• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungos renginiai Slovakijoje

2022 10 10

Spalio 6–7 d. Slovakijos sostinėje Bratislavoje ir Žemės ūkio universitete Nitroje vyko Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungos (UEAA) valdybos posėdis, Generalinė asamblėja ir kartu su Slovakijos žemės ūkio mokslų akademija organizuota tarptautinė konferencija, kurią vedė Sakartvelo žemės ūkio mokslų akademijos prezidentas prof. Guramas Aleksidzė (Guram Aleksidze), šiuo metu vadovaujantis sąjungai.

UEAA valdybos posėdis, generalinė asamblėja ir mokslinė konferencija vyko kontaktiniu bei nuotoliniu būdu.

2000 m. įkurta UEAA jungia 28 Europos šalių akademijas, kurių 13 yra specializuotos žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos, 15 – nacionalinės mokslų akademijos. UEAA tikslas yra inicijuoti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio, maisto ir gamtos sričių mokslinius tyrimus bei jų rezultatų sklaidą, skatinti mokslininkus keistis informacija, bendradarbiauti su politikais, verslininkais ir visuomene. Keletą kartų per metus rengiami valdybos posėdžiai, kas vienus ar dvejus metus organizuojama Generalinė sąjungos asamblėja ir vis kitoje šalyje – mokslinė konferencija.

Valdybos posėdžiuose sprendžiami organizaciniai ir aktualūs klausimai, organizuojami susitikimai su Europos šalių politikais, rengiami dokumentai ir siūlymai valdžios institucijoms. Šiemet Bratislavoje vykusiame valdybos posėdyje dalyvavo 11 narių: akademikai G. Aleksidzė (Sakartvelas), Elena Horska (Slovakija), Mišelis Tibjeras (Michel Thibier, Prancūzija), Zenonas Dabkevičius (Lietuva), Kerstin Niblaeus (Švedija), Baiba Rivža (Baiba Rivza, Latvija), Joanas Jalevas (Ioan Jalev) ir Valerius Tabara (Valeriu Tabără, Rumunija), Simonė Orlandini (Simone Orlandini, Italija), Vilemas Podrazskis (Vilém Podrázský, Čekija) ir Nazimas Gruda (Nazim Gruda, Albanija). Pusė dalyvių buvo salėje, kita dalis posėdžiavo nuotoliu.

Posėdyje ir asamblėjoje kontaktiniu būdu dalyvavę valdybos nariai.

Vienas svarbiausių svarstomų klausimų – aptarta ir teigiamai įvertinta UEAA veikla 2020–2022 m. pandeminiu laikotarpiu, vadovaujant prezidentui G. Aleksidzei, diskutuota, kaip jos veiklą dar labiau plėtoti ateityje. Informuota, kaip UEAA sudarytai grupei, vadovaujamai M. Tibjero, bendrauti su Europos Komisijos (EK) nariais ir Mokslo direktorato vadovais, siekiant leisti naudoti genų redagavimo technologijas Europoje. K. Niblaeus vadovaujama grupė sėkmingai parengė tvarios miškininkystės programą ir pristatė EK nariams. Taip pat kviesta sąjungos interneto svetainėje skelbti informaciją apie žemės ūkio maisto ir aplinkotyros srities laimėjimus, dalytis aktualiausiomis žiniomis, bendradarbiavimo su verslu ir valdžios institucijomis patirtimi, pranešti apie artimiausius tarptautinius įvykius. Lietuvos mokslų akademija (LMA) šioje svetainėje yra paskelbusi priimtą rezoliuciją dėl genų redagavimo, straipsnį apie kiaulių maro plitimą, informaciją apie tarptautinę konferenciją „Kaimo plėtra 2021 / Rural Development 2021“, vykusią Vytauto Didžiojo universitete, apie augalų selekcijos šimtmetį Lietuvoje, kurį šiemet šventė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, apie tarptautinį projektą „Regeneracinis žemės ūkis“, kuriame dalyvavo akad. Žydrė Kadžiulienė ir Arvydas Povilaitis bei tris mokslines santraukas, parengtas akad. Elenos Bartkienės, Giedrės Samuolienės ir Arvydo Povilaičio kartu su moksliniais kolektyvais. Taip pat patikslinta Generalinės asamblėjos ir mokslinės konferencijos „Tvarios, atsparios ir sąžiningos maisto sistemos ES ir visame pasaulyje / Sustainable, resilient and fair food systems in the EU and globally“ programa, pakviesta dalyvauti kitais metais Rumunijos sodininkystės draugijos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje. Kitas valdybos posėdis vyks gruodžio mėnesį nuotoliu.

Posėdyje dalyvavęs akad. N. Gruda iš Albanijos mokslų akademijos pakvietė LMA pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Šį pasiūlymą svarstys ir sprendimą priims LMA prezidiumas. Beje, Albanijos, kurioje gyventojų yra panašiai kaip Lietuvoje, mokslų akademijoje yra 40 tikrųjų narių ir 20 jaunųjų akademikų, tačiau praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje praradusi jai priklausiusius mokslo institutus vėl įsteigė du naujus.

UEAA 11-ojoje Generalinėje asamblėjoje tiesiogiai ar nuotoliu dalyvauti pakviesti visi sąjungos steigėjai ir 10 svečių iš Slovakijos žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio mokslų akademijos, Nacionalinio žemės ūkio ir maisto centro bei Žemės ūkio ir Technikos universitetų. Ministerijos, Žemės ūkio ir maisto centro bei Žemės ūkio ir Technikos universitetų atstovai sveikinimo kalbomis pažymėjo mokslo, valdžios institucijų ir verslo bei ūkininkų bendradarbiavimą ir pakvietė daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams bei inovacijoms, tvariai maisto žaliavų ir maisto gamybai, vadybai bei vartojimui šiomis sudėtingomis ekonominėmis ir geopolitinėmis sąlygomis. UEAA prezidentas išsamiai pristatė sąjungos tikslus ir veiklą, ypač pabrėžė sėkmingą bendradarbiavimą su Europos politikais. Išrinkta nauja UEAA prezidentė, E. Horska, kuri vadovaus sąjungai dvejus ateinančius metus. Ji pristatė 2022–2024 m. veiklos planą, kuriame numatyta nustatyti ir teikti siūlymus dėl svarbiausių žemės ūkio problemų, daugiau bendrauti su ES ir kitų šalių politikais dėl aktualiausių sprendimų priėmimo. Taip pat pritarė ankstesnio prezidento siūlymams dėl UEAA veiklos aktyvinimo.

Valdybos nariai Nitroje, Žemės ūkio universiteto iškilmių salėje.

Mokslinėje konferencijoje Bratislavoje (spalio 6 d.) ir Nitroje (spalio 7 d.) dėmesys skirtas tvarios maisto gamybos, vadybos ir vartojimo klausimams, atkreiptas dėmesys į energetinių išteklių, maisto žaliavų, maisto produktų, jų transportavimo ir saugojimo kainų kilimą. Priminta, kad auginant ir gaminant maisto produktus būtina siekti mažinti energetines išlaidas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją. Buvo siūlomi šie tausios maisto gamybos principai: kiek įmanoma mažiau naudoti žemės plotų tam pačiam maisto kiekiui pagaminti, siekti, kad ūkiai būtų draugiški ŠESD emisijai mažinti, didinti ūkio veiklos šakų diversifikaciją, tvariai naudoti dirvožemius, taupiai naudoti vandenį ir siekiant mažinti transporto išlaidas daugiau naudoti vietoje išaugintus produktus. Taigi būtina skatinti regeneracinį žemės ūkį, visos ES subsidijos žemės ūkiui turi skatinti tik tvarų ūkininkavimą. Didelis dėmesys skirtas maisto švaistymui mažinti visuose gamybos, perdirbimo ir vartojimo etapuose. Taip pat pažymėta, kad būtina reformuoti mokslą ir švietimą ir nukreipti juos praktinėms problemoms spręsti bei inovacijoms kurti.

Plačiau apie UEAA: https://ueaa.info

Akad. Zenonas Dabkevičius