Veikla

Atgal

LMA leidyba

Lietuvos mokslų akademija (LMA) rengia ir leidžia monografijas, mokslo populiarinimo knygas, periodinius mokslo žurnalus, LMA veiklos ataskaitas, konferencijų medžiagas, informacinį leidinį „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ ir kt.
Periodiniai mokslo žurnalai išeina keturis kartus per metus spausdintine ir elektronine forma. Juose publikuojami originalūs straipsniai svarbiausiais biologijos, ekologijos, chemijos, fizikos, energetikos, filosofijos, sociologijos, geografijos, geologijos, medicinos, lituanistikos, istorijos, menotyros, žemės ūkio mokslų ir kt. klausimais.
Knygų serija „Mokslas visiems“ finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis (projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“). Seriją sudaro užsienio ir Lietuvos autorių knygos. Jose išsamiai, patraukliai ir suprantamai atskleidžiamos skirtingų mokslo sričių sąsajos, nagrinėjamos šiuolaikinio mokslo ir technologijų tendencijos.
Visos LMA leidžiamos knygos ir moksliniai straipsniai yra recenzuojami.
LMA organizuojamos konferencijos padeda skleisti informaciją apie vykdomus naujausius fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, įvairių mokslo sričių pasiekimus, jų reikšmę ir praktinį taikymą, stiprina mokslo ir studijų institucijų ryšius, skatina mokslininkų bendradarbiavimą. Pranešimų tezės išleidžiamos atskirais leidiniais.
Ketvirtinis informacinis leidinys „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ supažindina su svarbiausiais įvykiais, LMA prezidento ir prezidiumo veikla, skyrių renginiais, tarptautiniais ir tarpinstituciniais ryšiais. Jame pažymimos akademikų gyvenimo ir veiklos datos, moksliniai pasiekimai.
LMA mokslo leidiniai rengiami ir leidžiami vadovaujantis Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics; COPE) nustatytomis etikos normomis, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais LR teisės aktais bei gerąja akademinės leidybos praktika.