Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Ataskaitinis ir rinkiminis Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių susirinkimas

2023 01 25

Sausio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius (ŽŪMMS) surengė ataskaitinį ir rinkiminį ŽŪMMS narių susirinkimą, kuriame dalyvavo LMA tikrieji nariai, nariai emeritai, kandidatai į LMA tikruosius narius, jaunieji akademikai ir svečiai (iš viso 33).

Susirinkimo pirmoji dalis buvo skirta kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimų klausymui, aptarimui, diskusijoms ir kandidatų į LMA narius rinkimams. Buvo išklausyti keturių kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimai. Į maisto mokslų specialybę kandidatavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorė Lina Raudonė, kuri perskaitė pranešimą „Maisto, funkcinių, biofarmacinių ir gretutinių produktų bei augalinių žaliavų kokybės rodiklių įvairavimo tyrimai“, į žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos specialybę kandidatavo trys kandidatai. Vilniaus universiteto profesorius Tomas Baležentis perskaitė pranešimą „Dekarbonizacija ir tvari plėtra: integruota analizė bei sprendimai“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė Edita Baltrėnaitė-Gedienė – „Medžio vaidmuo aplinkos inžinerijoje“, o Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Dainius Steponavičius – „Žemės ūkio mašinų technologinių procesų ir jų poveikio aplinkai analizė“. Vyko diskusijos, pasisakymai dėl kandidatų į LMA narius veiklos bei slaptas balsavimas.

ŽŪMMS balsų skaičiavimo komisija dalina slapto balsavimo biuletenius.

Antroje susirinkimo dalyje skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys pristatė ŽŪMMS 2022  m. veiklos ataskaitą. Pasidžiaugė, kad pasibaigus pandemijos apribojimams, skyriaus veikla buvo labai aktyvi. 2022 m. pavyko suorganizuoti septynis ŽŪMMS narių susirinkimus, iš kurių du buvo išvažiuojamieji. Birželio 16 d. ŽŪMMS nariai lankėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute, kuriame vyko ŽŪMMS narių išvažiuojamasis posėdis „Modernios miško sodmenų auginimo technologijos“. Rugsėjo 8 d. ŽŪMMS nariai vyko į Gargždus (Klaipėdos r.), UAB „Mars Lietuva“ vyko išvažiuojamasis posėdis „Pažangios pašaro gamybos technologijos smulkiesiems gyvūnams“. Kituose skyriaus narių susirinkimuose buvo tvirtinama skyriaus 2021 m. veiklos ataskaita, 2022 m. veiklos planas ir sekcijų struktūra, diskutuojama dėl LMA tikrųjų narių rinkimų, vietų skaičiaus ir specialybių, dėl užsienio nario iškėlimo, renkami LMAJA nariai. Įvyko septyni nuotoliniai ŽŪMMS biuro ir penki ŽŪMMS sudarytų komisijų posėdžiai, kuriuose spręsti organizaciniai klausimai, sudarytos komisijos, vykdyti LMA vardinių, Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, Aukštųjų mokyklų studentų premijų, LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursai, rinkti jaunieji akademikai.

Akad. Vidmantas Stanys pristato skyriaus 2022 m. veiklos ataskaitą.

2022 m. skyriaus akademikai kartu su pagrindiniais partneriais – VDU Žemės ūkio akademijos, LSMU Veterinarijos akademijos ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro dėstytojais bei mokslininkais – organizavo septynias tarptautines, penkias nacionalines konferencijas, surengtos penkios diskusijos ir seminarai, skaitytos dvi viešosios paskaitos ir surengta viena jubiliejinė popietė.

Skyriaus akademikai aktyviai dalyvavo mokslo ir jo populiarinimo veikloje: vykdė 63 mokslo projektus, sukūrė 10 naujų augalų veislių, parašė 10 knygų ar jų dalių, užregistravo du patentus ir pateikė paraiškas trims patentams, paskelbė 138 mokslinius straipsnius, iš jų 107 tarptautiniuose leidiniuose, parašė 52 mokslo populiarinimo straipsnius, 42 kartus kalbėjo radijo ir televizijos laidose, atliko 310 ekspertizių, iš kurių 205 – LMA vardu, LMA svetainėje paskelbė 21 straipsnį mokslui ir visuomenei aktualia tematika. Skyriaus nariai pasižymėjo ir tarptautinėje veikloje: bendradarbiavo su užsienio mokslų akademijomis, mokslo ir studijų institucijomis, vykdė tarptautinius projektus, kūrė bendras augalų veisles, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, buvo tarptautinių ir recenzuojamų šalies žurnalų redakcinių kolegijų nariais. Ypač daug tarptautinių įsipareigojimų ir ryšių turėjo akademikai Arvydas Povilaitis, Elena Bartkienė, Egidijus Šarauskis ir Pranas Viškelis.

Susirinkimo dalyviai.

Akademikai buvo aktyvūs profesinėje ir visuomeninėje veikloje: dalyvavo ministerijų ir valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo tarybos ir LMA, profesinių asociacijų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų sudarytose komisijose, komitetuose, valdybose bei ekspertinėse grupėse, aktyviai vykdė ilgalaikę ir vienkartinę ekspertinę veiklą bei mokslo sklaidą.

Sekcijų pirmininkai: akad. Darius Danusevičius – Miškininkytės mokslų, akad. Henrikas Žilinskas – Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų, akad. Egidijus Šarauskis – Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos, akad. Pranas Viškelis – Maisto mokslų, aptarė atstovaujamų mokslų krypčių ir šakų aktualias mokslo bei eksperimentinės plėtros tendencijas. Doc. dr. Jonas Volungevičius pristatė Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS 2022 m. veiklos ataskaitą.

Visoms ataskaitoms buvo pritarta. Vyko diskusijos dėl skyriaus struktūros ir sekcijų sudėčių. Buvo paprašyta visų skyriaus narių pateikti pasiūlymus 2023 m. veiklos planui iki vasario 1 dienos.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 2022 m. veiklos ataskaita

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA