Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

10-oji jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“

2021 11 19

Lapkričio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizavo 10-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. Tai jau tradicine tapusi konferencija, kurios tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, gyvūnų mokslų ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą.

 LMA viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius pasidžiaugė, kad LMA 2021-uosius pažymi minėdama savo veiklos 80-metį. 2020 m. sukako 75-eri metai, kai LMA buvo įkurta pirmoji žemės ūkio mokslų įstaiga ir 25-eri, kai įkurtas Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. Ta proga išleistas leidinys „Žemės ūkio mokslai Lietuvos mokslų akademijoje“. Akademikas taip pat pabrėžė, kad šiemet jaunųjų mokslininkų konferencija yra jubiliejinė – vyksta jau dešimtąjį kartą ir 36 pranešėjai iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų –16 iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC), devyni iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, šeši iš Kauno technologijos universiteto, po du iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Gamtos tyrimų centro ir vienas iš Vilniaus universiteto – pristatys savo mokslinius tyrimus plenarinėje sesijoje ir keturiose sekcijose. Dėkojo Lietuvos mokslų akademijos prezidentui akad. Jūrui Baniui už konferencijos finansavimą.


Konferencijos dalyviai

Sveikindamas gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius LMA prezidentas akad. J. Banys pabrėžė tarpdalykinių tyrimų svarbą šiandienos mokslo visuomenėje ir jaunųjų mokslininkų įsitraukimą į tarpdalykinius tyrimus sprendžiant šalies plėtotei svarbius klausimus. Pasidžiaugė, kad iš išleisto konferencijos pranešimų tezių leidinio matyti, kad žemės ūkio mokslai yra tarpdiscipliniai mokslai, vykdomi sudėtingi ir aktualūs tyrimai ir linkėjo sėkmės įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.

Sveikinimo žodį tarė LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas. Jis pažymėjo, kad kitais metais LAMMC švęs 100 metų jubiliejų. 1922 m. buvo įsteigta Dotnuvos selekcijos stotis, kuri buvo pirmoji šalies žemės ūkio mokslo įstaiga, ir per tą laikotarpį matyti didžiulė žemės ūkio mokslų pažanga. Keliami labai aukšti tikslai – nuo žemės ūkio iki klimato kaitos, todėl reikia ir naujų žinių, naujų mokslinių tyrimų bei inovacijų, kad tikslai būtų įgyvendinti.

Konferencijos plenariniame posėdyje perskaityti keturi pranešimai, o vėliau darbas vyko keturiose sekcijose, kuriose perskaityta 32 pranešimai. Sekcijų pirmininkai, apibendrindami rezultatus, pažymėjo, kad konferencijos atmosfera labai draugiška – siekiama ugdyti jaunuosius mokslininkus padrąsinant, patariant, bet ne kritikuojant ir recenzuojant. Jaunieji mokslininkai pristatė vykdomus naujausius fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, aktyviai įsitraukė į diskusijas.


Konferencijos dalyviai

Atrinkti devyni geriausi pranešimai: Justinos Milerienės (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) „Lactococcus lactis bakterijų imobilizacijos būdo įtaka varškės sūrio jusliniam priimtinumui ir poveikis sacharidų, organinių rūgščių bei aromatinių junginių profiliui“, Edvino Misiukevičiaus (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) „Ploidiškumo pokyčiai viendienės (Hemerocallis L.) poliploidų klonuose“, Gabijos Vaitkevičiūtės (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) „Žieminių kviečių antžeminės dalies biomasės augimo dinamikos įvertinimas grūdinimosi metu taikant jutikliais pagrįstą fenotipavimą“, Mykola Kochiieru (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) „Aplinkos veiksnių įtaka dirvožemio CO2 emisijai taikant skirtingą žemės dirbimą / The influence of environmental factors on CO2 efflux under different tillage“, Jonas Žvirgždas (Gamtos tyrimų centras) „Naftą oksiduojančių mikroorganizmų atranka ir pritaikymas užteršto dirvožemio biologiniam valymui“, Ahmed Hosney (Vytauto Didžiojo universitetas / UAB „Investara“ (Local Ocean) „Toksiško nejonizuoto amoniako įtakos baltakojų blyškiųjų krevečių (L. VANNAMEI) išgyvenimui skirtingose auginimo fazėse taikant biofloko technologines sistemas Lietuvoje / Evaluation the effects of toxic un-ionized ammonia on mortality rate of different production phases of pacific white leg shrimp (L. VANNAMEI) in indoor shrimp farming by biofloc technology systems in Lithuania“, Ernestos Tolpežnikaitės (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) „Baltijos jūros makrodumblių cheminė ir biologinė sauga / Chemical and bio- safety of the baltic sea macroalgae“, Paulinos Štreimikytės (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) „Naujas simbiotinis metodas prieš patogenines bakterijas naujam maistui kurti, naudojant fermentiškai hidrolizuotus avena sativa ir fagopyrum esculentum miltus / Novel symbiotic approach against pathogenic bacterias for the development of new food using enzymatically hydrolysed avena sativa and fagopyrum esculentum flours, LaurosTamkutės (Kauno technologijos universitetas) „Nuriebalintų spanguolių išspaudų ekstraktų, gautų taikant ekstrakciją tirpikliais padidinto slėgio aplinkoje, antimikrobinis, antivirusinis ir antioksidacinis aktyvumas / Antimicrobial, antiviral and antioxidant activities of defatted cranberry pomace extracts obtained by pressurized liquid extraction“.


Konferencijos geriausių pranešimų autoriai ir sekcijų vadovai

Konferencijoje skaitytų pranešimų tezės išleistos atskiru leidiniu, kurį galite rasti: http://www.lma.lt/uploads/LMA%20leidyba/Jaunieji%20mokslininkai%20-%20%C5%BEem%C4%97s%20%C5%ABkio%20pa%C5%BEangai.%20Prane%C5%A1im%C5%B3%20tez%C4%97s_2021.pdf.

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos dalyviams, priėmusiems pandemijos iššūkius ir nepabijojusiems atvykti ir gyvai dalyvauti konferencijoje bei visiems, prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo ir pranešimų tezių leidinio rengimo. Tikimės, kitąmet ir vėl susitikti Lietuvos mokslų akademijoje.

Parengė Reda Daukšienė, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

 NUOTRAUKŲ GALERIJA