Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius atsiskaitė už 2021 m. veiklą

2022 02 02

2022 m. sausio 25 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdyje Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus (BMGMS) pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas pristatė 2021 m. skyriaus veiklos ataskaitą. LMA prezidiumo nariai ataskaitą įvertino teigiamai ir bendru sutarimu jai pritarė.

Sausio 28 d. nuotoliniu būdu vyko BMGMS narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo dauguma narių, keletas negalėjo dalyvauti dėl ligos, du buvo išvykę. Susirinkime sekcijų narių nuveiktus darbus pristatė Bendrosios biologijos mokslų sekcijos pirmininkas akad. Mečislovas Žalakevičius, Biofizinių mokslų sekcijos pirmininkas akad. Kęstutis Sasnauskas, Geomokslų sekcijos pirmininkė akad. Jūratė Kriaučiūnienė bei Medicinos ir sveikatos mokslų sekcijos pirmininkė akad. Rūta Dubakienė.

 

Skyriaus pirmininkas akad. V. Kučinskas atsiskaitė už visą skyriaus narių veiklą, akcentuodamas nuveiktus darbus Lietuvos mokslų akademijoje. Skyriaus veikla buvo išties aktyvi, organizuoti 22 renginiai. Įvyko aštuoni skyriaus narių susirinkimai, vienas jų buvo skirtas iškilių mokslininkų jubiliejams paminėti: lietuvių archeologės, antropologės, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos LMA užsienio narės Marijos Gimbutienės 100-osioms, mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osioms ir LMA narės Irenos Eitminavičiūtės 90-osioms gimimo metinėms. Kitas nuotoliniu būdu vykęs skyriaus narių ir LMA užsienio narių, priklausančių skyriui, susirinkimas – „Susitikimas su LMA užsienio nariais – nuo Tokijo iki Reikjaviko“, kuriame šeši užsienio nariai pristatė savo vykdomus mokslinius tyrimus. Šis susitikimas buvo svarbus skyriaus nariams, jie geriau susipažino su užsienio nariais bei jų atliekamais moksliniais tyrimais. Skyriaus pirmininkas išreiškė viltį, kad ir ateityje galėtų būti rengiami tokie susitikimai. Vyko kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimų klausymai ir rinkimai: kandidatais į LMA tikruosius narius išrinkti Aurelija Žvirblienė (biochemija), Arūnas Bukantis (klimatologija) ir Sigitas Podėnas (zoologija). Rinkiminiame BMGMS narių susirinkime skyriaus pirmininku išrinktas akad. Limas Kupčinskas, o lapkričio 30 d. nuotoliniu būdu vykusiame BMGMS narių visuotiniame susirinkime išklausyti šešių kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius pranešimai. Ekspertų komisija išrinko du geriausius jaunuosius mokslininkus: dr. Tomą Lapinską (medicina) ir Petrą Praką (biologija). Skyriaus pirmininkas ataskaitoje apžvelgė kitus renginius, narių veiklą bei skyriaus narių siūlymus LMA veiklai stiprinti. Diskusijose skyriaus nariai išsakė nuomones ir siūlymus dėl LMA veiklos organizavimo.

Vienas iš susirinkimo darbotvarkės klausimų – Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus kuruojamų žurnalų „Acta medica Lituanica“ ir „Biologija“ aptarimas. Apie žurnalo „Acta medica Lituanica“ problemas ir lūkesčius kalbėjo redakcinės kolegijos pirmininkas akad. Rimantas Jankauskas, o  žurnalo „Biologija“ redakcinės kolegijos pirmininkas prof. Algimantas Paulauskas pristatė svarbiausias aktualijas.

 

Išrinktasis BMGMS pirmininkas akad. L. Kupčinskas skyriaus narių vardu pasveikino akad. V. Kučinską 75-ojo gimtadienio proga, padėkojo už aktyvų ir nuoširdų vadovavimą Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriui bei pristatė 2022 m. skyriaus veiklos planą, aptarė BMGMS narių visuotinius susirinkimus, pasiūlė organizuoti išvažiuojamąjį susirinkimą į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, aplankyti jo laboratorijas ir kitus padalinius. Taip pat pristatė numatomas konferencijas bei kitus renginius, sekcijų ir komisijų veiklą.

Geoaplinkos problemų komisijos pirmininkas akad. Robertas Mokrikas (Robert Mokrik) informavo, kad nutraukiama komisijos veikla. Geomokslų sekcija šiam žingsniui pritarė. Galbūt ateityje bus steigiama kita komisija, kuri spręs geomokslų srities klausimus. Skyriaus nariai pritarė komisijos veiklos nutraukimui.

Ataskaita  pridedama

GALERIJA

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė dr. Jadvyga Olechnovičienė
Jadvygos Olechnovičienės nuotraukos