• Fizinių ir technologijos mokslų centro ir LMA veiklos stiprinimas
Atgal

Fizinių ir technologijos mokslų centro ir LMA veiklos stiprinimas

Nuo 2012 m. liepos 24 d., vykdoma veikla pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ projekto „Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Lietuvos mokslų akademijos veiklos stiprinimas“  (projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-016). Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra. 

Lietuvos mokslų akademija, projekto partnerės teisėmis, projektą vykdo kartu su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru (projekto vykdytoju). 

Projekto tikslas – stiprinti Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) veiklą. 

Šiam tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti tokius uždavinius: 
1. Stiprinti ir koordinuoti FTMC ir LMA vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą;                                
2. Optimizuoti vidines institucijų struktūras ir mokslo tyrimų kryptis.  

Bendra projekto vertė: 1.500.000,00 Lt
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2012 07 24, pabaiga: 2014 07 24. 

Projekto tikslinė grupė: mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo ir studijų institucijų ir (arba) kitų organizacijų, nariai (fiziniai asmenys) ir (arba) darbuotojai.  

Projekto veiklų turinys:  Projekto vykdymo metu bus siekiama didinti FTMC ir LMA veiklos žinomumą, skaidrumą ir atsiskaitymą visuomenei, taip pat kelti mokslininko karjeros prestižą.  

Bus išleisti lankstinukai apie FTMC, parengta viešojo pobūdžio medžiaga, atliktas tikslines grupes identifikuojantis tyrimas. Bus stiprinamos mokslininkų ir tyrėjų bei darbuotojų bendrosios kompetencijos siekiant efektyvesnės institucijų veiklos sklaidos, bendradarbiavimo, projektų valdymo, verslumo ir kitų kompetencijų didinimo. Taip pat bus vykdoma FTMC veiklų akreditacija. Atnaujinta FTMC internetinė svetainė, informacinės sistemos, buhalterinės apskaitos ir dokumentų valdymo informacinės sistemos, parengtos LMA apskaitos standartų taikymo tvarkos. 

Projekto metu ir jam pasibaigus ketinama naudoti tarpinius ir galutinius projekto rezultatus. Specializuotų renginių, užsienio komandiruočių metu užmegzti vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai su mokslininkais, institucijų vadovybe, verslo atstovais ir kitais bus palaikomi ir projektui pasibaigus - jų pagrindu institucijos numato organizuoti bendrus renginius, įgyvendinti partneryste paremtus projektus.  

FTMC veiklų akreditacija sąlygos nacionalinio ir tarptautinio lygio bendradarbiavimo didėjimą, mokslinės veiklos kokybės ir kiekybės didėjimą. LMA tikslinių grupių ir komunikacijos kanalų identifikavimo tyrimo rezultatai bus pritaikyti viešinant visas LMA vykdomas veiklas, mokslo institucijoms bus siūloma naudotis tyrimo rezultatais. Sukurtos ar atnaujintos vidinės duomenų bazės ir informacinės sistemos bus toliau naudojamos ir palaikomos. Mokymų metu įgyta patirtis bus perduodama kolegoms.
 
Asmuo ryšiams
Greta Tumkevičienė, el. paštas: g.tumkeviciene@lma.lt