ES SF projektai

Atgal

Integruoto mokslo, (slėnio) „Nemunas“ programa, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą

Nuo 2013 m. sausio 31 d. vykdomas projektas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ projekto „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą“ (projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-018) veikla. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra. Projektą vykdo asociacija „Slėnis Nemunas“ kartu su partnere Lietuvos mokslų akademija.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

Projekto tikslas: įgyvendinti Asociacijos "Slėnis Nemunas" plėtros programą, pasitelkiant Lietuvos mokslų akademijos partnerystę bei stiprinant jos veiklą. 

Tikslas bus pasiektas įgyvendinus šiuos uždavinius: 
1) Stiprinti ir koordinuoti Asociacijos ir LMA vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kuriant ir skatinant tematinius ir partnerystės tinklus; 
2) Stiprinti Asociacijos "Slėnis Nemunas" ir LMA vidinę institucijų struktūrą.  

Bendra projekto vertė: 1.461.230,50 Lt
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2012-12-31 d., pabaiga: 2015-01-31 d. 

Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų arba kitų organizacijų nariai (fiziniai asmenys) ir (arba) darbuotojai.  

Projekto veiklų turinys:  
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama stiprinti ir koordinuoti Asociacijos „Slėnis Nemunas“ ir Lietuvos mokslų akademijos vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kuriant ir skatinant tematinius ir partnerystės tinklus, taip pat stiprinti Asociacijos "Slėnis Nemunas" ir Lietuvos mokslų akademijos vidinę institucijų struktūrą. 

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojama: vizitas į Olandijos maisto slėnį, tarptautinė konferencija „Mokslas-verslui“, mokslininkų susitikimai su savivaldybių atstovais bei visuomene, renginiai savivaldybių atstovams ir svečiams Lietuvos mokslų akademijoje, Asociacijos „Slėnis Nemunas“ tematiniai renginiai, pristatant pagal sukurtą koncepciją parengtas ekspozicijas. Bus stiprinamos mokslininkų ir tyrėjų bei darbuotojų bendrosios kompetencijos, siekiant efektyvesnės institucijų veiklos sklaidos, bendradarbiavimo, projektų valdymo, verslumo ir kitų kompetencijų didinimo. Planuojami organizuoti mokymai: „Lyderystė ir verslumo ugdymas“, „Projektų valdymas: planavimas, organizavimas, rinkodara, motyvavimas, vykdymas, kontrolė“, „Finansų valdymas. Finansinis planavimas ir finansavimo pritraukimo galimybių vertinimas“, „Interesų derinimas (komunikacija) pasitelkiant įtakos darymo principus bei efektyvią prezentaciją“, verslumo ugdymo mokymai ir kt. Taip pat bus patobulinti, atnaujinti Asociacijos „Slėnis Nemunas“ ir Lietuvos mokslų akademijos informacinių portalų (ir duomenų bazės) turiniai. Bus sukurta asociacijai „Slėnis Nemunas“ pritaikyta CRM programa (Customer Relationship Management – „santykių su klientais valdymas“), nukreipta į vidinį ir išorinį sistemos darbuotojų ir susijusių asmenų informavimą ir valdymą. Planuojamas Lietuvos mokslų akademijos buhalterinių programų funkcionalumų praplėtimas. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama parengti informacinius straipsnius nacionalinėje žiniasklaidoje bei didžiųjų Lietuvos miestų leidiniuose, taip pat parengti skirtingų tematikų lankstinukus įvairiems Asociacijos renginiams: viešinant mokymus, mokslo kavinės renginius, slėnio dalyvių renginius ir kt. Siekiant reprezentuoti Slėnio „Nemunas“ atstovų – mokslininkų, verslininkų ir studentų pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje, numatoma išleisti keturių spaudos lankų apimties leidinį, kuriame ketinama pristatyti Slėnį ir jo veiklas: kas jau buvo pasiekta, ko siekiama ir kaip planuojama užtikrinti Slėnio regeneraciją. Bus pristatomi veiklų vykdytojai ir jų veiklos, organizuojamų renginių datos, trumpi aprašymai, projekto metu sukurti produktai ir galimybės jais naudotis Slėnio dalyviams, partneriams ir visiems to pageidaujantiems. Planuojamos parengti analitinės ir kt. galimybių studijos.  

Sukurti rezultatai, susiję su vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimu, mokslininkų kompetencijų ugdymu, viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimu, rengimu ir sklaida, parengta galimybių studija, išvystyta ekspertine veikla ir kt., tiesiogiai prisidės prie Asociacijos „Slėnis Nemunas“ ir Lietuvos mokslų akademijos vykdomos veiklos tęstinio tobulinimo. Patobulintų informacinių portalų (ir duomenų bazės) turiniai toliau bus nuolat atnaujinami, bus tęsiamas Mokslo kavinės ir Jaunimo verslumo mokyklos veiklos vystymas, sukurtos ekspozicijos puoselėjimas, palaikymas, viešinimas, naujų narių į Slėnį pritraukimas ir jų gebėjimų stiprinimas, perduodant projekto metu įgytas žinias. Lietuvos mokslų akademija ir toliau didins savo žinomumą kaip ekspertinė institucija, galinti teikti ekspertines konsultacijas, rengti analitines studijas, perduoti kitiems Slėniams šiame projekte įgytą ekspertinę patirtį. Mokymų metu įgytos kompetencijos bus taikomos tolimesnėje veikloje.
 
Asmenys ryšiams:  
Projektų vadovė Rita Maziliauskienė, Asociacija „Slėnis Nemunas“, el. paštas: ritamaziliauskiene@gmail.com  
Projektų vadovė Greta Tumkevičienė, Lietuvos mokslų akademija, el. paštas: g.tumkeviciene@lma.lt
 

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA