• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis susirinkimas ir sodų žydėjimo šventė Babtuose

2021 05 17

Po daugiau nei pusės metų karantino suvaržymų atsiradus galimybei organizuoti renginius, gegužės 13 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI) soduose įvyko išvažiuojamasis Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) narių susirinkimas, kuriame dalyvavo gausus būrys skyriaus narių, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas akad. Jūras Banys, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė ir LMA Jaunosios akademijos narės.


Iš kairės: LMA prezidentas akad. J. Banys ir LMA viceprezidentas, ŽŪMM skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius

LMA viceprezidentas, skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, pradėdamas susirinkimą atviroje erdvėje – žydinčių sodų apsuptyje, dėkojo susirinkusiems, pasidžiaugė, kad jau galima organizuoti renginius, visiems susitikti ir tiesiogiai bendrauti aptariant svarbius skyriaus klausimus. LMA prezidentas akad. J. Banys džiaugėsi sėkmingais LMA narių rinkimais ir naujai išrinktais žemės ūkio mokslų srities akademikais, linkėjo visiems kuo geriausios sveikatos ir sėkmės darbuose. VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. A. Miceikienė dėkojo turėdama galimybę dalyvauti ŽŪMMS renginyje, pabrėžė žemės ūkio sektoriaus svarbą, sakydama, kad LR teritorijos bendrajame plane, parengtame pagal Nacionalinio pažangos plano iki 2030 m. siekius, vienu svarbiausių nustatytų valstybės prioritetų yra tvari, bioekonomikos principais paremta žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių veikla. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris akad. Mindaugas Malakauskas taip pat džiaugėsi galėdamas dalyvauti renginyje kaip LMA narys, gražiu bendradarbiavimu ir pabrėžė žemės ūkio ir gyvūnų mokslų svarbą.

Akad. Z. Dabkevičius, aptardamas Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veiklą, kalbėjo, kad skyriaus nariai kartu tiesiogiai paskutinį kartą buvo susitikę 2020 m. rugsėjo 29 d. skyriaus renginyje Anykščiuose, dėl karantino suvaržymų skyriaus aktualūs klausimai buvo sprendžiami nuotoliniu būdu. Pasidžiaugė, kad balandžio 13 d. LMA sesijoje buvo išrinkti keturi žemės ūkio srities akademikai Giedrė Samuolienė, Elena Bartkienė, Kęstutis Armolaitis, Mindaugas Malakauskas ir įteikė jiems albumus „Lietuvos mokslų akademija Nepriklausomybės kelyje“ bei palinkėjo aktyvaus darbo LMA.

LMA prezidentas akad. J. Banys ir viceprezidentas, skyriaus pirmininkas akad. Z. Dabkevičius pasveikino gausų jubiliatų būrį: akademikus Albiną Kustą, Antaną Sederevičių, Stasį Karaziją, Praną Viškelį, Vytautą Ruzgą, Henriką Žilinską, Vidmantą Bižoką, Egidijų Šarauskį ir įteikė jiems LMA atminimo medalius, prezidiumo padėkas ir sveikinimo tekstus bei skyriaus atminimo dovanas. Taip pat LMA atminimo medalis buvo įteiktas akad. Algirdui Sliesaravičiui.

Akad. Z. Dabkevičius, tęsdamas susirinkimą žydinčių sodų apsuptyje, pažymėjo, kad skyriaus veikla yra sutelkta aktualiausių žemės ūkio ir miškų, maisto, gyvulininkystės ir veterinarijos, aplinkos inžinerijos, augalų ir gyvūnų biologijos bei gretutinių sričių ir krypčių mokslo problemoms spręsti, skatinti mokslo rezultatų sklaidą, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas. Daug dėmesio skiriama tarpinstituciniams, tarpdalykiniams ir tarptautiniams ryšiams, agrarinių mokslų prestižui kelti. Rengiamos tarptautinės ir šalies mokslinės konferencijos, diskusijos, seminarai. Skatinama jaunųjų mokslininkų veikla. Informavo, kad šiais metais jau įvyko keturi skyriaus, trys biuro narių susirinkimai, keturi ekspertų komisijos posėdžiai, kuriuose buvo vertinta LMA tikrųjų narių veikla, skirta LMA Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai) premija, vertintos LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui pateiktos paraiškos. Vasario 15 d. ŽŪMMS nariai, susirašinėdami el. paštu, diskutavo dėl žemės ūkiui svarbių profesijų specialistų rengimo ir kreipėsi dėl šio klausimo į LR Seimo Švietimo ir mokslo, Kaimo reikalų komitetus, Švietimo, mokslo ir sporto, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas. LMA prezidiumas, remdamasis ŽŪMMS narių kreipimusi, įsteigė LMA Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija) premiją, gegužės 5-6 d. nuotoliniu būdu vyko 27–oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“, kurią organizavo VDU ir LMA. Skyriaus pirmininkas informavo, kad šiuo metu vyksta LR Prezidentų stipendijų konkursui pateiktų darbų vertinimas ir LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui paraiškų priėmimas bei priminė apie planuojamus skyriaus išvažiuojamuosius renginius lauke – atvirose erdvėse: birželio 4 d. numatytas išvažiuojamasis posėdis „Medžioklėtyra tvarios miškininkystės kontekste“ Kurtuvėnuose, birželio viduryje – seminaras-diskusija „Žaliojo kurso kelias – naujieji agronomijos mokslo akcentai“ LAMMC Žemdirbystės institute.Akad. Vidmantas Stanys susirinkimo dalyviams papasakojo apie ateities kaulavaisinių augalų veisles ir selekcijos tendencijas. Remdamasis naujausiais genetikos pasiekimais, persikų ir trešnių genomo sekvenavimo rezultatais, aiškino idealios veislės kūrimo galimybes naudojant šiuolaikinius selekcijos metodus,  nurodė, kokie požymiai kol kas selekcininkui nėra pavaldūs, pabrėždamas genomo redagavimo metodų naudojimo būtinybę kaulavaisinių augalų selekcijoje.  Akademikas taip pat supažindino su sakurų auginimo tradicija Japonijoje ir Lietuvoje, papasakojo, kaip žydintys medžiai veikiančia mūsų jutimus: regėjimą, klausą, uoslę ir skonį.

LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Juozas Lanauskas kalbėjo apie ateities verslinius ir mėgėjų sodus bei jų raidos tendencijas, prognozavo atskirų sodo augalų rūšių auginimo perspektyvas, numatė naujos kategorijos miesto sodų atsiradimą Lietuvoje.

Susirinkimo pabaigoje akad. V. Stanys perskaitė Kazio Binkio eiles:
Žiūrim – krinta patylomis
Obelų žiedai.
Plaštakėlėmis baltomis,
Žiūrim – krinta patylomis.
Rodos, sniego atkarpomis
Snigo tik andai, –
Žiūrim – krinta patylomis
Obelų žiedai.

Pakvietė susirinkimo dalyvius pasidžiaugti žydinčiais sodais ir pamąstyti apie gyvenimo grožį, prasmę ir trapumą.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA