• Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)
Atgal

Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)

2011 m. sausio 27 d. pradedama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ veikla. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra. 

Projektą vykdo Lietuvos mokslų akademija kartu su partneriais - Lietuvos mokslo taryba, „BASNET Forumu“  ir Lietuvos studentų atstovybių sąjunga.
Sutartį pasirašė Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir LMA prezidentas akad. Valdemaras Razumas.

Projektas - Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS) yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

Projekto tikslas – sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams Lietuvos mokslo sistemoje įgyvendinti, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse. 

Bendra projekto vertė: 2 000 057,00 Lt 
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2011‒01‒27, pabaiga: 2013‒01‒27 

Projekto tikslinė grupė: mokslininkai ir kiti tyrėjai 

Projekto veiklos turinys: projektas demonstruoja kompleksinį požiūrį į lyčių lygybės problemos sprendimą moksle. Jis yra skirtas nacionalinės Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos uždaviniams įgyvendintiir minėtai strategijai tobulinti.  

Projekto metu numatyta: 
(1) išanalizuoti mokslinius tyrimus reglamentuojančius teisinius aktus lyčių lygybės moksle požiūriu ir parengti rekomendacijas mokslinius tyrimus reglamentuojančiai teisinei bazei tobulinti, taip sukuriant teisinius lyčių lygybės įgyvendinimo moksle pagrindus bei inicijuojant  šia linkme nukreiptus struktūrinius pokyčius;  

(2) atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinę praktiką, sukurti lyčių lygybės moksle stebėsenos, analizės ir vertinimo metodiką lyčių lygybės situacijai Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vertinti, ir parengti rekomendacijas dėl jos įdiegimo į jau egzistuojančią mokslo ir studijų stebėsenos, analizės ir vertinimo sistemą;  

(3) sukurti ir išbandyti lyčių lygybę moksle skatinančias finansinės paramos priemones, bei pateikti rekomendacijas dėl jų taikymo. Šios priemonės nukreiptos horizontaliajai diskriminacijai fiziniuose moksluose mažinti bei mokslininkių ir tyrėjų kvalifikacijai didinti, suteikiant finansinę paramą mokslininkėms dalyvaujančioms Lietuvoje ir užsienyje vyksiančiose konferencijose, vasaros mokyklose, bei trumpalaikėms komandiruotėms kvalifikacijai kelti. Taip pat bus skiriamos stipendijos mokslinei kvalifikacijai atstatyti ir pasiruošti tolimesnei mokslinei veiklai po motinystės/tėvystės atostogų;

(4) parengti mokymų medžiagą karjeros valdymo kompetencijoms ugdyti bei organizuoti trumpalaikius ir ilgalaikius mokymus, skirtus mokslininkių ir tyrėjų karjeros įgūdžiams ugdyti. Pateikti rekomendacijas dėl mokymų tikslingumo;

(5) parengti informacijos sklaidos studiją bei identifikuoti priemones lyčių lygių galimybių propagavimui skatinti. Vykdant informavimo kompaniją ypatingas dėmesys bus skiriamas informaciniam mokslo bendruomenės ir kitų socialinių grupių švietimui. Įgyvendinant šią kompaniją bus naudojamos šiuolaikinės technologijos ir informacijos sklaidos formos, sukurtas portalas, kuris supažindins įvairias projekto tikslines grupes su projekto eiga. Projekto metu organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje bus pristatyti pranešimai lyčių lygybės principų įgyvendinimo mokslo sistemoje tema, aptartos aktualios su lyčių lygybe moksle susijusios problemos ir pristatyta projekto rezultatų studija;

(6) projekto rezultų pagrindu sukurti ir pateikti patobulintą Lietuvos Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategijos variantą. 

Projekto įgyvendinimo metu taip pat  numatoma atlikti du sociologinius  tyrimus. Pirmasis tyrimas sudarys sąlygas kokybiškai parengti neformaliojo švietimo medžiagą. Antrojo tyrimo metu bus įvertintas finansinių paramos priemonių ir mokymų poveikis tikslinėms grupėms.
 
Asmuo ryšiams: 
Simona Klumbytė - s.klumbyte@lma.lt
 

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA