Jaunoji akademija

Atgal

LMAJA rinkimų aprašas ir priedai

LMAJA rinkimų aprašas ir priedai

PATVIRTINTA 2018 m. spalio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 36
PATIKSLINTA 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 25
PATIKSLINTA 2022 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 24

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (toliau – LMAJA) narių rinkimų
organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja rinkimų organizavimą ir vykdymą,
kai šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkantys rinkimus laimėję ir Lietuvos mokslų
akademijos (toliau – LMA) prezidiumui juos patvirtinus fiziniai asmenys priimami į LMAJA
narius. Aprašas parengtas vadovaujantis LMA statutu, LMAJA nuostatais ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS RINKIMŲ PASKELBIMAS

2. Sprendimą skelbti rinkimus priima Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas.
 
3. Informacija apie rinkimus skelbiama Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje.
 
4. Skelbime nurodoma:

4.1  įstaigos pavadinimas;

4.2  numatomų išrinkti LMAJA narių skaičius pagal mokslo sritis;

4.3  teikiami dokumentai;

4.4  dokumentų pateikimo tvarka ir terminai;

4.5  nuoroda, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamus rinkimus.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

5. Pretendentas privalo pateikti:

5.1 Mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei pretendentą iškėlė Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ar mokslo tarybos, Lietuvos mokslininkų asociacijos) arba motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą iškėlė LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);

5.2.  užpildytą pretendento į LMAJA narius paraiškos formą;

5.3.  kitus su paraiška susijusius dokumentus (diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.);

5.4.  motyvacinį laišką (iki 2 psl.) su trumpai pristatyta savo planuojama veikla LMAJA.

6. Pretendentas dokumentus teikia LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu http://www.lma.lt/paraisku-teikimas.

7. Pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui, LMA prezidiumas mokslų skyrių teikimu nustato, ar pretendentai atitinka skelbime ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

8. Pretendentas, kuris atitinka skelbime ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius ir Apraše nustatytus dokumentus pagal mokslo sritis, pripažįstamas kandidatu į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius. Sudaromas bendras kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius sąrašas nurodant vardą, pavardę ir mokslo sritį ir skelbiamas LMA interneto svetainėje.

IV SKYRIUS

KOMISIJŲ SUDARYMAS IR KANDIDATŲ Į LMAJA NARIUS RINKIMAI

9. LMAJA renkami LMAJA veiklai motyvuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (LMSI)
dirbantys ir su LMSI prieskyra mokslo darbus skelbiantys mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo
rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje.

10. Rinkimams į LMAJA narius vykdyti LMA prezidiumo nutarimu pagal mokslo sritis sudaromos penkios LMA narių komisijos, paskiriant komisijos pirmininką ir komisijos narius. Kiekvienoje komisijoje dalyvauja du LMAJA nariai, pasiūlyti LMAJA Biuro ar Pirmininko.

11. Kandidatai į LMAJA narius apie pokalbio LMA mokslų skyriuose ir Komisijose laiką ir tvarką informuojami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

12. Į balsavimo biuletenius balsuojant komisijoje pagal mokslo sritis kandidatai į LMAJA narius įrašomi abėcėlės tvarka.

13. Renkant LMAJA narius komisijos pagal mokslo sritis posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

14. Laimėjusiais rinkimus laikomi 2 kandidatai pagal mokslo sritis, surinkę daugiausia komisijos narių balsų, bet ne mažiau kaip 2/3 balsavusių komisijos narių. Jeigu keli kandidatai surinko vienodą balsų skaičių, lemiamas yra komisijos pagal mokslo sritis pirmininko balsas.

15. Rinkimų rezultatai ir komisijų sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo kiekvienos komisijos pirmininkas ir visi posėdyje dalyvavę nariai.

16. LMA prezidiumui patvirtinus rinkimų rezultatus, laimėję kandidatai tampa LMAJA nariais.

___________________________________________

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimų organizavimo ir vykdymo

tvarkos aprašo

1 priedas

PRETENDENTO Į LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS

JAUNOSIOS AKADEMIJOS (LMAJA) NARIUS PARAIŠKOS FORMA

Aš, ___________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data)

prašau leisti man dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimuose.

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. Sutinku, kad visi šiame prašyme ir kituose mano

pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į LMAJA narius ir

buvimo LMAJA nariu tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į LMAJA

narius, man bus neleidžiama dalyvauti kandidatų rinkimuose.

Visus su rinkimais į LMAJA narius susijusius pranešimus prašau man siųsti elektroninio pašto

adresu ___________________

1. Darbovietė (s):
 
2. Pareigos:

3. Mokslininko asmens duomenys:

3.1  telefono Nr.;

3.2  elektroninio pašto adresas.

4. Duomenys apie daktaro disertaciją:

4.1  disertacijos pavadinimas;

4.2  disertacijos gynimo data.

5. Mokslinės veiklos aprašymas:

5.1 moksliniai tyrimai vykdomi (nurodyti mokslo sritį):

-  humanitariniai mokslai

-  socialiniai mokslai

-  fiziniai mokslai

-  biomedicinos ir geomokslai

-  technologijos mokslai

-  žemės ūkio mokslai

5.2 trumpa (ne daugiau kaip 5 tūkst. sp. ženklų) mokslinės veiklos apžvalga nurodant vykdomų

tyrimų tikslą, uždavinius, gautus rezultatus, jų pritaikomumą, aktualumą ir reikšmę valstybei,

visuomenei, reikšmingumą ir aktualumą mokslo krypčiai (-ims).

6. Mokslinės veiklos produktyvumas (nurodant autoriaus indėlį, jei ne vienas autorius):

6.1  monografijos ir/arba kolektyvinių monografijų dalys, specializuoti žinynai;

6.2  moksliniai straipsniai (jei yra, jų sąraše išskirti Clarivate (anksčiau žinoma kaip Clarivate Analytics) ar Scopus referuojamus leidinius su citavimo rodikliu);

6.3  kviestiniai konferencijų pranešimai;

6.4  mokslo premijos;

6.5  patentai;

6.6  dalyvavimas kuriant inovatyvius produktus;

6.7  kiti reikšmingi mokslo darbai;

6.8  pretendento nuomone, svarbiausios (ne daugiau trijų) mokslinės publikacijos ir trumpi komentarai (2–3 sakiniai).

7. Informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuose.

Pateikiama trumpa (iki 2 psl.) informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuose. Nurodyti projekto pavadinimą, laikotarpį, finansavimo šaltinį, LMAJA kandidato vaidmenį (projekto vadovas ar vykdytojas), pagrindinius projekto veiklos rezultatus (iki 3 sakinių).

8. Mokslo sklaidos ir ekspertinė veikla:

8.1  tarptautinėse ir šalies mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai;

8.2  dalyvavimas tarptautinėse ir šalies mokslinėse organizacijose, redakcinėse kolegijose;

8.3  recenzuota ir vertinta monografijų, projektų, straipsnių;

8.4  paskelbta mokslo populiarinimo straipsnių, skaityta pranešimų visuomenei, dalyvauta radijo ir televizijos laidose, kitoje mokslo sklaidos veikloje.

9. Kita, pretendento nuomone, svarbi informacija.

PRIDEDAMA:

1. Mokslo daktaro laipsnio diplomo kopija.

2. Svarbiausių 6.8 punkte nurodytų publikacijų kopijos.

3. Asmens tapatybės dokumento kopija.

4. Kitų, pretendento nuomone, svarbių dokumentų kopijos.

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir, išrinktas LMAJA nariu, savo veikloje vadovausiuosi LMA statutu, LMAJA nuostatais ir kitais teisės aktais.

Sutinku, kad visi šioje paraiškoje ir kituose mano pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens
duomenys būtų tvarkomi priėmimo į LMAJA narius ir buvimo LMAJA nariu tikslais.

 

Mokslininkas ………………………… / ……………… ............  …… /(parašas) (vardas, pavardė)Atsisiųsti