Dokumentai

Atgal

Pareigų paskirstymas

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS (LMA) ADMINISTRACIJOS ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGŲ IR ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS

Patvirtinta LMA prezidiumo 2013 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 22 

Paskirstyti darbų barus ir atsakomybę už jų vykdymą LMA prezidentui, LMA viceprezidentui, LMA vyriausiajam moksliniam sekretoriui, LMA mokslų skyrių pirmininkams ir moksliniams sekretoriams, Organizacinio skyriaus vadovui, LMA vyriausiajai finansininkei, Inžinerinės-ūkio tarnybos vadovui, personalo specialistei:

Prezidentas:

1. Vadovauja LMA ir prezidiumo veiklai bei atsako už tai, kad LMA veikla atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Įstatymus, LMA Statutą ir kitus teisės aktus.
2. Pirmininkauja LMA susirinkimams, prezidiumo ir vadovybės posėdžiams.
3. Valdo LMA turtą bei lėšas, sprendžia principinius finansavimo ir ūkinės veiklos klausimus.
4. Kontroliuoja LMA įstaigų ir padalinių darbą.
5. Palaiko ryšius ir atstovauja LMA valstybės valdžios bei mokslo ir studijų institucijose, kitose įstaigose bei nevyriausybinėse ir visuomeninėse organizacijose.
6. Atstovauja LMA užsienio bei tarptautinėse mokslinėse ir kitose organizacijose, sprendžia svarbiausius tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo klausimus.
7. LMA vardu leidžia įsakymus, priima į darbą ir atleidžia LMA darbuotojus, skelbia konkursus pareigoms eiti, skiria asmenis į šias pareigas bei atleidžia iš jų, nustato darbuotojams atlyginimus, skiria paskatinimus ir nuobaudas.
8. Pasirašo LMA vardu teisinius aktus, dokumentus, sutartis, kitus dokumentus ir atlieka kitas valdymo funkcijas.
9. Analizuoja, paskirsto ir perduoda vykdyti gaunamus raštus bei papildomus darbus.
10. Atsiskaito už savo veiklą LMA narių susirinkime ir LR Seime.
11. Vadovauja LMA Mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondui.
12. Sprendžia finansų ir ūkio tarnybų einamuosius klausimus, juridinio pobūdžio problemas, kontroliuoja audito aktų vykdymą.
13. Rūpinasi LMA įvaizdžio gerinimu, personalo dalykinės kvalifikacijos kėlimu, darbo vietų kompiuterizavimu, LMA tinklalapyje skelbiama informacija apie LMA veiklą.  
14. Kuruoja LMA rūmų renovacijos eigą.  
15. Kuruoja LMA narių ekspertinį darbą.
16. Vykdo kitas LMA Statuto ir valstybės teisės aktais jam priskiriamas funkcijas.

Viceprezidentas:

1. Gavęs LMA prezidento įgaliojimus, laikinai jį pavaduoja.
2. LMA prezidento pavedimu palaiko ryšius ir atstovauja LMA Lietuvos valstybės ir vyriausybės institucijose bei užsienio tarptautinėse mokslo ir kitose organizacijose.
3. Rūpinasi LMA įvaizdžio gerinimu, personalo dalykinės kvalifikacijos kėlimu, darbo vietų materialiniu aprūpinimu, internete skelbiama informacija apie LMA veiklą.
4. Koordinuoja LMA ryšius su mokslo ir studijų institucijomis ir savivaldybėmis.
5. Sprendžia finansų ir ūkio tarnybų einamuosius klausimus, juridinio pobūdžio problemas, kontroliuoja audito aktų vykdymą.
6. Vadovauja organizuojant LMA visuotinio susirinkimo sesijas, konferencijas, minėjimus ir kitus bendraakademinius renginius ir už juos atsako.
7. Kuruoja LMA žurnalų, periodinių mokslinių leidinių ir kitą LMA leidybą.
8. Kuruoja ir kontroliuoja LMA padalinių veiklą.
9. Kuruoja LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ veiklą.  
10. Kuruoja LMA Vrublevskių bibliotekos veiklą.
11. Atsako už ryšius su visuomene, žiniasklaida ir viešuosius renginius LMA patalpose.
12. Neviršydamas viceprezidento kompetencijos pasirašo LMA raštus ir dokumentus.
13. Vykdo kitus LMA prezidento pavedimus, rengia ir teikia reikalingų dokumentų bei raštų, prezidiumo nutarimų bei prezidento įsakymų projektus.

LMA vyriausiasis mokslinis sekretorius:

1. Gavęs LMA prezidento įgaliojimus, laikinai jį pavaduoja.
2. LMA prezidento pavedimu palaiko ryšius ir atstovauja LMA valstybės valdžios institucijose bei užsienio tarptautinėse mokslo ir kitose organizacijose.
3. Koordinuoja LMA ryšius su užsieniu.
4. Kuruoja mokslo, pramonės ir žemės ūkio ryšius.
5. Kuruoja MA narių ekspertinį darbą.
6. Rengia LMA prezidiumo posėdžių darbotvarkes bei kontroliuoja LMA susirinkimų ir prezidiumo posėdžių nutarimų vykdymą.  
7. Koordinuoja LMA akademinius skaitymus, mokslo dienas bei mokslo populiarinimo renginius.
8. Kuruoja ir atsako už LMA mokslų skyrių veiklos planus ir ataskaitas.
9. Koordinuoja LMA prezidiumo ryšius su mokslų skyriais.
10. Kuruoja LMA premijų konkursus.
11. Neviršydamas vyriausiojo mokslinio sekretoriaus kompetencijos, pasirašo LMA raštus ir dokumentus.
12. Vykdo kitus LMA prezidento pavedimus, rengia ir teikia reikalingų dokumentų bei raštų, prezidiumo nutarimų bei prezidento įsakymų projektus.
13. Kuruoja LMA turto inventorizaciją.

LMA mokslų skyrių pirmininkai:

1. Analizuoja ir vertina kuruojamų mokslo sričių ir krypčių mokslinių tyrimų Lietuvoje būklę ir teikia LMA prezidiumui atitinkamas rekomendacijas.  
2. Vadovauja mokslų skyriaus mokslinei ir mokslo organizacinei veiklai, šaukia skyriaus susirinkimus (ne mažiau kaip du kartus per metus) ir biuro posėdžius.
3. Sudaro skyriaus veiklos planus, rengia ataskaitas apie jų vykdymą.
4. Organizuoja kandidatų į LMA tikruosius narius, narius korespondentus ir narius ekspertus mokslinės bei mokslo organizacinės veiklos aptarimus, jų rinkimus. Skyriaus teikimu siūlo LMA prezidiumui kandidatus į LMA užsienio narius.
5. Palaiko nuolatinius ryšius su mokslo ir studijų institucijomis bei padeda spręsti kuruojamų mokslo šakų problemas.
6. Organizuoja LMA premijoms ir konkursams pateikiamų mokslo darbų, projektų, programų ekspertizes, aptaria jų išvadas ir teikia siūlymus.
7. Remiantis LMA Statutu formuoja skyriaus sekcijas pagal reikšmingiausias kuruojamų mokslų kryptis ir organizuoja jų veiklą bei periodišką jos aptarimą skyriaus susirinkime ar biuro posėdyje (ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį). Padeda organizuoti prie skyriaus sukurtų komisijų, probleminių tarybų ir draugijų veiklą.
8. Vykdo kitus LMA prezidento bei LMA mokslinio sekretoriaus pavedimus.

