Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Žemės ūkio mokslai Lietuvos mokslų akademijoje

2021 11 09

Lietuvos mokslų akademija (LMA) 2021-uosius pažymi minėdama savo veiklos 80-metį. Mokslų akademija (MA) buvo įkurta 1941 m. sausio 16 d. Pradžioje vyravo humanitariniai mokslai, pokario metais atkurtoje Mokslų akademijoje įsteigta nemažai mokslo įstaigų, išugdytas mokslinis potencialas. Žemės ūkio srities mokslų veikla MA prasidėjo 1945 m., kai MA buvo įkurtas Žemės ūkio institutas (ŽUI). 1950 m. MA buvo įsteigti Melioracijos ir Miškų ūkio institutai, kurie davė pradžią valstybiniams Lietuvos vandens ūkio ir Lietuvos miškų institutams. 1952 m. MA ŽŪI buvo reorganizuotas į du atskirus institutus – Žemdirbystės ir dirvožemio institutą bei Gyvulininkystės ir veterinarijos institutą.

1956 m. įvyko MA reorganizacija ir žemės ūkio srities mokslo institutai buvo perduoti Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), o Melioracijos institutas – Vyriausiajai melioracijos valdybai.

1956–1991 m. MA nebuvo žemės ūkio srities struktūrinio padalinio, o šiems mokslams skirtingu laiku atstovavo MA nariais išrinkti įžymūs mokslininkai: narys korespondentas (n. k.) Viktoras Ruokis (išr. 1946), akademikas (akad.) Jonas Kriščiūnas (išr. 1946), nariai korespondentai Jonas Bulavas, Juozas Tonkūnas, Petras Vasinauskas (išr. 1956 m.). Bendradarbiauta su kitomis to meto mokslo ir studijų institucijomis. Pirmą kartą MA struktūroje atsirado žemės ūkio ir miškų mokslams skirtas poskyris 1991 m., kai Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyriuje įsteigta Žemės ūkio mokslų sekcija.

1995 m., reorganizavus Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyrių, įkurtas savarankiškas MA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. Įkurtojo skyriaus pirmininkais po dvi kadencijas buvo akad. Veronika Vasiliauskienė (1995–2005), akad. Albinas Kusta (2005–2013) ir akad. Zenonas Dabkevičius (2013–2021). Skyriuje 2021 m. buvo 18 LMA tikrųjų narių, 8 nariai emeritai ir 9 užsienio narių, kurie dirbo šešiose mokslų sekcijose: Agronomijos (pirm. akad. Vidmantas Stanys), Miškininkystės (pirm. akad. Darius Danusevičius), Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų (pirm. akad. Henrikas Žilinskas), Žemes ūkio ir aplinkos inžinerijos (pirm. akad. Algirdas Jonas Raila), Maisto mokslų (pirm. akad. Pranas Viškelis), Agrarinės ekonomikos ir sociologijos (pirm. prof. Vlada Vitunskienė). Prie skyriaus veikia Lietuvos dirvožemininkų draugija (pirm. doc. Jonas Volungevičius), skyrius kuruoja LMA Vandens tarybos (pirm. akad. Arvydas Povilaitis) veiklą.

Skyriaus veikla yra sutelkta aktualiausių žemės ūkio ir miškų, maisto, gyvulininkystės ir veterinarijos, aplinkos inžinerijos, augalų ir gyvūnų biologijos bei gretutinių sričių ir krypčių mokslo problemoms spręsti, skatinti mokslo rezultatų sklaidą, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas. Daug dėmesio skiriama tarpinstituciniams, tarpdalykiniams ir tarptautiniams ryšiams, agrarinių mokslų prestižui kelti. Rengiamos tarptautinės ir šalies mokslinės konferencijos, diskusijos, seminarai. Skatinama jaunųjų mokslininkų veikla.

2020 m. sukako 75-eri metai, kai LMA buvo įkurta pirmoji žemės ūkio mokslų įstaiga ir 25-eri, kai įkurtas Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. 2021 m. LMA sukako 80 metų ir 30 metų, kai Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyriuje įsteigta savarankiška Žemės ūkio mokslų sekcija. Šio leidinio tikslas – apžvelgti žemės ūkio mokslų raidą ir žemės ūkio mokslų srities akademikų veiklą Lietuvos mokslų akademijoje nuo jos įkūrimo.

Leidinio elektroninę versiją skaitykite.

Leidinio sudarytojai: akad. Zenonas Dabkevičius, Reda Daukšienė