokį atleidimą turi balsuoti daugiau kaip 2/3 visų MA tikrųjų narių ir narių emeritų (MA statutas, 42 p.).
1.7. Naujas MA prezidiumo narys vietoj atleisto prezidiumo nario, taip pat vietoj atsistatydinusio prezidiumo nario renkamas pagal MA statutą likusiam kadencijos laikotarpiui (MA statutas, 42 p.).
1.8. Prezidiumo nariai, išskyrus MA prezidentą, renkami ne vėliau kaip 10 dienų iki kadencijos pabaigos, o atleidus prezidiumo narį ar jam atsistatydinus sprendimą dėl rinkimų į laisvą vietą priima MA narių visuotinis susirinkimas MA prezidiumui pasiūlius.
1.9. Remiantis MA statuto 40 p., prezidentą, viceprezidentą (viceprezidentus), vyriausiąjį mokslinį sekretorių ir kitus prezidiumo narius siūlo ir renka MA narių visuotiniame susirinkime MA tikrieji nariai ir nariai emeritai. Mokslų skyriaus pirmininką renka tam mokslų skyriui priklausantys MA tikrieji nariai ir nariai emeritai ir tvirtina MA narių visuotinis susirinkimas. Renkama (tvirtinama) slaptu balsavimu. Išrinktais (patvirtintais) laikomi asmenys, gavę daugiau kaip 1/2 rinkėjų sąraše esančių rinkėjų balsų.
1.10. Kiekvienos MA prezidiumo pareigybės rinkimus organizuoja balsų skaičiavimo komisija. Jos narių skaičių nustato ir ją renka MA narių visuotinis susirinkimas.
1.11. Renkant visą MA prezidiumą vienu metu, nustatoma tokia rinkimų tvarka:
renkamas MA prezidentas;
renkami mokslų skyrių pirmininkai (mokslų skyrių narių susirinkimuose);
renkamas (renkami) viceprezidentas (viceprezidentai);
renkamas MA vyriausiasis mokslinis sekretorius;
tvirtinami mokslų skyrių pirmininkai.
P a s t a b a. Neišrinkus prezidento, renkami tik mokslų skyrių pirmininkai.
1.12. Į slapto balsavimo biuletenius abėcėlės tvarka įrašomi visi narių visuotinio susirinkimo patvirtinti (įregistruoti) kandidatai. Balsavimo biuletenyje prie kandidato pavardės įrašomi žodžiai „sutinku“ ir „nesutinku“.
1.13. Kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą renkamai pareigybei. Biuletenis, kuriame palikta „sutinku“ daugiau negu prie vieno kandidato arba nepadaryta jokių pažymų, laikomas negaliojančiu (tolygus balsavimui „nesutinku“).
1.14. Nė vienam kandidatui negavus reikiamos balsų daugumos, organizuojamas antras, o prireikus ir trečias balsavimo ratas. Neišrinkus pirmame rate, du asmenys, gavusieji daugiausia balsų, įrašomi į antro rato biuletenį. Neišrinkus antrame rate, kandidatai, antrame rate gavę daugiausia balsų, įrašomi į trečio rato biuletenį.
1.15. Trečiame rate neišrinkus asmens į renkamą pareigybę, tolesnis balsavimas nutraukiamas. Tos pareigybės rinkimai organizuojami iš naujo.
1.16. Narių visuotinio susirinkimo sprendimu antram ratui gali būti paliekamas ir vienas kandidatas. Šiuo atveju, kaip ir iškėlus vieną kandidatą, eilinis balsavimas yra paskutinis. Nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, rinkimai laikomi neįvykusiais.
1.17. Balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisija. Jos protokolai tvirtinami narių visuotinio susirinkimo dalyvių atviru balsavimu.

2. KANDIDATŲ Į LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO NARIŲ PAREIGYBES IŠKĖLIMAS IR RINKIMINIŲ SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

2.1. MA prezidento rinkimai

     2.1.1. Kandidatus į MA prezidentus siūlo MA narių visuotiniame susirinkime MA tikrieji nariai ir nariai emeritai (iš anksto aptarti bei suderinti pasiūlymai padeda pasirinkti geriausią balsavimo variantą ir dėl to jie labiausiai pageidautini). Kandidatu gali būti siūlomas ir susirinkime nedalyvaujantis asmuo, jam sutikus.
     2.1.2.MA narių visuotinis susirinkimas apsvarsto pasiūlytų asmenų atitikimą MA prezidento pareigybei užimti ir priima nutarimą dėl galimo jo kandidatūros įregistravimo.
     2.1.3. Asmenys, gavusieji MA narių visuotinio susirinkimo pritarimą, kandidatais į MA prezidento pareigybę įregistruojami tik jiems raštiškai sutikus išrinkimo atveju užimti MA prezidento pareigas. Toks sutikimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per savaitę nuo jo kandidatūros iškėlimo.
     2.1.4. MA narių visuotinis susirinkimas, iškėlęs kandidatus į MA prezidento pareigybę, priima nutarimą dėl rinkimų datos. Jie turi būti organizuojamai ne anksčiau kaip po mėnesio.
     2.1.5. Davę sutikimą kandidatai per savaitę pateikia glaustas veiklos programas, kurios kartu su trumpomis žiniomis apie jų mokslinę bei organizacinę veiklą skelbiamos MA interneto puslapyje. Rinkimų dokumentaciją priima MA Organizacinis skyrius.
     2.1.6. Kandidatai į MA prezidentus gali būti svarstomi mokslų skyrių narių visuotiniuose susirinkimuose. Savo nuomonę gali pareikšti ir atskiri mokslininkai, jų grupės ir asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos. Kandidatai gali būti kviečiami į mokslų skyrių narių visuotinius susirinkimus pristatyti savo veiklos programą.
     2.1.7. MA prezidento rinkimų posėdžiui vadovauja posėdžio pirmininku išrinktas MA tikrasis narys. Juo negali būti MA prezidiumo narys ar patys kandidatai. Posėdžio pirmininkas primena susirinkimo dalyviams apie rinkimų tvarką, suteikia žodį kandidatams supažindinti su savo veiklos programa, atsakyti į susirinkimo dalyvių klausimus ar jų kalbose pateiktas pastabas. Prieš skelbdamas rinkimus pirmininkas supažindina su įvykusiais kandidatūrų aptarimais, gautais atsiliepimais.
     2.1.8. Paskelbus balsavimo rezultatus, patvirtinamas balsų skaičiavimo komisijos protokolas ir priimamas nutarimas dėl MA prezidento išrinkimo (neišrinkimo). Išrinkus prezidentą, tame pačiame posėdyje gali būti iškeliamos ir aptariamos viceprezidento(-ų) ir vyriausiojo mokslinio sekretoriaus kandidatūros.

