• Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas
Atgal

Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas

Nuo 2013 m. sausio 29 d. vykdoma veikla pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ projekto „Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-007), kuri finansuojama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra. 

Projektą įgyvendina Asociacija „Santaros slėnis“, pareiškėjo teisėmis, kartu su Lietuvos mokslų akademija, projekto partneriu.

Projekto tikslas: sustiprinti asociaciją „Santaros slėnis“ ir socialinius-ekonominius partnerius, sprendžiančius tiek Lietuvos, tiek slėnio „Santara“ mokslo ir verslo bendradarbiavimo ir plėtros uždavinius. 

Projekto uždaviniai: sustiprinti asociacijos „Santaros slėnis“ ir partnerių, vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius; sustiprinti asociacijos „Santaros slėnis“ ir partnerių, vidinę institucijų struktūrą ir kompetencijas  bei optimizuoti mokslo tyrimų kryptis. 

Bendra projekto vertė: 1.300.285,00 Lt  
Projekto pradžia: 2013 01 29, pabaiga: 2015 07 31 

Projekto tikslinė grupė: mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo ir studijų institucijų ir (arba) kitų organizacijų nariai ir (arba) darbuotojai.    

Projekto veiklos turinys.  Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:  

- Vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas ir koordinavimas. Ši veikla leis sustiprinti tiek tarptautinius, tiek Lietuvos ryšius asociacijai „Santaros slėnis“, projekto partneriams bei asociacijos vienijamoms organizacijoms.  

- „Santaros“ slėnio veiklos stebėsenos stiprinimas. Asociacijai „Santaros“ slėnio plėtros programoje yra numatyta vykdyti visą eilę stebėsenos, vertinimo, koordinavimo ir kitų slėnio plėtros valdymo funkcijų. Šių funkcijų neįmanoma įvykdyti, neturint tikslios ir patikimos informacijos apie slėnio organizacijas, jų turimą viešą MTEP infrastruktūrą, slėnio tyrėjų skaičių, kompetencijas, slėnio organizacijų patirtį ir vykdomus MTEP projektus. Siekiant surinkti šią informaciją, bus sukurta stebėsenos sistema, kuri leis asociacijai sustiprinti savo gebėjimus ir įgalins vykdyti „Santakos“ slėnio plėtros programoje numatytas funkcijas.  

- „Santaros“ slėnio atviros prieigos centrų (APC) veiklos užtikrinimas. Vykdant šią veiklą bus atlikta viso slėnio turimos MTEP įrangos inventorizacija, katalogizuota visa turima įranga, įvertintas jos esamas ir būsimas apkrovimas, įvertinti visi esami ir būsimi įrangos išlaikymo kaštai, parengtos rekomendacijos įrangos panaudojimo efektyvumui didinti. Bus parengtas slėnyje turimos APC įrangos katalogas. Greta įrangos katalogo, bus nustatyti standartiniai įrangos išlaikymo kaštai. Minėta informacija bus patalpinta slėnio informaciniame portale, tokiu būdu suteikiant galimybes viešiems tyrėjams, MTEP organizacijoms, rasti reikiamą APC MTEP įrangą, sužinoti kaštus, kuriuos patirtų, norėdamas naudotis įranga. Tai leis tyrėjams ir organizacijoms slėnyje rasti jų MTEP projektams reikalingą įrangą, planuoti projektų kaštus, siūlyti užsienio partneriams slėnyje vykdyti tyrimus.   
  
- Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatų panaudojamumo. Įgyvendinus šią veiklą asociacija sustiprins savo kompetencijas, reikalingas pagrindinėms funkcijoms, numatytoms “Santaros“ slėnio plėtros programoje vykdyti - koordinuoti slėnio plėtrą ir užtikrinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.  

- Mokslų akademijų narių rinkimų analizė ir LMA narių rinkimų sistemos gerinimas. Veikla prisidės prie vidinės LMA struktūros stiprinimo, gerinant akademikų rinkimo sistemą. Lietuvos mokslų akademija – žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus jungianti institucija. Aukščiausias LMA kolegialus savivaldos organas yra LMA narių visuotinis susirinkimas. Siekiant tobulinti Lietuvos mokslų akademijos rinkimų procedūras, bus atlikta studija bei suformuluotos rekomendacijos narių rinkimų procedūros tobulinimui. Taip pat bus rengiami vieši kandidatų prisistatymai ir svarstymai, į kuriuos bus kviečiami žiniasklaidos atstovai, verslo atstovai, institucijų, pasiūliusių kandidatus, atstovai, plačioji visuomenė.   

Kitos Lietuvos mokslų akademijos veiklos projekte:  

- Tarptautinės konferencijos apie nanotechnologijas organizavimas. 2014 m. Lietuvos mokslų akademija kartu su „Santaros“ slėnio organizacijomis ir asociacija „Santaros slėnis“, organizuos tarptautinę konferenciją „Nanotechnologijos pasaulyje ir Lietuvoje: nuo fundamentinių tyrimų iki pramoninių taikymų“. Renginio tikslas: įvertinti dabartinę nanotechnologinių mokslinių tyrimų būklę Lietuvoje, palyginti su pasiekimais pasaulyje, įvertinti ir numatyti uždavinius, kaip šias technologijas įgyvendinti Lietuvos pramonėje. Nanotechnologijos daro perversmą įvairiose pramonės šakose, biomedicinoje. Konferencijoje bus apžvelgti Lietuvoje vykdomi moksliniai tyrimai šioje srityje, įvertintas jų aktualumas ir saugumas lyginant su kitose šalyse vykdomais tyrimais. Į renginį bus kviečiami medikai, farmacininkai, fizikai, biotechnologai, biochemikai, įvairių pramonės sričių atstovai.  

- Informacijos srautų ir projektų valdymo sistemos (ISP) sukūrimas. Siekdama plėsti ir stiprinti savo veiklas, LMA apsisprendžia prisiimti didesnį veiklų, dokumentų ir informacijos srautų administravimo ir valdymo krūvį. Siekiant efektyviai valdyti procesus, reikalinga modernizuoti darbą su informacija bei dokumentais: modernizuoti informacijos srautų ir dokumentų valdymo sistemą, mažinti popieriaus sunaudojimo kiekius − įsigyjant programinę įrangą, skirtą elektroniniam informacijos ir dokumentų srautų valdymui. Ši sistema prisidės prie vidinės institucijos struktūros gerinimo, darbo procesų optimizavimo ir darbo našumo didinimo. Taip pat ji padės stiprinti LMA vietinius ir tarptautinius ryšius, padės lengviau išlaikyti kontaktus su interesantais ir partneriais, sumažins kontaktų praradimą keičiantis atsakingiems asmenims, prisidės prie LMA veiklos atvirumo ir matomumo visuomenėje didinimo. 
 
Asmenys ryšiams: 
asociacijos „Santaros slėnis“ direktorė Kristina Mateikienė  kristina.mateikiene@valleysantara.lt  
Lietuvos mokslų akademijos ES SF projektų vadovė Greta Tumkevičienė - g.tumkeviciene@lma.lt 
 

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA