Veikla

2017 metai

2017 m. įvyko septyni LMA narių visuotiniai susirinkimai.

Sausio 24 d. LMA narių visuotiniame susirinkime buvo renkamas LMA prezidentas, tačiau, balsams pasiskirsčius tarp penkių dalyvavusių kandidatų, nė vienas negavo pagal rinkimų reglamentą reikalingos daugumos ir rinkimai pripažinti neįvykusiais.

Patvirtintas Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus (HSMS) pirmininkas (iki kadencijos pabaigos) – juo tapo akad. Domas Kaunas. LMA užsienio nariais išrinkti prof. Rimvydas Vasaitis – žemės ūkio mokslai, miškotyra, Švedija, ir prof. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) – statybos inžinerija, JAV.

Esamo prezidiumo įgaliojimus nutarta pratęsti penkiems mėnesiams ir rengti naujus LMA prezidento rinkimus.

Kovo 23 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas „Lietuvos aukštojo mokslo sistemos optimizavimas“ ir Panevėžio miesto savivaldybės diena LMA. Renginyje dalyvavo Panevėžio m. savivaldybės delegacija, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) atstovai, jame pagerbti LMA vardinių premijų, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojai, Teodoro Grotuso stipendijos laureatas.

Išklausius Panevėžio miesto savivaldybės mero Ryčio Mykolo Račkausko pranešimą, kalbėta ir diskutuota apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto profesorius dr. Darius Viržonis perskaitė pranešimą „Nuo statybos iki nanotechnologijų: robotikos mokslas ir studijos Panevėžyje“, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius akad. Juozas Augutis – „Ką gali ir ko negali Lietuvos aukštojo mokslo reforma?“, LMA prezidentas, Aukštojo mokslo tarybos pirmininkas akad. V. Razumas – „Aukštojo mokslo tarybos požiūris į aukštojo mokslo sistemos optimizavimą“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. Alfonsas Daniūnas – „Aukštųjų mokyklų tinklas. Kur link judame“. Apie reformą trumpai kalbėjo Vilniaus universiteto rektorius akad. Artūras Žukauskas, diskutavo kiti LMA nariai. LMA narių visuotinis susirinkimas pritarė Europos universitetų asociacijos projekto ataskaitoje 2015 m. apibendrintoms nuostatoms dėl universitetų jungimosi.

Sesijos pabaigoje buvo pristatyta panevėžiečių dailininkų Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko stiklo kūrinių paroda LMA didžiojoje konferencijų salėje, veikusi iki balandžio 4 d.

Balandžio 25 d. pradėdamas sesiją LMA prezidentas akad. Valdemaras Razumas pakvietė tylos minute pagerbti LMA tikrojo nario žymaus fiziko, medžiagų inžinerijos mokslų specialisto prof. habil. dr. Liudviko Pranevičiaus (1944-03-20–2017-04-14) atminimą. LMA vadovybė įteikė buvusioms LMA žurnalo „Mokslas ir technika“ darbuotojoms – direktorei ir vyriaus. redaktorei Reginai Matonienei bei finansininkei Ritai Kasperavičienei – LMA prezidiumo padėkos raštus ir pasveikino LMA narį Gytį Jušką 75-ųjų gimimo metinių proga.

V. Razumas pristatė LMA 2016 m. veiklos ataskaitą. Nutarta patvirtinti 2016 m. LMA veiklos bei metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir 2017 m. LMA pajamų ir išlaidų sąmatą.

LMA užsienio narys prof. Rimvydas Vasaitis perskaitė inauguracinį pranešimą „Guoba (Ulmus spp.) ir guobinių maras Gotlando saloje“ bei atsakė į LMA narių klausimus. Akad. Leonardas Kairiūkštis priminė R. Vasaičio darbų, jo mokslinės ir organizacinės veiklos reikšmę.

Mokslų skyrių pirmininkai akademikai – D. Kaunas, F. Ivanauskas ir V. Basys – pristatė skyriuose išrinktus kandidatus į LMA tikruosius narius. Remiantis slapto balsavimo rezultatais, Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais išrinkti: Rolandas Palekas (architektūra, urbanistika, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius), Gintautas Tamulaitis ir Gintaras Valušis (fizika, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius), Jonas Mažeika (geologija, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius). Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu išrinktas Makoto Asašima (Makoto Asashima) (medicina, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Japonija).

V. Razumas supažindino su kai kuriais LMA prezidiumo rinkimų reglamento pakeitimais, jiems LMA nariai vieningai pritarė. Neišrinkus 2017 m. sausio 24 d. LMA narių visuotiniame susirinkime prezidento, mokslų skyriuose iš naujo buvo aptarti kandidatai į LMA prezidentus. Akad. D. Kaunas pristatė Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pasiūlytą akad. Rimvydo Petrausko kandidatūrą, akad. F. Ivanauskas ir akad. V. Basys – Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pasiūlytą akad. Eugenijaus Butkaus, akad. Henrikas Žilinskas – Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pasiūlytą akad. Zenono Dabkevičiaus, akad. Gintautas Žintelis – Technikos mokslų skyriaus pasiūlytą akad. Gintauto Dzemydos kandidatūras. LMA nariai pritarė V. Razumo siūlymui naujus LMA prezidento rinkimus organizuoti 2017 m. birželio 6 d.

Salėje buvo eksponuojama 2016 m. LMA narių ir LMA Vrublevskių bibliotekos rengtų leidinių paroda.

Birželio 6 d. įvyko rinkiminis LMA narių visuotinis susirinkimas. Pradžioje buvo pasveikintas akad. Romualdas Karazija 75 metų sukakties proga bei buvęs ilgametis LMA choro meno vadovas Vytautas Verseckas 55 metų kūrybinės veiklos ir 75 metų sukakčių proga. LMA vadovybė LMA nario ženklus ir pažymėjimus įteikė išrinktiems LMA tikriesiems nariams Gintarui Valušiui ir Jonui Mažeikai.

LMA prezidento rinkimų posėdžio pirmininku išrinktas akad. Benediktas Juodka. Pirmininkas priminė rinkimų tvarką ir suteikė žodį keturiems į LMA prezidentus įregistruotiems kandidatams. Akademikai Eugenijus Butkus, Zenonas Dabkevičius, Gintautas Dzemyda, Rimvydas Petrauskas pristatė savo veiklos programas ir atsakė į posėdžio pirmininko bei susirinkusiųjų klausimus. Apie kandidatus savo nuomonę pareiškė LMA nariai Vytautas Nekrošius, Romualdas Grigas, Leonardas Kairiūkštis, Danielius Eidukas, Vytautas Kaminskas, Gintautas Žintelis.

Buvo išrinkta Balsų skaičiavimo komisija. Prireikė trijų balsavimo ratų, kad paaiškėtų, jog nė vienas kandidatas nesurinko reikalingos balsų daugumos. Posėdžio komisijos pirmininkas konstatavo, kad LMA prezidento rinkimai neįvyko. Posėdžiui toliau vadovavęs LMA prezidentas Valdemaras Razumas kalbėjo, kad susidarė precedento neturinti situacija, kai antrą kartą neišrenkamas LMA prezidentas. Jis pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri teiktų siūlymus dėl naujų LMA prezidento rinkimų. Mokslų skyrių pirmininkų rinkimai mokslų skyriuose turi būti organizuojami rinkimų reglamente numatyta tvarka. Esamo prezidiumo įgaliojimai pratęsti tiek, kiek leidžia rinkimų reglamentas – iki 2017 m. spalio 31 d.

Rugsėjo 19 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas. Pradžioje LMA vadovybė – V. Razumas, viceprezidentas D. Kaunas ir vyriausiasis mokslinis sekretorius V. Basys – pasveikino akademikus, švenčiančius jubiliejus, įteikė LMA nario ženklą ir pažymėjimą akad. Rolandui Palekui, taip pat pažymėjimus 2017–2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojams.

LMA prezidentas V. Razumas pranešė, kad sesijoje dalyvauja naujai išrinktas LMA užsienio narys prof. Makoto Asašima (Makoto Asashima, Japonija), Japonijos ambasados Lietuvoje antrasis sekretorius Hiroja Inoue (Hiroya Inoue), buvęs LR ambasadorius Japonijoje, dabar Lietuvos Respublikos ambasadorius Airijos Respublikoje Egidijus Meilūnas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius Haroldas Pauža. V. Razumas ir D. Kaunas įteikė diplomą ir LMA nario ženklą bei pasveikino LMA užsienio narį. LMA nariai ir svečiai išklausė prof. Makoto Asašimos pranešimą „Organogenezės ir kūno plano valdymas stuburinių vystymesi“. Prof. M. Asašima žinomas savo pasiekimais kamieninių ląstelių tyrimų ir regeneracinės medicinos srityje. Jo mokslinė veikla buvo įvertinta aukščiausiais tarptautiniais ir nacionaliniais apdovanojimais. Prof. M. Asašima inicijavo ir prisidėjo prie pirmųjų istorijoje bendrų Lietuvos–Japonijos mokslo simpoziumų 2014–2016 m. rengimo Tsukubos, Tokijo universitetuose, Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Daugiau kaip 40 Lietuvos mokslininkų dalyvavo bendruose renginiuose ir užmezgė ryšius su kolegomis iš Japonijos. Prof. M. Asašima skaitė paskaitas “Life Sciences Baltics” konferencijose, Vilniaus, Lietuvos sveikatos mokslų, Kauno technologijos universitetuose. Tapo pirmuoju Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarptautinių patarėjų tarybos nariu ir pradėjo sistemingą Lietuvos ir Japonijos institucijų bendradarbiavimą biomedicinos mokslo srityje.

Remiantis LMA mokslų skyriuose įvykusių LMA tikrųjų narių reitingavimo rezultatais, buvo pasiūlyta iškelti Jūrą Banį, Eugenijų Butkų, Gintautą Dzemydą, Zenoną Dabkevičių ir Rimvydą Petrauską kandidatais į LMA prezidentus. E. Butkui ir Z. Dabkevičiui atsisakius būti renkamiems, MFChMS pirmininkas Feliksas Ivanauskas pristatė J. Banio kandidatūrą. Kandidatams buvo priminta, kad turi raštu pateikti sutikimus dalyvauti rinkimuose ir glaustas veiklos programas, kurios kartu su trumpomis žiniomis apie jų mokslinę bei organizacinę veiklą bus skelbiamos LMA interneto puslapyje. Bendru LMA narių sutarimu buvo nustatyta LMA prezidento rinkimų data – 2017 m. spalio 24 d.

Spalio 24 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas. Pradžioje akad. V. Razumas pakvietė tylos minute pagerbti LMA užsienio narių akademikų Kazio Kęstučio Almeno (1935-04-11–2017-10-07), Viačeslavo Ivanovo (1929-08-21–2017-10-07) ir akademiko Antano Kairio (1934-01-02–2017-10-13) atminimą.

LMA prezidentas V. Razumas ir viceprezidentas D. Kaunas pasveikino akademikus Danielių Eiduką 85-erių, Minvydą Kazį Ragulskį 50-ties, Mykolą Daunį 85-erių, Eugenijų Arvydą Janulaitį 75-erių metų sukakčių progomis. Išrinktam LMA tikrajam nariui Gintautui Tamulaičiui buvo įteiktas LMA nario ženklas ir pažymėjimas.