LMA mokslų skyrių vyriausieji koordinatoriai:

1. Padeda įgyvendinti LMA Statuto VIII skyriaus „Mokslų skyrius“ nuostatas.
2. Atlieka LMA vadovybės ir mokslų skyriaus pirmininko pavedimus mokslo organizaciniais klausimais.
3. Sukviečia skyriaus narius ir kuruojamų mokslo įstaigų atstovus į bendraakademinius ar skyriaus renginius.
4. Rengia skyriaus nutarimų ir kitų dokumentų projektus, protokoluoja posėdžius.
5. Su Tarptautinio bendradarbiavimo grupe teikia suderintus siūlymus LMA vadovybei dėl išrinktų Lietuvos LMA užsienio narių inauguracijos eigos ir organizuoja jos vykdymą.
6. Nustatytu laiku, suderinus su skyriaus pirmininku, pateikia spausdinimui bei skelbimui LMA tinklalapyje skyriaus planus, ataskaitas, renginių grafikus bei kitą rašytinę informaciją apie skyriaus veiklą.
7. Dalyvauja LMA prezidiumo, skyriaus posėdžiuose, skyriaus veiklą dominančiuose pasitarimuose.
8. Organizuoja kuruojamų mokslo sričių LMA premijoms pateiktų darbų ekspertizę.
9. Sutvarko ir nustatytais terminais perduoda LMA archyvui saugoti skyriaus dokumentus bei kitą medžiagą.

Organizacinio skyriaus vadovas:

1. Organizuoja LMA veiklos aptarnavimą, LMA statuto nuostatų, LMA visuotinių susirinkimų bei LMA prezidiumo nutarimų įgyvendinimą, organizuoja bendraakademinius mokslinius ir kitus renginius, rengia LMA prezidiumo vardu skelbimus, informacinę medžiagą apie LMA veiklą bei metines ataskaitas, archyvinę medžiagą ir už tai atsako.
2. Rengia ir tvarko LMA narių ir LMA vadovybės rinkimų dokumentus visuotiniams susirinkimams bei organizuoja rinkimus.
3. Sukviečia LMA narius ir dalyvius į LMA sesijas bei kitus renginius.
4. Organizuoja bendraakademinių renginių nutarimų projektų rengimą bei LMA sesijų ir prezidiumo posėdžių protokolavimą.
5. Priima ir registruoja LMA premijų konkursams pateiktus darbus, paskirsto juos pagal mokslo kryptis atitinkamiems LMA mokslų skyriams.
6. Organizuoja tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo sutarčių projektų rengimą ir j ų į gyvendinimą, atvykstančių ir išvykstančių mokslininkų dokumentacijos, susirašinėjimo su jais rengimą, užsieniečių buities problemų sprendimą.
7. Kuruoja valstybinės reikšmės LMA archyvą, kontroliuoja jo darbą.
8. Kontroliuoja LMA narių bylų tvarkymą ir atsako už jas.
9. Kontroliuoja kaip laikomasi raštvedybos taisyklių, tvarkoma korespondencija, u ž tikrina dokumentų, informacinės medžiagos raštų kalbinį taisyklingumą, kad laiku būtų surinkti ir sumaketuoti, meniškai apipavidalinti tekstai, atsako už LMA tinklalapį.
10. Informuoja žiniasklaidą bei mokslinę visuomenę apie svarbiausius LMA veiklos rezultatus, organizuojamus renginius, narių rinkimus ir pan.

Vyriausioji finansininkė:

1. Organizuoja buhalterijos darbą vadovaudamasi:
1.1. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 1990 m. liepos 30 d. Nr. I-430 ir jo poįstatyminiais aktais;
1.2 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574, (pakeitimais);
2. Nuolat savo kompetencijos ribose seka naujausią informaciją ir vykdo LR Vyriausybės nutarimus bei LR finansų ministro įsakymus ir vykdymą įpareigojančius raštus, reglamentuojančius biudžetinių ir kitų lėšų naudojimą biudžetinėse įstaigose. Kelia kvalifikaciją ne tik finansinės apskaitos, bet ir informatikos srityje.
3. Atsako, kad laiku būtų pateiktos Gyventojų pajamų mokesčio, SODROS ir finansinės statistikos ataskaitos.
4. Nuolat tikrina LMA atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose išrašus, atsako už vykdomų operacijų per banką teisingumą.
5. Kontroliuoja debitinį – kreditinį įsiskolinimą, konfliktiniais debitinio įsiskolinimo atvejais nedelsiant apie tai informuoja vadovybę.
6. Ruošia balansus (LMA ir suvestinius) pagal Finansų ministerijos reikalavimus ir pateikia Finansų ministerijai bei Valstybės kontrolei.
7. Rengia sąmatas ir biudžeto paraiškas ateinančių metų finansavimui (LMA ir suvestines).
8. Organizuoja finansinių dalykinių ataskaitų pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus parengimą.

Inžinerinės-ūkio tarnybos vadovas:

1. Organizuoja LMA materialinį techninį aprūpinimą, sudaro sutartis ūkiniais klausimais, atstovauja neviršydamas kompetencijos LMA teismuose ir kitose institucijose.
2. Organizuoja LMA rūmų renovaciją ir už ją atsako.
3. Užtikrina LMA aptarnaujančių padalinių ūkinę-finansinę drausmę, organizuoja darbuotojų mokymą, įskaitant saugos darbe reikalavimus, jų atestavimą, kvalifikacijos kėlimą, užtikrina LMA patalpų ir teritorijos priešgaisrinę ir darbo saugą, tinkamą higieninę būklę ir tvarką, normalų patalpų temperatūrinį režimą.
4. Kuruoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto, medžiagų, piniginių lėšų, griežtos atskaitomybės blankų inventorizacijos, turto ir medžiagų nurašymo komisijas, užtikrina, kad materialinės vertybės, medžiagos bei paslaugos būtų įsigyjamos ir įtraukiamos į apskaitą nustatyta tvarka.
5. Užtikrina pastatų, jų energetinių bei apsaugos sistemų, taip pat transporto priemonių tinkamą techninę būklę ir eksploataciją, saugias darbo sąlygas, garantuoja materialinių vertybių ir medžiagų saugumą, taupų naudojimą.
6. Užtikrina gerą spausdinimo, dauginimo bei ryšio priemonių techninę būklę, imasi priemonių, kad jos būtų naudojamos taupiai ir tik tiesioginio darbo reikalams.
7. Užtikrina, kad laiku būtų teisiškai įregistruoti LMA pastatai, teritorijos ir kiti objektai, tvarką juose, įskaitant ir automobilių parkavimą teritorijoje.
8. Organizuoja viešuosius pirkimus ir už juos atsako.
9. Kaupia informaciją apie teisinius aktus, Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų nutarimus savo kompetencijos klausimais, informuoja apie juos LMA vadovybę bei juos vykdo.
10. Organizuoja neviršydamos kompetencijos revizijų aktuose ir kituose dokumentuose, analizuojančiuose ūkinę ir finansinę LMA veiklą, iškeltų trūkumų pašalinimą bei siūlymų įgyvendinimą.
11. Inžinerinės-ūkio tarnybos vadovą atostogų ar ligos metu pavaduoja LMA prezidento įsakymu paskirtas specialistas.

Personalo specialistė:

1. Tvarko LMA darbuotojų asmens bylas ir kitus su jų darbu susijusius dokumentus.
2. Vadovaudamasi atitinkamais teisės aktais, tvarko darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo, atostogų, paskatinimų ir drausminių nuobaudų dokumentus.
3. Rengia prezidento įsakymų projektus personalo klausimais.
4. Rengia ataskaitas ir kitą medžiagą darbuotojų klausimais. Kontroliuoja darbo laiko apskaitą.
5. Kaupia informaciją apie teisinius aktus, Seimo, Vyriausybės bei kitų institucijų nutarimus darbuotojų darbo klausimais, informuoja apie juos LMA vadovybę ir juos vykdo.