• Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas
Atgal

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) įgyvendino projektą „PERIODINIŲ MOKSLO LEIDINIŲ LEIDYBA IR JOS KOORDINAVIMAS“, kuris finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).
 

Įgyvendinant projektą bendradarbiauta su partneriais – Klaipėdos universitetuKauno technologijos universitetuMykolo Romerio universitetuVilniaus universitetu, VDU Švietimo akademija (buvę Lietuvos edukologijos ir Vytauto Didžiojo universitetai), Lietuvos sveikatos mokslų universitetuGamtos tyrimų centruLietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centruLietuvių katalikų mokslo akademijaŠiaulių universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius.
Projekto trukmė – 6 metai ir 2 mėn. (iki 2022 m. liepos 31 d.)
Projekto vertė – 2 190 427,99 Eur
Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir tyrėjai, įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius, recenzentus, taip pat – dėstytojus, įvairių pakopų studentus. 

Projekto veiklos ir pasiekti rezultatai. Įgyvendinant projektą leisti aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausi Lietuvos periodiniai mokslo leidiniai. Pirmuosius trejus metus leisti 47 tokie mokslo leidiniai, kuriuos atrinko LMA, LR švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija. Siekiant užtikrinti leidinių turinio kokybę ir originalumą, buvo atliekamos straipsnių kokybės, originalumo ir autorystės patikros. 

2018–2019 m. įvykdžius dar vieną periodinių mokslo leidinių atranką, 2019–2022 m. laikotarpiui atrinkti 22  leidiniai, kuriems skirtas finansavimas: po 1 leidinį iš biomedicinos ir žemės ūkio, 5 – iš fizinių, 9 – iš humanitarinių, 6 – iš socialinių mokslų. Per pastaruosius trejus metus išleista apie 200 šių leidinių numerių. Kaip ir anksčiau, buvo atliekama straipsnių, kuriuos numatoma publikuoti leidiniuose, originalumo ir autorystės patikra, naudojant CrossCheck paslaugą.

Įgyvendinant projektą buvo skirtas finansavimas 50 periodinių mokslo žurnalų leidybai (iš viso išleisti 583 numeriai). Atlikta apie 2030 straipsnių, kurie buvo publikuoti leidiniuose, originalumo ir autorystės patikra.

Apibendrinant, galima teigti, kad Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami palankias sąlygas periodiniuose mokslo leidiniuose skleisti tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, susipažinti su kitų mokslininkų veikla, pagerino savo kompetencijas, sustiprino bendradarbiavimą su kitais mokslininkais, aktyviau įsitraukė į mokslines diskusijas, bendrus projektus ir tokiu būdu prisidėjo prie mokslo ir technologijų pažangos. 

 
Asmenys ryšiams: 
Projekto vadovė Greta Budreikė, tel. 8 646 00818, el. p. g.budreike@lma.lt 
Projekto vadybininkė Valerija Paškauskienė, tel. 8 608 17888, el. p. v.paskauskiene@lma.lt
Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p. d.vailioniene@lma.lt