• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Pirmasis LMA Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės susitikimas

2021 11 03

Spalio 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko pirmasis akademiko Jurgio Kazimiero Staniškio inicijuotos LMA Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės (DVTG) narių susitikimas. Jo metu akad. J. K. Staniškis perskaitė pranešimą „Darnus vystymasis: kas tai yra ir kaip jį suprasti“, pristatė ir su susirinkusiais aptarė DVTG tikslus, numatomus darbus.

2015 m. Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja, dalyvaujant valstybių ir vyriausybių vadovams, priėmė rezoliuciją „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“. Jame įvardyta 17 Darnaus vystymosi tikslų ir 169 uždaviniai, kurie apima daugelį politikos sričių ir skirti įgyvendinti iki 2030 m. JT aukšto lygio politinis forumas (High Level Political Forum) 2016 m. liepos mėn. sesijoje atkreipė dėmesį, kad šalys-narės, bandydamos realiai įgyvendinti minėtą dokumentą,  patiria sunkumų dėl neaiškių Darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių formuluočių, jų mokslinio pagrindimo bei metodų gautiems rezultatams įvertinti stokos. Buvo nutarta skubiai sudaryti nepriklausomų mokslininkų grupę, kuri parengtų specialią mokslinę ataskaitą Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 ir jos 17 tikslų pagrįstumui įvertinti.  

 „2016 m. laimėjau Jungtinių Tautų Organizacijos konkursą ir tuometis Generalinis sekretorius Ban Ki Munas (Ban Ki-Moon) asmeniškai pakvietė į šios organizacijos Globalaus darnaus vystymosi nepriklausomų mokslininkų grupę, kurią sudarė 15 žinomų pasaulio mokslininkų. Per trejus metus parengėme Globalaus darnaus vystymosi ataskaitą, kuri buvo pristatyta ir teigiamai įvertinta JT Generalinėje Asamblėjoje. Baigę šį darbą, neformaliai įsipareigojome padėti savo ir kitoms JT valstybėms narėms diegti ataskaitoje numatytus pokyčius, būtinus tolesnei žmonijos egzistencijai“, – teigia akad. J. K. Staniškis.


Susitikimo dalyviai

„JT Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030, 17 jos tikslų Lietuvoje įgyvendinami pernelyg lėtai. Viena pagrindinių priežasčių – nepakankamos žinios ir dažnai neteisingas darnaus vystymosi strategijos suvokimas ir interpretacija, akivaizdi valdžios, verslo, švietimo ir kitų institucijų motyvacijos stoka“, – pastebi akad. J. K. Staniškis. Anot jo, LMA kaip ekspertinė institucija, vienijanti skirtingų sričių mokslininkus, galėtų atlikti svarbų vaidmenį padedant šalies institucijoms teisingai suvokti JT dokumentus ir efektyviai juos įgyvendinti.

Tarptautinė mokslo taryba (International Science Council), kurios narė yra LMA, remdamasi nepriklausomų mokslininkų parengta JT Globalaus darnaus vystymosi ataskaita, pritarus JT aukšto lygio politiniam forumui, nuo 2021 m. pradžios paskelbė globalios darnos mokslo veiksmų dešimtmetį (Decade of Global Sustainability Science Action).

Prie LMA Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės jau prisijungė akademikai Juozas Augutis, Algirdas Kaliatka, Arūnas Bukantis, Arvydas Povilaitis, Romualdas Grigas, Artūras Kaklauskas, Antanas Andrijauskas, Gediminas Motuza Matuzevičius, Algirdas Juozas Motuzas, Vytautas Martinkus, Jūratė Kriaučiūnienė, Limas Kupčinskas, Romas Lazutka, Vidmantas Stanys, jaunieji akademikai Mindaugas Gedvilas, Vaidas Palinauskas, Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, Vidas Lekavičius. Yra ir daugiau grupės veikla besidominčių akademikų, taip pat siekiama įtraukti daugiau LMA Jaunosios akademijos narių.

Kaip teigia akad. J. K. Staniškis, pirmiausia reikia užbaigti burti grupę, suformuoti jos branduolį iš skirtingų sričių – ekonomikos, medicinos ir įvairių kitų – ekspertų, kurie tas sritis kuruos. Numatoma, kad Darnaus vystymosi tarpsritinė grupė sieks nuosekliai skleisti informaciją apie tarpsritinių studijų ir mokslinių tyrimų reikšmę, kelti jų lygį bei vystymo mastą, ypač daug dėmesio skiriant darnioms socialinės ir ekonominės veiklos transformacijoms. Ketinama skatinti aukštojo mokslo institucijas kartu su verslu ir viešojo valdymo institucijomis aktyviau spręsti su darniu vystymusi susijusias visuomenės problemas, organizuoti konferencijas ir kitus renginius, skirtus pristatyti darnaus vystymosi gerosios praktikos pavyzdžius, iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant JT Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030 ir siekiant jos tikslų.

Pavyzdžiui, planuojama siūlyti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tikslinti terminų „Sustainable Development“, „Sustainability Science“ vertimą į lietuvių kalbą, teikti siūlymus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai dėl tarpsritinių studijų ir mokslinių tyrimų įtraukimo į atitinkamus klasifikatorius. Svarstoma parengti rekomendacijas ministerijoms dėl darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, inicijuoti diskusijas dėl tarpsritinių mokslinių tyrimų vertinimo ir jų finansavimo, Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įtraukimo į universitetų studijų programas ir kita.

Parengė Evelina Baronienė, LMA socialinių programų koordinatorė