Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Pritarta LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus 2021 m. veiklos ataskaitai

2022 02 07

Sausio 25 d. LMA prezidiumo posėdyje Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus (HSMS) pirmininkas akad. Domas Kaunas pristatė HSMS 2021 m. veiklos ataskaitą. LMA prezidiumo nariai labai gerai įvertino skyriaus veiklą ir bendru sutarimu ataskaitai pritarė.

Sausio 28 d. Įvyko ataskaitinis HSMS narių visuotinis susirinkimas, kuriame išsamiai buvo apsvarstyta skyriaus 2021 m. veikla ir tartasi dėl 2022 m. veiklos gairių. Skyriaus pirmininkas akad. D. Kaunas, pristatydamas ataskaitą, pažymėjo, kad sustiprėjo HSMS narių gretos – 2021 m. buvo išrinkti penki tikrieji nariai ir dabar skyrių sudaro 20 tikrųjų narių, 12 narių emeritų ir 8 užsienio nariai.

Per 2021 metus įvyko penki skyriaus narių visuotiniai susirinkimai, šeši biuro posėdžiai, vienas išplėstinis biuro posėdis, HSMS sudarytų komisijų posėdžiai, dalyvauta LMA dienos Šilutėje renginiuose. Be ataskaitinio ir rinkiminių HSMS narių visuotinių susirinkimų, juose buvo svarstyta dėl skyriaus pavadinimo – vadinti skyrių Humanitarinių, socialinių mokslų ir menų – tartasi dėl konferencijos-diskusijos humanitarinių mokslų būklei aptarti, susitikta su LMA prezidentu akad. Jūru Baniu ir buvo pritarta remti jo iškėlimą į LMA prezidentus antrai kadencijai, taip pat buvo renkamas skyriaus pirmininkas. Dabartiniam skyriaus pirmininkui akad. D. Kaunui atsisakius atstovauti skyriui dar vieną kadenciją, HSMS nariai pirmininko pareigoms užimti iškėlė du kandidatus – akad. Vytautą Nekrošių ir akad. Bonifacą Stundžią. Remiantis slapto balsavimo rezultatais, HSMS pirmininku išrinktas akad. V. Nekrošius.

LMA Jaunosios akademijos nariais humanitarinių ir socialinių mokslų srityse iš 15 kandidatų  (iš jų 6 – humanitarinių mokslų, 9 – socialinių mokslų atstovai)  išrinkti du nariai – dr. Tomas Čelkis (istorija) ir dr. Rūta Urbarevičienė (visuomenės geografija, sociologija).

2021 m. skyrius vienas ar su partneriais  organizavo 18 renginių – konferencijų, diskusijų, knygų sutiktuvių, kitų. Kilus pandemijai ir paskelbus karantiną, renginiai organizuoti ir virtualiai, ir gyvai. Paminėtina lapkričio 4 d. organizuota konferencija-diskusija „Humanitariniai mokslai: būklė ir perspektyvos“. LMA pranešimų tekstus išleido atskiru leidiniu, jie paskelbti ir LMA interneto svetainėje.

http://www.lma.lt/uploads/LMA%20leidyba/Humanitariniai%20mokslai_b%C5%ABkl%C4%97%20ir%20perspektyvos_internetui.pdf

Vyko akad. Algirdo Gaižučio jubiliejiniai akademiniai skaitymai „Trupiniai iš rašomos knygos „Elitų šviesa ir šešėliai“. Surengti aštuoni naujų knygų sutiktuvių renginiai. Sutikta akad. D. Kauno monografija „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“, akad. A. V. Matulionio knyga „Mano pasaulio žmonių autografai“, Seimo nario akad. Eugenijaus Jovaišos knygos „Kapai ir žmonės“ ir anglų kalba „The Aestii. The Western Balts“, dr. (HP) Onos Aleknavičienės ir akad. G. Blažienės parengta „Povilo Frydricho Ruigio gramatika ‘Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick’, 1747 bei monografija „Povilas Frydrichas Ruigys“, jaunosios akademikės dr. Olgos Mastianicos-Stankevič ir dr. Jurgitos Venckienės parengta knyga „Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Dienoraštis, 1904–1912 m.“ Akad. Antano Andrijausko iniciatyva surengi du renginiai – knygos „Albertas Gurskas. Kaligrafijos meno versmės: tekstai Lietuvai“ (sud. A. Andrijauskas, Daliutė Ivanauskaitė) ir albumo „Meda Norbutaitė“ (sud. A. Andrijauskas) sutiktuvės. Minėtos MA nario korespondento ekonomisto Alfonso Žilėno (1921–2005) 100-osios gimimo metinės.

HSMS nariai 2021 m. atlikto beveik 200 ekspertizių LMA vardu, iš jų nagrinėtos 156 paraiškos dėl LMA premijų ir stipendijų, išleido 26 monografijas, knygas, kitus leidinius, paskelbė 65 mokslo straipsnius, iš jų 21 Clarivate Analytics ir Scopus, 22 kituose recenzuojamuose leidiniuose, paskelbė 71 mokslą populiarinantį straipsnį, perskaitė visuomenei 52 paskaitas, per 110 kartų kalbėjo radijo ir TV laidose, dalyvavo per 100 šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų darbe, vadovavo 42 doktorantams ar mokslo veiklos grupėms. HSMS nariai – aktyvūs įvairių užsienio organizacijų nariai, vadovavo 22 projektams, iš jų 5 tarptautiniams, vykdė 30 konkursinių projektų, iš jų 12 tarptautinių, bendradarbiavo su šalies ir užsienio partneriais, organizavo ir dalyvavo mokslo simpoziumuose, konferencijose, perskaitė apie 70 pranešimų, taip pat dalyvavo valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veikloje. LMA interneto svetainės skiltyje „Naujienos“ HSMS vardu paskelbti 22 straipsniai,

HSMS nariai, kaip visada, ypač aktyviai dalyvauja viešajame Lietuvos gyvenime. Tai tik patvirtina, kad HSMS nariai, vykdydami LMA misiją, ypač daug prisideda prie Lietuvos visuomenės švietimo ir pilietinių iniciatyvų, daro poveikį šių dienų humanistikai ir kultūros brandai stiprindami visuomenės pasitikėjimą mokslu, puoselėdami humanistines vertybes, atlikdami aktualių ir reikšmingų darbų ugdant gyventojų pilietiškumą ir akademinį jaunimą. LMA svetainės skiltyje „LMA ir akademikai žiniasklaidoje“ skelbiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kur galima perskaityti, peržiūrėti ar išklausyti pateiktą medžiagą. Per metus surinkta per 500 nuorodų į HSMS narių įžvalgas ar komentarus.

HSMS narių 2021 m. apdovanojimai ir pripažinimai: akad. Egidijui Aleksandravičiui įteikta Kauno miesto mokslo premija  už nuopelnus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje; akad. Vytautui Martinkui – Lietuvos rašytojų sąjungos Šimtmečio premija „už intelektualią, esmių ieškančią prozą, orią, visada dialogišką laikyseną bei  už meno visuomenės labui nuveiktus darbus“; akad. Giedrius Kuprevičius  apdovanotas „Auksinė rūtos šakelė“ „už gyvenimu paliudytą tarnystę pašaukimui ir meno idėjai“, teikė Nacionalinis Kauno dramos teatras; akad. Rolandas Palekas (darbo vadovas) su bendraautoriais – konkurso „Už darnią plėtrą“ 2021 m. laimėtojas industrinių projektų kategorijoje. Projektas „SBA industrinių inovacijų slėnis“,  Klaipėdos r., Gobergiškės k., Žiedų g. 31. Organizatorius -–Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija;  akad. V. Nekrošiui įteiktas  Teisėjų tarybos 1-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus teismų sistemai“; akademikams L. Sauka, R. Grigas, A. Gaižutis, A. V. Matulionis, G. Kuprevičius, Zenonas Norkus apdovanoti Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu.

Ataskaita pridedama

Aurika Bagdonavičienė, HSMS mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA