Sudėtis

  • LIT
  • Sudėtis
  • Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
Atgal

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius įkurtas 1995 m., reorganizavus Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyrių. Įkurtojo skyriaus pirmininkais po dvi kadencijas buvo Veronika Vasiliauskienė, Albinas Kusta, Zenonas Dabkevičius. Šiuo metu pirmininku yra Vidmantas Stanys. Skyriuje yra 19 LMA tikrųjų narių, 8 nariai emeritai ir 10 užsienio narių (sudėtis); veikia penkios mokslų sekcijos: Agronomijos (pirm. Giedrė Samuolienė), Miškininkystės (pirm. Darius Danusevičius),  Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų (pirm. Henrikas Žilinskas), Žemes ūkio ir aplinkos inžinerijos (pirm. Egidijus Šarauskis), Maisto mokslų (pirm. Pranas Viškelis). Prie skyriaus veikia Lietuvos dirvožemininkų draugija (pirm. Jonas Volungevičius), skyrius kuruoja LMA Vandens tarybos (pirm. Arvydas Povilaitis) veiklą (struktūra).

Skyriaus veikla yra sutelkta aktualiausių žemės ūkio ir miškų, maisto, gyvulininkystės ir veterinarijos, aplinkos inžinerijos, augalų ir gyvūnų biologijos bei gretutinių sričių ir krypčių mokslo problemoms spręsti, skatinti mokslo rezultatų sklaidą, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas. Daug dėmesio skiriama tarpinstituciniams, tarpdalykiniams ir tarptautiniams ryšiams, agrarinių mokslų prestižui kelti. Rengiamos tarptautinės ir šalies mokslinės konferencijos, diskusijos, seminarai. Skatinama jaunųjų mokslininkų veikla.

Skyriaus nariai atliko daug reikšmingų mokslinių darbų: Stasys Karazija – miškų tipologijos kūrėjas; Algirdas Sliesaravičius – augalų biotechnologinių tyrimų pradininkas šalyje. Veronika Vasiliauskienė yra pašarinės žolininkystės mokyklos viena kūrėjų, Albinas Kusta – mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ vienas iniciatorių, Zenonas  Dabkevičius – augalų patologijos mokyklos puoselėtojas. Vidmantas Stanys yra sodo augalų, Vytautas Ruzgas – žieminių kviečių, Darius Danusevičius – miško augalų genetikos ir selekcijos mokslininkai bei veislių kūrėjai, Alfas Pliūra – miško augalų genetinės įvairovės tyrėjas. Česlovas Jukna yra gyvulių, o Vytautas Konstantinas Sirvydis – paukščių mitybos modernių technologijų kūrėjai; Henrikas Žilinskas – gyvulių reprodukcinių savybių gerinimo, Vidmantas Bižokas – veterinarinės chirurgijos ir limfologijos; Antanas Sederevičius – galvijų virškinamojo trakto ligų diagnostikos tyrėjai ir mokslo organizatoriai. Pavelas Duchovskis yra augalų ontogenezės, fitofiziologijos, ekofiziologijos mokyklos puoselėtojas; Algirdas Juozas Motuzas – Lietuvos dirvožemių tyrėjas ir jų klasifikacijos sudarytojas. Arvydas Povilaitis yra vandens išteklių ir jų naudojimo, o Algirdas Jonas Raila – termoenergetinių procesų biotechnologijose tyrėjai; Pranas Viškelis – inovatyvių biologiškai vertingų augalinės kilmės maisto perdirbimo technologijų ir produktų kūrėjas. Žydrė Kadžiulienė yra pievininkystės, agroekologijos ir aplinkotyros, Gediminas Staugaitis – agrochemijos ir dirvotyros, Egidijus Šarauskis – žemės dirbimo technologijų inžinerijos tyrėjai ir ekspertai. Giedrė Samuolienė – augalų produktyvumo fiziologijos, fotofiziologijos ir ekofiziologijos, morfogenezės ir žydėjimo iniciacijų; Elena Bartkienė pirminės žemės ūkio maisto žaliavų gamybos, maisto produktų (bio)technologijų kūrimo bei veiksnių, lemiančių vartotojų maisto pasirinkimą tyrėjos; Kęstutis Armolaitis – miškotyros, ekolgijos ir aplinkotyros tyrėjas; Mindaugas Malakauskas – gyvūnams patogeninių bakterijų epidemiologijos ir atsparumo antibiotikams tyrėjas molekulinės biologijos metodais ir jų plitimo prevencijos ekspertas. Dainius Steponavičius – žemės dirbimo mašinų sistemų, derliaus nuėmimo mašinų konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimo tyrėjas.

Skyriaus nariai dalyvauja daugelyje tarptautinių ir šalies mokslo programų bei projektų, vykdo kvalifikuotas ekspertizes, kasmet paskelbia po 50–60 mokslinių straipsnių. Skyriaus nariai kasmet išleidžia po 2–3 reikšmingas monografijas, 3–4 knygas ar vadovėlius. Taip pat nariai aktyviai bendradarbiauja su verslo atstovais kuriant biologiškai vertingus maisto produktus, funkcionaliojo maisto prototipus, vykdant mokslo ir inovacijų projektus, teikiant konsultacijas.