Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Akademikui Pranciškui Baltrui Šivickiui – 140

2022 10 06

2022 m. rugsėjo 30 d. vyko renginiai, skirti akademiko Pranciškaus Baltraus Šivickio (1882–1968) 140-osioms gimimo metinėms. P. B. Šivickis buvo neeilinė asmenybė – vienas iškiliausių XX a. Lietuvos mokslininkų, naujos mokslo šakos, eksperimentinės zoologijos, pradininkas ir labiausiai tarptautiniu mastu pripažintas tarpukario Lietuvos mokslininkas, publikavęs mokslinius straipsnius (kurių autorius buvo jis vienas) prestižiniuose žurnaluose „Nature“ ir „Science“.

P. B. Šivickis gimė 1882 m. rugsėjo 30 d. Žalakiškiuose (Raseinių apskritis). Vaikystėje skaityti mokėsi iš lietuviškų maldaknygių. Caro valdžiai uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, lietuviškų knygų parūpindavo knygnešiai. 1898–1900 m. lankė ir per dvejus metus baigė Šiluvos trimetę rusišką pradžios mokyklą. 1905 m. parėmė tautinį judėjimą, Šiluvoje nuvertus seną valsčiaus valdžią buvo išrinktas naujos valdybos sekretoriumi. Skelbė Vilniaus Didžiojo Seimo nutarimus. 1906 m. pradžioje carinei kariuomenei atkūrus valdžią, buvo priverstas slapstytis. 1906 m. vasario mėn. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1906–1922 m. dirbo ir mokėsi net šešiuose JAV universitetuose. 1922 m. birželį Čikagos universitete sėkmingai apgynė daktaro disertaciją iš naujos tuo laikmečiu zoologijos srities „Planarijos P. lata regeneracijos fiziologijos tyrimai su rūšies aprašymu“, tačiau neturėdamas JAV pilietybės čia dėstyti negalėjo. 1924–1928 m. vadovavo Filipinų universiteto Zoologijos katedrai Maniloje, dėstė lyginamąją anatomiją, embriologiją, pradinę zoologiją, eksperimentinę zoologiją. Įkūrė Jūrų biologijos stotį Puerto Galeroje, Mindoro saloje. 1928 m. sugrįžo į Lietuvą jau kaip žinomas mokslininkas. Nuo 1929 m. pradėjo organizuoti mokslines hidrobiologines ekspedicijas. Iki 1940 m. mokslinio darbo reikalais buvo išvykęs į 11 Europos valstybių. 1928–1940 m. gyveno Kaune, buvo Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ordinarinis profesorius, Lyginamosios anatomijos kabineto vedėjas. 1941–1945 m. ir nuo 1956 m. iki mirties P. B. Šivickis buvo Lietuvos mokslų akademijos (LMA)  akademikas. 1940–1968 m. gyveno ir dirbo Vilniuje.

 

 Paroda, skirta akademiko P. B. Šivickio mokslinei veiklai apžvelgti.

P. B. Šivickis buvo vienas iš nedaugelio Lietuvos mokslininkų sovietinės okupacijos laikotarpiu pasipriešinusių mokslo ideologizavimui. 1948-aisiais, kai visi buvo verčiami viešai atsižadėti genetikos mokslo ir garbinti „didžiuosius“ rusų mokslininkus I. Mičiūriną ir T. Lysenką, P. B. Šivickis to nepadarė. Buvo išmestas iš Vilniaus universiteto, keletą metų jo moksliniai straipsniai buvo nepublikuojami, iš jo buvo atimtas akademiko vardas. Nors vėliau kai kurios skriaudos buvo atitaisytos, apie P. B. Šivickio nuopelnus mokslui sovietinė žiniasklaida kalbėjo labai nedaug, nes į jį buvo žiūrima kaip į nelojalų sovietų valdžiai žmogų.

P. B. Šivickis – hidrobiologijos, veterinarinės parazitologijos, malakologijos, dirvožemio zoologijos ir kitų gamtos mokslų pradininkas Lietuvoje. Tyrė Lietuvos bestuburių fauną, organų regeneraciją. Paskelbė per 300 straipsnių. Svarbiausi darbai: „Planarijos P. lata regeneracijos fiziologijos tyrimai su rūšies aprašymu“ (1923), „Gyvoji gamta ir mes“ (1940), „Parazitų apibūdinimas“ (1959), „Lietuvos moliuskai ir jų apibūdinimas“ (1960). P. B. Šivickis buvo plataus profilio mokslininkas, vadovavęs 30 disertacinių darbų ir užauginęs garbių mokslininkų kartą, kurie tęsė ir plėtojo jo pradėtus tyrimus.

Prie Akademiko kapo Antakalnio kapinėse.

Jubiliejinį renginį organizavo LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius kartu su Gamtos tyrimų centru bei Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio Parazitologijos laboratorija. Renginio dalyviai aplankė akademiko P. B. Šivickio kapą Antakalnio kapinėse ir padėjo gėlių.

Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovas, LMA tikrasis narys habil. dr. Gediminas Valkiūnas kalbėjo, kad nors jis savo mokslinę karjerą pradėjo po akademiko P. B. Šivickio mirties ir jam neteko kartu su juo dirbti, tačiau akademiko įkurtos Parazitologijos laboratorijos aurą jaučia iki šių dienų. P. B. Šivickio sukurtą parazitologijos ir eksperimentinės zoologijos mokslo mokyklą toliau sėkmingai vysto jo mokinių mokiniai.

Vėliau Gamtos tyrimų centre buvo atidaryta paroda, skirta akademiko P. B. Šivickio mokslinei veiklai ir moksliniam palikimui apžvelgti. Iškilmingą renginį vedė Gamtos tyrimų centro direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Miglė Stančikaitė.

 

Iš kairės: akad. S. Podėnas,  akad. G. Valkiūnas,  akad. V. Kučinskas,  akad. L. Kupčinskas ir akad. V. Būda. 

Apie P. B. Šivickį ir jo indėlį į Lietuvos mokslą kalbėjo Gamtos tyrimų centro direktorius, LMA tikrasis narys prof. Sigitas Podėnas, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas, LMA tikrasis narys prof. Limas Kupčinskas, Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovas akad. Gediminas Valkiūnas, akad. Vaidutis Kučinskas, LMA P. B. Šivickio vardinės premijos laureatai akad. Vincas Būda ir dr. Romualda Petkevičiūtė. Dr. Laima Petrauskienė pristatė savo 2020 m. išleistą puikiai iliustruotą knygą „Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968“, kurioje gražia literatūrine kalba apžvelgtas akademiko P. B. Šivickio gyvenimo kelias ir mokslinė veikla. Savo atsiminimais pasidalijo ir viena iš 30-ties akademiko mokinių – dr. Tamara Arnastauskienė.

Kalbėjusieji pažymėjo, kad profesoriaus P. B. Šivickio šūkis buvo „Mokytis“, kuriuo jis vadovavosi visą gyvenimą. Jis ne tik pats mokėsi, bet ir daug ko išmokė kitus. Visi jo mokiniai labai vertino ir gerbė akademiką, nes jis buvo paprastas, tėviškai geras, padrąsinantis ir rūpestingas. Labai mylėjo savo Tėvynę ir savo veikla norėjo jai pasitarnauti. Akademiko P. B. Šivickio mokslinės tradicijos gerbiamos ir plėtojamos. Dabartinis P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos mokslininkų kolektyvas pateisina garbingą akademiko vardą.

 

Bendra renginio dalyvių nuotrauka.

Išsami paroda, skirta akademiko P. B. Šivickio mokslinei veiklai ir moksliniam palikimui apžvelgti, veiks Gamtos tyrimų centre iki 2023 m. sausio mėn. pabaigos.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė, akad. Gediminas Valkiūnas, akad. Limas Kupčinskas, LMA BMGM skyriaus pirmininkas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA