Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos generalinė asamblėja

2022 11 11

Lapkričio 3 d. vyko Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos (IAP) generalinė asamblėja. Asamblėjos dalyviai buvo susirinkę ir tiesiogiai Arizonos universitete (JAV), ir prisijungę nuotoliniu būdu. IAP yra pasaulinis mokslo, inžinerijos ir medicinos akademijų tinklas. Tarptautinė mokslų akademijų sąjunga jungia daugiau nei 140 nacionalinių, regioninių ir pasaulinių akademijų, kurios dirba kartu, kad mokslas svariai prisidėtų ieškant įrodymais pagrįstų sudėtingiausių pasaulio problemų sprendimų.

 

Renginio metu buvo pristatytos 2020 m. ir 2021 m. finansinės ataskaitos ir planuojamas 2022–2023 m. organizacijos biudžetas.

Iš svarbių pastaruoju metu IAP nuveiktų darbų galima paminėti organizacijos skelbtus dokumentus reaguojant į COVID-19 pandemiją. 2021 m. IAP surengė pasaulinį internetinį seminarą „Kova su dvejonėmis dėl skiepų“, kurio ataskaita „Kova su abejonėmis dėl COVID-19 vakcinų“ buvo paskelbta 2022 m. balandį. Mokslų akademijos ir kitos organizacijos gali pasinaudoti rekomendacijomis ir kita faktine informacija, pateikta ataskaitoje, siekdamos kovoti su dvejonėmis dėl vakcinų ir skatinti vakcinacijos procesą bei imtis kitų pastangų, kuriomis siekiama pagaliau suvaldyti COVID-19 pandemiją.

IAP taip pat parengė pareiškimą dėl urbanizacijos mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse, kurio rengimui vadovavo Šri Lankos nacionalinė mokslų akademija. Pareiškimas buvo paskelbtas nuotolinio seminaro „Urbanizacija ir miesto sveikata“ metu 2022 m. spalio 5 d. Bendradarbiaudama su Jungtinės Karalystės medicinos mokslų akademija, IAP taip pat išleido komunikatą „Sveikatos nelygybė: teisingesnės ateities tyrimai“ ir su ja susijusią ataskaitą.

Nuo 2003 m. IAP įgyvendina pasaulinę gamtos mokslų švietimo programą, kuria siekiama gerinti išsilavinimą gamtos mokslų srityje ir gamtos mokslų raštingumą ikiuniversitetiniu lygmeniu visose pasaulio šalyse ir regionuose. IAP kartu su Afrikos mokslų akademijų tinklu (NASAC) inicijavo tiriamąjį darbą, kaip sukurti prielaidas transporto dekarbonizacijai Afrikoje.

 

Svarbi IAP veiklos sfera yra pareiškimų parengimas ir publikavimas. Svarbiausi pareiškimai paskelbti 2020–2022 m.:

2020 m. Raginimas veikti: toliau kovoti su falsifikuotais ir standartų neatitinkančiais medicininiais produktais (kartu su Prancūzijos nacionaline medicinos akademija);

2021 m. IAP pareiškimas dėl jūrų aplinkos apsaugos (kartu su Korėjos mokslo ir technologijų akademija);

2021 m. IAP pareiškimas dėl regeneracinės medicinos (kartu su Vokietijos nacionaline Leopoldinos akademija);

2021 m. Pareiškimas „Klimato kaita ir biologinė įvairovė: ryšiai ir politikos galimybės“ (kartu su Karališkąja draugija, JK);

2022 m. IAP pareiškimas dėl urbanizacijos padarinių žemas ir vidutines pajamų šalyse (su Šri Lankos nacionaline mokslų akademija).

Generalinės asamblėjos metu vyko įdomi diskusija apie jaunųjų akademijų dalyvavimą IAP veikloje. Kokiu lygiu jaunosios akademijos gali būti įtraukiamos į šios tarptautinės organizacijos veiklą? Galimi trys jaunųjų akademijų įsitraukimo į IAP veiklą būdai: 1. „Kaip šiuo metu yra įprasta“ – nacionalinės jaunosios akademijos gali pretenduoti į įvairias mažas dotacijas iš IAP, atsižvelgiant į organizacijos finansavimo galimybes ar tam tikrą veiklą. 2.  „Asocijuotoji narystė“ – nacionalinės jaunosios akademijos turi teisę siūlyti ekspertus į IAP darbo grupes ar komitetus ir panaši veikla. 3. „Visiška narystė“ – nacionalinių jaunųjų akademijų narystės paraiškos dėl visateisės narystės būtų teikiamos IAP. Visiška narystė leistų nacionalinėms jaunosioms akademijoms oficialiai tvirtinti IAP pareiškimus, jos turėtų visas balsavimo teises rinkimuose ir generalinių asamblėjų posėdžio metu, taip pat galimybę siūlyti kandidatus IAP rinkimams. Dauguma diskusijos dalyvių laikėsi nuomonės, kad IAP turi palaikyti jaunųjų akademijų veiklą, tačiau dėl įvairių priežasčių jos negalėtų būti visateisiais nariais. Dauguma dalyvaujančiųjų pasisakė už „Asocijuotąją narystę“. Buvo susitarta ateityje vėl svarstyti šį klausimą.

 

Renginio metu buvo nuspręsta iki 2023 m. pratęsti IAP 2019–2022 m. strateginio plano įgyvendinamą. Šiame strateginiame plane numatyti keturi prioritetai:

1. Stiprinti regioninių akademijų tinklų ir jų nacionalinių narių, savo šalyse atstovaujančių mokslui, inžinerijai ir medicinai, pajėgumus ir suteikti jiems daugiau galių;

2. Įgalinti akademijas ir regioninius akademijų tinklus teikti nepriklausomas, autoritetingas konsultacijas pasauliniais, regioniniais ir nacionaliniais klausimais, rengiant apibendrinamąsias ataskaitas, bendro sutarimo pareiškimus, prognozių studijas, kritikuojant viešosios politikos procesus ir rezultatus bei buriant pagrindines suinteresuotąsias šalis;

3. Skleisti žinias apie mokslo, inžinerijos ir medicinos svarbą per mokslinius tyrimus, švietimą, raštingumą, viešąjį diskursą ir plečiant informacijos sklaidą; 

4. Stiprinant valdymą, suteikiant daugiau galių sekretoriatui ir rengiant bei įgyvendinant nuoseklią politiką, kurti IAP kaip pažangų ir lankstų pasaulinį akademijų tinklą.

Plačiau susipažinti su IAP veikla galima organizacijos tinklalapyje www.interacademies.org

Parengė vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė