Veikla

Atgal

LMA leidyba

Lietuvos mokslų akademija (LMA) rengia ir leidžia monografijas, mokslo populiarinimo knygas, periodinius mokslo žurnalus, LMA veiklos ataskaitas, konferencijų medžiagas ir kt.

Spausdinti ir elektroniniai mokslo žurnalai išeina keturis kartus per metus. Juose publikuojami originalūs straipsniai svarbiausiais biologijos, ekologijos, chemijos, fizikos, energetikos, filosofijos, sociologijos, lituanistikos, istorijos, menotyros ir kt. klausimais.

Knygų serija „Mokslas visiems“ 2014–2023 metais buvo finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis (projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“), nuo 2024 metų – LMA biudžeto lėšomis. Seriją sudaro užsienio ir Lietuvos autorių knygos. Jose išsamiai, patraukliai ir suprantamai atskleidžiamos skirtingų mokslo sričių sąsajos, nagrinėjamos šiuolaikinio mokslo ir technologijų tendencijos.

Visos LMA leidžiamos knygos ir moksliniai straipsniai yra recenzuojami.

LMA organizuojamos konferencijos padeda skleisti informaciją apie vykdomus naujausius fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, įvairių mokslo sričių pasiekimus, jų reikšmę ir praktinį taikymą, stiprina mokslo ir studijų institucijų ryšius, skatina mokslininkų bendradarbiavimą. Pranešimų tezės išleidžiamos atskirais leidiniais.

Iki 2024 metų buvo leidžiamas ketvirtinis informacinis leidinys „Lietuvos mokslų akademijos žinios“,  supažindinantis su svarbiausiais įvykiais, LMA prezidento ir prezidiumo veikla, skyrių renginiais, tarptautiniais, tarpinstituciniais ryšiais ir kt.

LMA mokslo leidiniai rengiami ir leidžiami vadovaujantis Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics; COPE) nustatytomis etikos normomis, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais LR teisės aktais bei gerąja akademinės leidybos praktika.