2.2. MA viceprezidento(-ų), vyriausiojo mokslinio sekretoriaus ir kitų prezidiumo narių rinkimai

     2.2.1. Renkant visą MA prezidiumą, išrinkus MA prezidentą, slaptu balsavimu renkami kiti prezidiumo nariai ir tvirtinami MA mokslų skyrių pirmininkai.
     2.2.2. Kandidatus į MA viceprezidentą(-us) ir vyriausiąjį mokslinį sekretorių siūlo MA prezidentas, susirinkime dalyvaujantys MA tikrieji nariai ir nariai emeritai.
     2.2.3. Rinkiminio susirinkimo posėdžiui pirmininkauja MA prezidentas ar pirmininku išrinktas MA narys.
     2.2.4. MA statuto 38 p. numatyta, kad prezidiume gali būti ir nariai, neužimantys MA pareigybių. Jie renkami MA narių visuotinio susirinkimo nutarimu personaliai kartu su kitais tos kadencijos prezidiumo nariais pagal šio Reglamento Bendrosios dalies nuostatas.

2.3. Mokslų skyrių pirmininkų rinkimai ir tvirtinimas

     2.3.1. Mokslų skyriaus pirmininkas renkamas skyriaus narių visuotiniame susirinkime slaptu balsavimu ir tvirtinamas MA narių visuotiniame susirinkime (MA statutas, 40 ir 49 p.).
     2.3.2. Skyriaus pirmininko rinkiminiam susirinkimui vadovauja išrinktas skyriaus narys, nepretenduojantis būti pirmininku ar biuro nariu.
     2.3.3. Kandidatus į skyriaus pirmininko pareigybę siūlo skyriaus tikrieji nariai ir nariai emeritai, rinkiminiame posėdyje ar prieš tai organizuotame skyriaus narių visuotiniame susirinkime.
     2.3.4. Skyriaus pirmininkui rinkti ir tvirtinti galioja šio Reglamento Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. PREZIDIUMO TVIRTINIMAS IR PAREIGŲ VYKDYMO PRADŽIA

3.1. Išrinkus (patvirtinus) visus MA prezidiumo narius, jo sudėtis MA narių visuotinio susirinkimo nutarimu tvirtinama 4 metams (MA statutas, 41 p.).
3.2. Išrinkti MA prezidiumo nariai pradeda vykdyti savo pareigas pasibaigus ankstesnio prezidiumo kadencijai arba kai yra laisvos prezidiumo nario vietos.
3.3. MA prezidento, viceprezidento, vyriausiojo mokslinio sekretoriaus ir mokslų skyrių pirmininkų pareigų perdavimas bei perėmimas atliekamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Prezidento ir viceprezidento (viceprezidentų), vyriausiojo mokslinio sekretoriaus pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis administracinėmis pareigomis valstybės institucijose, taip pat su darbu verslo ir kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. MA prezidentas, viceprezidentas (viceprezidentai) ir vyriausiasis mokslinis sekretorius negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už darbą Mokslų akademijoje, mokslinę, pedagoginę ir kūrybinę veiklą (MA statutas, 38 p.).
3.5. Be MA prezidento faktinio pareigų perdavimo gali būti organizuojamas iškilmingas (simbolinis) šių pareigų perdavimas MA narių visuotinio susirinkimo sesijoje.
3.6. MA prezidiumo nariui nustojus eiti pareigas ir nesant galimybės ar tikslingumo greitai organizuoti rinkimus tai vietai užimti, MA prezidiumas paskirsto jo turėtas funkcijas tarp prezidiumo narių arba paveda jas laikinai (ne ilgiau 3 mėn.) eiti asmeniui, atitinkančiam tos pareigybės reikalavimus, ir apie tai informuojami MA nariai.
3.7. Jeigu dėl rimtų priežasčių nespėta organizuoti MA prezidiumo rinkimų iki jo kadencijos pabaigos, MA narių visuotinis susirinkimas išimties tvarka gali pratęsti esančio prezidiumo įgaliojimus, tačiau ne ilgiau 6 mėn.