Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Pristatyta Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 2021 m. veiklos ataskaita

2022 01 21

Sausio 18 d. LMA viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius pristatė LMA prezidiumui Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) 2021 m. veiklos ataskaitą. Tai jau devintoji akad. Z. Dabkevičiaus, kaip ŽŪMMS pirmininko, ataskaita, kurią prezidiumo nariai įvertino teigiamai ir bendru sutarimu jai pritarė.

Ataskaitiniame ŽŪMMS narių susirinkime tiesiogiai ir nuotoliniu būdu dalyvavo 35 dalyviai: LMA tikrieji nariai ir nariai emeritai, jaunieji akademikai ir svečiai. Skyriaus pirmininkas akad. Z. Dabkevičius pristatydamas ataskaitą pažymėjo, kad tai jau paskutinė, kaip skyriaus pirmininko, ataskaita, pasidžiaugė, kad skyriaus veikla sunkiomis pandemijos sąlygomis buvo aktyvi. 2021 m. pavyko suorganizuoti septynis ŽŪMMS narių susirinkimus, iš kurių keturi vyko nuotoliniu ir trys – kontaktiniu būdu. Nuotoliniu būdu buvo svarstoma ŽŪMMS 2020 m. veiklos ataskaita, tvirtinamas 2021 m. veiklos planas, klausomi kandidatų į LMA narius pranešimai, vyko kandidatų į LMA tikruosius narius rinkimai, kuriuose Giedrė Samuolienė (agronomija), Elena Bartkienė (maisto technologijos), Kęstutis Armolaitis (miškotyra) ir Mindaugas Malakauskas (veterinarija) atrinkti kandidatais į LMA tikruosius narius. Kitame nuotoliniame skyriaus narių susirinkime buvo nutarta teikti LMA prezidiumui Olštyno Varmijos Mozūrų universiteto prof. habil. dr. JANĄ JANKOVSKĮ (JAN JANKOWSKI) (gyvūnų mokslai) kandidatu į LMA užsienio narius. Gegužės 13 d. ŽŪMMS nariai rinkosi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute aptarti svarbiausius skyriaus veiklos klausimus ir pasigrožėti žydinčiais sodais, rugsėjo 9 d. išvažiuojamajame ŽŪMMS narių posėdyje Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje buvo aptarta ŽŪMMS veikla ir nutarta kandidatu į LMA prezidentus iškelti akad. Jūrą Banį. Spalio 26 d. vyko rinkiminis ŽŪMMS narių susirinkimas, kuriame skyriaus pirmininku išrinktas akad. Vidmantas Stanys.

Įvyko septyni nuotoliniai ŽŪMMS biuro ir aštuoni ŽŪMMS sudarytų komisijų posėdžiai, kuriuose spręsti organizaciniai klausimai, sudarytos komisijos, vykdyti LMA vardinių, Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, Aukštųjų mokyklų studentų premijų, LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursai, rinkti jaunieji akademikai.

2021 m. skyriaus akademikai kartu su pagrindiniais partneriais – VDU Žemės ūkio akademijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro dėstytojais bei mokslininkais – organizavo vieną tarptautinę ir šešias nacionalines konferencijas, surengtos trys diskusijos ir seminarai. Skyriaus akademikai aktyviai dalyvavo mokslo ir jo populiarinimo veikloje: vykdė 112 mokslo projektų, sukūrė tris naujas augalų veisles, parašė penkias knygas ar jų dalis, užregistravo išradimą, pateikė paraiškas keturiems patentams, paskelbė 128 mokslinius straipsnius, iš jų 106 tarptautiniuose leidiniuose, parašė 40 mokslo populiarinimo straipsnių, 36 kartus kalbėjo radijo ir televizijos laidose, atliko 239 ekspertizes, iš kurių 156 – LMA vardu, LMA svetainėje paskelbė 16 straipsnių mokslui ir visuomenei aktualia tematika. Skyriaus nariai pasižymėjo ir tarptautinėje veikloje: bendradarbiavo su užsienio mokslo akademijomis, mokslo ir studijų institucijomis, vykdė tarptautinius projektus, kūrė bendras augalų veisles, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, buvo tarptautinių ir recenzuojamų šalies žurnalų redakcinių kolegijų nariais. Ypač daug tarptautinių įsipareigojimų ir ryšių turėjo akademikai Arvydas Povilaitis, Elena Bartkienė ir Pranas Viškelis.

Akademikai buvo aktyvūs profesinėje ir visuomeninėje veikloje: dalyvavo ministerijų ir valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo tarybos ir LMA, profesinių asociacijų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų sudarytose komisijose, komitetuose, valdybose bei ekspertinėse grupėse, aktyviai vykdė ilgalaikę ir vienkartinę ekspertinę veiklą bei mokslo sklaidą.

Sekcijų pirmininkai, akad. V. Stanys – Agronomijos mokslų sekcijos, akad. Darius Danusevičius – Miškotyros, akad. Henrikas Žilinskas – Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų, akad. Algirdas Jonas Raila – Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos, akad. Pranas Viškelis – Maisto mokslų, prof. Vlada Vitunskienė – Agrarinės ekonomikos ir sociologijos, aptarė atstovaujamų mokslų krypčių ir šakų aktualias mokslo bei eksperimentinės plėtros tendencijas. Doc. dr. Jonas Volungevičius pristatė Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS 2021 m. veiklos ataskaitą.

Visoms ataskaitoms buvo pritarta.

Akad. V. Stanys, išrinktasis ŽŪMMS pirmininkas, pareigas pradėsiantis eiti nuo vasario 1 d., padėkojo akad. Z. Dabkevičiui už aktyvų ir nuoširdų vadovavimą Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriui ir pristatė skyriaus veiklos perspektyvas bei aptarė pagrindines veiklos kryptis.

Vyko ŽŪMMS sekcijų pirmininkų ir biuro narių rinkimai. Agronomijos mokslų sekcijos pirmininke išrinkta akad. Giedrė Samuolienė, Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininku – akad. Darius Danusevičius, Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos – akad. Henrikas Žilinskas, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos – akad. Egidijus Šarauskis, Maisto mokslų sekcijos – akad. Pranas Viškelis, Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcijos – prof. Vlada Vitunskienė.

Naujojo ŽŪMMS biuro nariais išrinkti: akad. Vidmantas Stanys (pirmininkas), akad. Zenonas Dabkevičius (pirmininko pavaduotojas), akad. Henrikas Žilinskas (Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos pirmininkas), akad. Darius Danusevičius (Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas), akad. Egidijus Šarauskis (Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos pirmininkas), akad. Giedrė Samuolienė (Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė), akad. Mindaugas Malakauskas (Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos narys). Buvo paprašyta visų skyriaus narių pateikti pasiūlymus 2022 m. veiklos planui iki vasario 1 d., t. y. iki naujojo pirmininko kadencijos pradžios.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 2021 m. veiklos ataskaitą skaitykite

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA