Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Antrieji Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos metai

2021 01 27

Sausio 21 d. įvyko pirmasis 2021 metų Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunosios akademijos (LMAJA) posėdis, kuriame dalyvavo LMA viceprezidentas. Zenonas Dabkevičius, bei 28 LMAJA nariai. Viceprezidentas pasveikino visus naujai išrinktus LMAJA narius, linkėdamas gero darbo ir aktyvaus įsitraukimo į LMAJA veiklą. Viceprezidentas ragino dalytis kontaktais ir taip tapti labiau prieinamiems visuomenei ir suinteresuotoms šalims, pasiūlė išrinkti LMAJA atstovus LMA mokslų skyriuose, kas užtikrintų operatyvesnį bendradarbiavimą tarp LMA tikrųjų narių ir jaunųjų akademikų. Toliau posėdis buvo tęsiamas tik tarp LMAJA narių pagal bendru sutarimu patvirtintą darbotvarkę.Kaip ir kiekvienais metais, pirmasis posėdis buvo pradėtas LMAJA 2020 m. veiklos ataskaita. Jaunosios akademijos pirmininkas Mindaugas Gedvilas pažymėjo, kad COVID-19 sukelta pandemija turėjo įtakos LMAJA veiklai, teko atšaukti keletą svarbių tarptautinių renginių, prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, tačiau LMAJA stengėsi išlikti veikli ir nuotoliniu būdu aktyviai įsitraukė į susitikimus, renginius ir tarptautinę veiklą. Nepaisant susiklosčiusios situacijos per antruosius LMAJA veiklos metus buvo surengti keturi posėdžiai, vienas jų – išvažiuojamasis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute. Metų pradžioje LMAJA atstovai susitiko su Latvijos mokslo bendruomenės delegacija, vadovaujama Latvijos mokslų akademijos prezidento prof. Ojarso Sparyčio (Ojārs Spārītis). Prezidentas pristatė Latvijos mokslų akademijos Jaunosios akademijos steigimo planus, aptartos bendradarbiavimo galimybės, įvertinta mokslo politikos, populiarinimo ir tarptautiškumo svarba. 2020-aisiais LMAJA pirmininkas dalyvavo kasmetiniame Europos jaunųjų akademijų tinklo viršūnių susitikime (angl. European Network of Young Academies, ENYA2020) bei pirmajame internetiniame pasauliniame jaunųjų akademijų susitikime (angl. first-ever Online Young Academies Meeting, OYAM). Susitikimų metu buvo aptarta LMAJA veikla, iššūkiai, bendradarbiavimo galimybės, mokslo politikos klausimai. Vienas reikšmingesnių praėjusių metų įvykių yra tai, kad LMAJA prisidėjo prie 17 jaunųjų akademijų iš Europos ir asocijuotų šalių, paskelbusių atvirą laišką Europos Parlamento nariams ir nacionalinėms vyriausybėms – jaunosios akademijos kviečia išreikšti susirūpinimą dėl siūlomo 2020–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) biudžeto mažinimo. Savo įsitraukimu LMAJA parodė aiškią poziciją ir nepritarimą mažinti mokslo ir inovacijų biudžetą, ypač 1-oje dalyje, kuri apima Europos mokslo tarybos (ERC) ir Marie Skłodowska-Curie veiklos (MSCA) iniciatyvas, – toks mokslo finansavimo mažinimas ilgam ir giliai pakenktų Europos mokslui. Tai taip pat mažintų ES konkurencingumą ir silpnintų jos galimybes kurti novatoriškas technologijas, darbo vietas bei reaguoti į pasaulinius iššūkius.  Kaip vienas reikšmingesnių darbų buvo įvardytas LMAJA nuostatų keitimas. Pagal naujai patvirtintus nuostatus mokslinio sekretoriaus statusas yra keičiamas vicepirmininko statusu, tiksliau apibrėžtos pirmininko ir vicepirmininko kadencijos bei išaiškinta LMAJA alumnų veikla.
Antroje metų pusėje Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir LMAJA surengė atvirą seminarą-diskusiją „Lietuvos disertacijos: leidyba, saugojimas, apskaita“. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo, o diskusijų metu kilę klausimai parodė esančias problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria doktorantai ir kitos doktorantūros bei disertacijų leidybos procesuose dalyvaujančios šalys.
Baigdamas veiklos ataskaitos pristatymą, LMAJA pirmininkas pasidžiaugė, kad nariai yra matomi ne tik dėl savo mokslinių pasiekimų, bet aktyviai dalyvauja ir mokslo skatinimo bei populiarinimo veikloje.
Pagal patvirtintą darbotvarkę taip pat buvo pristatytas LMAJA 2021 m. veiklos plano projektas, aptartas narių asmeninės informacijos viešinimas ir prieinamumas visuomenei, pristatytas Gamtos tyrimų centro ir LMAJA renginys – 9-oji Skandinavijos–Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencija (the 9th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology, CSBSP9 ) tema: „Parazitai besikeičiančiame pasaulyje“ („Parasites in a changing world“), gvildenti kiti LMAJA veiklai svarbūs klausimai.
Posėdžio pabaigoje, LMAJA nariai išrinko savo atstovus LMA mokslų skyriuose:
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius – Paulina Želvienė;
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius – Aldona Balčiūnaitė;
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius – Vaidas Palinauskas;
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius – Viktorija Vaštakaitė-Kairienė;
Technikos mokslų skyrius – Mindaugas Gedvilas.

Parengė LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas ir vicepirmininkė dr. Diana Marčiulynienė