V. Razumas, primindamas rinkimų reglamentą, kalbėjo, kad LMA nariai turi labai atsakingai nuspręsti, kas iš trijų kandidatų taps naujuoju LMA prezidentu ir palinkėjo vaisingo darbo. LMA prezidento rinkimų posėdžiui vadovauti išrinktas akad. Benediktas Juodka. Posėdžio pirmininkas suteikė žodį įregistruotiems kandidatams. Kandidatai į LMA prezidentus – J. Banys, G. Dzemyda ir R. Petrauskas – supažindino su savo veiklos programomis ir atsakė į klausimus. Akad. B. Juodka, papildydamas kandidatų kalbas, nuolat akcentuodavo LMA svarbą ir prestižą visuomenėje. Buvo išrinkta Balsų skaičiavimo komisija. Po pirmo balsavimo paaiškėjo, kad į antrą balsavimo ratą pateko akademikai J. Banys ir R. Petrauskas. Po trečio balsavimo Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius paskelbė, kad LMA prezidentu išrinktas akad. J. Banys.

LMA narių visuotinio susirinkimo nutarimas dėl Mokslų akademijos prezidento akad. J. Banio išrinkimo buvo vieningai patvirtintas atviru balsavimu. Posėdžiui toliau vadovavo LMA prezidentas V. Razumas. Jis pasveikino išrinktą LMA prezidentą akad. J. Banį ir palinkėjo sėkmės įgyvendinant savo veiklos programą.

Buvo pasiūlyta papildyti LMA prezidiumo rinkimų reglamentą dėl LMA prezidiumo įgaliojimų pratęsimo, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. ir ne daugiau nei du kartus iš eilės tokiam laikotarpiui. LMA nariai tam pritarė atskirai balsuodami ir pratęsė esamo LMA prezidiumo įgaliojimus iki 2018 m. sausio 31 d. Galutinę naujų LMA prezidiumo rinkimų datą nutarta patvirtinti kitame LMA narių visuotiniame susirinkime.

Gruodžio 19 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas ir Kauno miesto mokslininko premijos konkurso laureatų apdovanojimas. Susirinkimo pradžioje akad. V. Razumas informavo, kad gruodžio pradžioje mirė Kovo 11-osios akto signataras, akademikas Lionginas Šepetys (1926-11-23–2017-12-09) ir pakvietė tylos minute pagerbti Jo atminimą.

Pradėdamas naujametinę sesiją, V. Razumas pasveikino svečius – Kauno miesto savivaldybės delegaciją ir savivaldybės merą Visvaldą Matijošaitį, Kauno mokslo bendruomenės atstovus, – LMA narius ir darbuotojus. LMA viceprezidentas D. Kaunas pristatė Kauno miesto mokslininko premijos konkurso laureatus. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse premiją pelnė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė habil. dr. Rasutė Žukienė už mokslo darbų ciklą „Lietuvos XX amžiaus dailės tyrimai: savitumai, tapatybės, ryšiai su pasaulio menu“; fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijų mokslų srityse – Kauno technologijos universiteto profesorius habil. dr. Sigitas Tamulevičius už mokslo darbų ciklą „Aukštųjų technologijų kūrimas ir diegimas – naujos kartos mikro- / nanoprietaisai ir struktūros“.

Laureatai susirinkusiems trumpai pristatė įvykdytus mokslo darbus. Kauno m. savivaldybės meras V. Matijošaitis įteikė diplomus ir pasveikino laureatus, pasidžiaugė bendradarbiavimu su LMA įgyvendinant šią puikią iniciatyvą ir net pasiūlė padidinti premiją iki 5 tūkst. eurų, tuo sulaukdamas aplodismentų.

LMA prezidentas V. Razumas apžvelgė svarbiausius 2017 m. LMA įvykius, akcentuodamas, kad metų pradžioje (sausio 24 d.) pradėti LMA prezidento rinkimai sėkmingai baigėsi spalio 24 d., kai LMA prezidentu buvo išrinktas akad. J. Banys. LMA narių visuotinis susirinkimas patvirtino nutarimą dėl naujo LMA prezidiumo rinkimų datos – 2018 m. sausio 9 d.

Šventiniame koncerte, kurį vedė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė, skambėjo Lietuvos muzikos irteatro akademijos doc.Deivido Staponkaus irjo studentų atliktos kalėdinės dainos.