Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2021 09 16

Rugsėjo 14 d.,Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus (HSMS) nariai, laikydamiesi Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų, pagaliau gyvai galėjo rinktis į visuotinį susirinkimą. Skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas pasveikino visus, trumpai aptarė susirinkimo darbotvarkę ir HSMS veiklos aktualijas, pažymėdamas, kad šiais metais vyks rinkimai į LMA prezidentus. HSMS šį kartą nekelia kandidato. Akad. Jūrą Banį kandidatu į LMA prezidentus iškėlė Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius. Pirmininkas pakvietė narius diskusijai dėl šio kandidato. Diskusijoje kalbėję LMA nariai – Pranas Kūris,  Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Grasilda Blažienė, Arvydas Virgilijus Matulionis, Bonifacas Stundžia – pažymėjo, kad vadovaujant akad. J. Baniui Mokslų akademija tapo labiau matoma visuomenėje, valdžios institucijos daugiau grindžia savo sprendimus, remdamosi LMA ekspertine nuomone. HSMS nariai ypač pabrėžė visų LMA prezidiumo narių, kaip komandos, darnią veiklą, išskirdami viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus atidą. Vieningai nutarta palaikyti akad. J. Banio kandidatūrą į LMA prezidentus.

Kitas klausimas buvo dėl skyriaus pavadinimo. Akad. D. Kaunas priminė, kad prieš keletą metų jau buvo HSMS narių svarstyta, kad į skyriaus pavadinimą būtų įtraukti ir menai. Dabar į LMA tikruosius narius išrinkus daugiau meno srities atstovų, skyrius galėtų vadintis Humanitarinių, socialinių mokslų ir menų skyrius. Diskusijoje dėl skyriaus pavadinimo kalbėję akademikai – Antanas Buračas, Rūta Janonienė, A. V. Matulionis, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Rolandas Palekas, Algirdas Gaižutis – pritarė siūlymui, pažymėdami, kad menai yra įtraukti į Mokslo ir meno sričių ir krypčių klasifikatorių – scenos ir ekrano bei vaizduojamieji menai. Menams turėtų atstovauti ir LMA. Taip būtų skatinama ir stiprinama mokslo ir meno santalka, galinti daryti teigiamą įtaką formuojant viešąją erdvę, visuomenės požiūrį. Vieningai pritarta keisti HSM skyriaus pavadinimą.


Iš dešinės: LMA prezidentas akad. J. Banys, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. D. Kaunas.

Toliau pagal darbotvarkę buvo numatytas susitikimas su kandidatu į LMA prezidentus akad. Jūras Banys. LMA prezidentas akad. J. Banys, pasveikinęs akademikus ir padėkojęs už kvietimą, įteikė pažymėjimus ir sveikinimo adresus naujiems nariams ir jubiliatams, dėl COVID-19 pandemijos negalėjusiems atvykti į LMA. Dr. Paulinai Želvytei buvo įteiktas LMA Jaunosios akademijos nario pažymėjimas ir ženklelis, prof. dr. Daliui Staliūnui – LMA tikrojo nario pažymėjimas ir ženklelis, sveikinimo adresai – akademikėms V. Daujotytei-Pakerienei ir R. Janonienei. Skyriaus pirmininkas akad. D. Kaunas trumpai pristatė LMA prezidentui ką tik susirinkime aptartus klausimus ir pakvietė tarti žodį. LMA prezidentas akad. J. Banys išskyrė tris  svarbiausias LMA veiklos sritis, kur ir toliau dės visas pastangas joms plėtoti: LMA yra Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros patariamoji ekspertinė institucija šaliai aktualiais klausimais; mokslo žinių skaida (leidyba ir kt.); jaunųjų mokslininkų ugdymas (LMA Jaunoji akademija ir kt.). Prezidentas trumpai apibūdino kiekvienos srities reikšmingiausius LMA darbus. HSMS nariai vieningai sakė, kad balsuos už tai, jog akad. J. Banys būtų išrinktas antrajai LMA prezidento kadencijai. Paklausus akad. J. Banio nuomonės dėl HSM skyriaus pavadinimo keitimo, LMA prezidentas pažymėjo, kad de fakto tarp LMA narių jau yra ir meno srities atstovų, taigi galima būtų įtvirtinti ir de jure. LMA prezidentas, baigdamas susitikimą, dėkojo HSMS nariams už pasitikėjimą.


Iš kairės: akademikai Z. Kiaupa, R. Palekas, V. Daujotytė-Pakerienė, D. Pociūtė-Abukevičienė, G. Blažienė, V. Martinkus, J. Sprindytė, D. Klajumienė, R. Janonienė.

Tęsdami susirinkimą, HSMS nariai labai aktyviai diskutavo dėl humanitarinių mokslų būklės įvertinimo ir tam tikslui skirtos konferencijos-diskusijos organizavimo š. m. lapkričio mėn. Skyriaus pirmininkas buvo parengęs dokumento „Humanitariniai mokslai: būklė ir perspektyvos“ projektą, kuriuo remiantis kartu su humanitarinių mokslų srities mokslo ir studijų institucijų vadovais, ypač su humanitarinių mokslų fakultetų dekanais, mokslininkais, Jaunosios akademijos nariais, būtų toliau diskutuojama minėtoje konferencijoje ir pranešimų pagrindu būtų parengti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl humanitarikos būklės gerinimo, tolesnės raidos perspektyvų bei konkrečių veiksmų. Kalbėjo ir humanitarinių mokslų problemas kėlė akademikai D. Pociūtė-Abukevičienė, A. Buračas, D. Klajumienė, D. Staliūnas,  A. V. Matulionis, Z. Kiaupa, V. Daujotytė-Pakerinė, D. Kaunas. Nutarta darbo tvarka, atsižvelgiant į susirinkime pateiktus siūlymus, pakoreguoti minėto dokumento projektą.

Pabaigoje akad. D. Kaunas informavo, kad rugsėjo 22 d. Šilutėje vyks LMA diena, skirta Europos paveldo dienoms. Tai bendras Šilutės r. savivaldybės ir LMA renginys. Pirmininkas supažindino su numatoma programa, LMA akademikų delegacija – prezidentas J. Banys, HSMS nariai Egidijus Aleksandravičius, D. Klajumienė, D. Kaunas, Vladas Žulkus – pakvietė  prisijungti ir kitus HSMS narius, norinčius dalyvauti.

Baigdamas susirinkimą, akad. D. Kaunas dėkojo už aktyvų dalyvavimą ir pakvietė HSMS narius bendrai nuotraukai.


Pirmoje eilėje (iš kairės): akademikai – R. Janonienė, J. Sprindytė, V. Daujotytė-Pakerienė, G. Blažienė, D. Pociūtė-Abukevičienė, B. Stundžia, LMAJA narė P. Želvienė, akad. R. Palekas. Antroje eilėje (iš kairės): akademikai – P. Kūris, A. V. Matulionis, V. Martinkus, A. Gaižutis, A. Buračas, D. Staliūnas, Z. Kiaupa, HSMS mokslinė sekretorė A. Bagdonavičienė, HSMS pirmininkas akad. D. Kaunas.

Informaciją parengė Aurika Bagdonavičienė, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA