ES SF projektai

Atgal

LMA ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas

2010 m. balandžio 1 d. pradedama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „MTTP tematinių tinklų asociacijų veiklos stiprinimas“ projekto „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas“ veikla. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra, projektą vykdo Lietuvos mokslų akademija kartu su partnere - Lietuvių katalikų mokslo akademija.

 
 
Sutartį pasirašė Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis (kairėje) ir LMA prezidentas akad. Valdemaras Razumas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslai: asociacijų veiklos stiprinimas, tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Bendra projekto vertė: 1 384 074,52 Lt 
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2010 04 01, pabaiga: 2012 03 31 
Projekto tikslinė grupė: mokslininkai ir kiti tyrėjai 

Projekto esmė – sutelktai imtis iniciatyvų, kurios keltų visuomeninės naudos ir mokslų akademijų veiklos rezonansą, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės plėtros: 
a) tvirtinti ryšius su užsienio centrais ir akademijomis;
b) plėsti viešosios sklaidos galimybes; 
c) ugdyti bendruosius gebėjimus pateikti mokslo rezultatus visuomenei Veiklos turinys. 

LMA plėtos savo kaip narės veiklą ir partnerystę su Visos Europos mokslų akademijų federacija ALLEA, tarptautine mokslo taryba ICSU, Tarptautine mokslų akademijų sąjunga IAP, Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacine taryba EASAC. LKMA įtvirtins narystę asociacijoje Pax Romana, „International network of Baltic Church historians“ asociacijoje, sieks kolektyvinio nario statuso Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée. 

Interneto svetainių ir duomenų bazių atnaujinimas suteiks galimybes LMA ir LKMA efektyviau bendradarbiauti su esamais ir būsimais mokslininkais, socialiniais partneriais, politikais ir valstybės tarnautojais, visuomenės lyderiais bei kitais sprendimų priėmėjais, žiniasklaida, plačiąja visuomene tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Numatoma organizuoti specializuotus LMA ir LKMA renginius, svarbius akademijų narių mokslinės ir organizacinės kompetencijos augimui. LMA – tai tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic conference on Intellectual cooperation“, tarptautinė mokslinė konferencija-diskusija su Nobelio premijos laureatu ir Lietuvos mokslo premijos laureatų paskaitų ciklas (14 paskaitų). LKMA rengs konferenciją su Pax Romana nariais Lietuvoje. Bus rengiami seminarai aktualiomis temomis („Etika ir mokslas“, „Mokslas ir naujausi visuomeniniai iššūkiai“, „Mokslininko pilietinė pozicija“) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. LKMA organizuos konferenciją-suvažiavimą, skirtą visuomenei opioms akademinėms problemoms (edukologijos, psichologijos, medicinos) nagrinėti. Nemažai seminarų vyks siekiant ryšiams su giminingomis institucijomis Vokietijoje, Italijoje ir Airijoje užmegzti ir plėtoti. Viena tarptautinė mokslinė konferencija bus skirta bažnyčios istorijos problemoms. 

Viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas, rengimas ir sklaida sudarys sąlygas efektyviau pristatyti akademijų veiklą visuomenei. Abi institucijos garsins savo rezultatus analizuodamos Lietuvos mokslo plėtros perspektyvas bei galimybes, nustatydamos ir įvertindamos mokslo tyrimų efektyvumą bei perspektyvumą. Lankstinukai, DVD, bukletai, biuleteniai, apžvalgos atskleis geriausius pavyzdžius ir problemines mokslo plėtros aplinkybes, istorinę patirtį bei naujausias mokslų tendencijas. 

Vyks LMA ir LKMA narių mokymai, skirti projektų valdymo kompetencijoms, verslumo ir mokslo žinių komunikacijos kompetencijoms didinti, taip pat mokymai, skirti tobulinti naudojimosi naujausiomis informacinėmis technologijomis mokslo ir tiriamojoje veikloje įgūdžius. LKMA numato narių mokymus, skirtus užsienio k. kompetencijoms bei kompetencijoms, susijusioms su skaitmenine mokslinės informacijos paieška ir pateiktimi, didinti. 
 
Asmenys ryšiams:
Rolandas Maskoliūnas - videokaukas@gmail.com
Diana Skučaitė - diana.skucaite@gmail.com
 

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA