• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Rinkiminis LMA narių visuotinis susirinkimas

2021 10 27

2021 m. spalio 26 d. įvyko rinkiminis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Jo pagrindinis akcentas – LMA prezidento ir prezidiumo rinkimai. Renginyje taip pat dalyvavo Anykščių r. savivaldybės meras Sigutis Obelevičius.

Susirinkimo pradžioje LMA prezidiumas ir skyrių nariai pasveikino jubiliatą akad. Rimantą Kačianauską 70 metų jubiliejaus proga ir įteikė jam sveikinimo adresą. LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas akad. Aivaras Kareiva įteikė fondo apdovanojimą – T. Grotuso medalį ir pažymėjimą akad. Virginijui Šikšniui, pabrėždamas išskirtinius jo mokslinius pasiekimus ir Lietuvos vardo garsinimą. Buvo pristatyti išrinktieji LMA Jaunosios akademijos pirmininkas Vaidas Palinauskas ir vicepirmininkė Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, pradėsiantys eiti pareigas šių metų pabaigoje.

LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius perskaitė pranešimą, kuriame apžvelgė Akademijos bendradarbiavimo su įvairiomis Lietuvos savivaldybėmis istoriją. Iš viso yra pasirašyta dešimt sutarčių su Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėmis, o viena – su Lenkijos Punsko valsčiaus savivaldybe ir Lenkijos lietuvių bendruomene. Kai kurios sudarytos sutartys buvo terminuotos, sutartis su Anykščių r. savivaldybe baigėsi pernai. Pirmoji tokia sutartis pasirašyta su Panevėžio m. savivaldybe dar 2003 m. Tokios sutartys skatina įvairiapusį akademikų ir šalies regionų bendradarbiavimą. Atliekamos ekspertizės, skaitomos paskaitos, konsultuojama aktualiais mokslo, verslo, kultūros, ekologijos klausimais. Bendradarbiaujant su Anykščiais buvo plėtojamos turizmo, žemės ūkio temos. Šilutės rajone sprendžiamos problemos, susijusios su vandens ištekliais, polderiais, kultūros paveldu; nemažai paskaitų įvairiomis temomis perskaityta Ignalinos rajone. Klaipėdos miesto vadovams akademikai pataria dėl Baltijos jūros krantų erozijos, Klaipėdos uosto vystymosi perspektyvų, ieškoma būdų spartinti mėlynosios ekonomikos plėtrą regione. Alytaus rajone kartu sprendžiamos atliekų tvarkymo problemos. Bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe, nuo 2013 metų atrenkami kandidatai Kauno miesto mokslo premijoms, o laureatai apdovanojami Akademijoje. Naujausia sutartis pasirašyta su Pakruojo r. savivaldybe. Jos iniciatorius akad. Aivaras Kareiva pasiekė, kad kitų metų pradžioje Žeimelyje pagaliau bus pastatytas paminklas šiame krašte gimusiam žymiam mokslininkui T. Grotusui. Baigdamas pristatymą Z. Dabkevičius pabrėžė, kad reiktų stiprinti šį įvairiapusį bendradarbiavimą, todėl paprašė aktyvesnio Akademijos narių dalyvavimo.

Tai tapo įžanga iškilmingai pasirašyti atnaujintą Lietuvos mokslų akademijos ir Anykščių r. savivaldybės bendradarbiavimo sutartį. Ją pasirašė LMA prezidentas Jūras Banys ir Anykščių r. meras Sigutis Obelevičius. Meras savo kalboje pažymėjo, kad sutarties dėka per tuos metus įvyko nemažai prasmingų susitikimų. LMA narių patirtis labai pravertė kuriant miško lajų taką, svarstant miesto arichitektūros projektus, talkinant rajono ūkininkams, miškininkams, kultūros darbuotojams. Jis tikisi, kad ir mokslininkams šie susitikimai leido geriau pajusti visuomenės pulsą. Ir įteikė LAM prezidentui J. Baniui savo knygą apie imunitetą stiprinančius grybus ir augalus. LMA prezidentas J. Banys pritarė, kad LMA misija – padėti regionams ir pakvietė, kilus problemoms, klausimams, drąsai kreiptis pagalbos į akademikus.

Prezidento rinkimų procedūra prasidėjo nuo vienintelio kandidato į šį postą – akad. J. Banio programos pristatymo. Buvo pasiūlyta, kad rinkiminei susirinkimo daliai pirmininkautų akad. Gintautas Tamulaitis. LMA nariams vienbalsiai pritarus, pirmininkas pakvietė akad. J. Banį pristatyti programą. Kandidatas savo kalboje pabrėžė svarbiausias veiklos gaires: toliau stiprinti LMA mokslo konsultacinę veiklą padedant LR Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms priimti geriausius sprendimus; siekti, kad viena svarbiausių Akademijos veiklų išliktų mokslo populiarinimas įskaitant knygų leidybą ir mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ organizavimą. Šiais metais pavyko gauti daugiau lėšų LMA Vrublevskių bibliotekos priestato statybai, įrangai ir tai galbūt leis kitąmet baigti jos renovaciją. Taip pat būtina efektyviau išnaudoti LMA užsienio narių potencialą, stiprinti LMAJA veiklą ir jos ryšius su kitų šalių analogiškomis organizacijomis. Bus toliau siekiama nuosekliai didinti išmokas LMA nariams emeritams.

Po to įvyko kandidato į prezidentus programos aptarimas. Akad. Vytauto Nekrošiaus paprašytas pristatyti savo komandą, J. Banys atsakė, kad viceprezidentu kvies likti akad. Z. Dabkevičių, o į LMA prezidiumą siūlo įtraukti akademikus Raimundą Šiaučiūną ir Rimvydą Petrauską.

Pasiūlius balsų skaičiavimo komisiją abiem balsavimams, pirmininkas paskelbė pertrauką balsuoti. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad LMA prezidentu išrinktas akad. Jūras Banys. Atviru balsavimu priimtas nutarimas Nr. 1 „Dėl MA prezidento išrinkimo“. Prezidiumo rinkimuose kandidatais į LMA prezidiumo narius įvardyti akademikai Rimvydas Petrauskas ir Raimundas Šiaučiūnas, taip pat mokslų skyriuose išrinkti mokslų skyrių pirmininkai. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkui paskelbus slapto balsavimo rezultatus renkant (tvirtinant) LMA prezidiumą, jie patvirtinti atviru balsavimu: priimtas nutarimas dėl LMA mokslų skyrių pirmininkų akademikų Leono Valkūno (Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius), Limo Kupčinsko (Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius), Vidmanto Stanio (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius) ir Gintauto Dzemydos (Technikos mokslų skyrius), akademikų Rimvydo Petrausko ir Raimundo Šiaučiūno išrinkimo (patvirtinimo) LMA prezidiumo nariais.

Parengė vyr. specialistas ryšiams su visuomene dr. Rolandas Maskoliūnas
ir Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA