• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Rinkiminis ataskaitinis Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2023 01 30

Sausio 24 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus (HSMS) narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išklausyti kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimai, vyko rinkimai, taip pat buvo apsvarstyta HSMS 2022 m. veiklos ataskaita ir 2023 m. veiklos planai.

Susirinkimas pradėtas sveikinimu – LMA prezidentas akad. Jūras Banys ir HSMS pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius akad. Zigmantui Kiaupai už fundamentalius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinius, kultūros, Lietuvos miestų, ypač Kauno, istorijos, Lietuvos istorinius šaltinių ir kultūrinio paveldo užsienyje tyrimus, padėtus pamatus naujai akademinės istorijos mokyklai, už aktyvią veiklą Mokslų akademijoje, profesionalius ekspertinius darbus Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje įteikė LMA atminimo medalį.

Iš dešinės: LMA prezidentas akad. J. Banys, akad. Z. Kiaupa, HSMS pirmininkas akad. V. Nekrošius.

Skyriau pirmininkas akad. V. Nekrošius, tęsdamas susirinkimą, trumpai aptarė dienotvarkę ir pažymėjo, kad į skelbtas dvi laisvas LMA tikrųjų narių vietas iškelti trys kandidatai:į politikos mokslų specialybę (1 vieta) Vilniaus universiteto senatas iškėlė prof. dr. Alvydą Jokubaitį, į psichologijos specialybę (1 vieta) iškelti du kandidatai – prof. dr. Evaldas Kazlauskas (iškėlė Vilniaus universiteto senatas) ir prof. dr. Rita Žukauskienė (iškėlė Mykolo Romerio universiteto senatas). Akad. V. Nekrošius suteikė žodį LMA prezidentui akad. J. Baniui, kuris pasveikino susirinkusius ir palinkėjo sėkmės renkant kandidatus į LMA tikruosius narius. Pagal susirinkimo darbotvarkę kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimams buvo skirta 15 min., 5 minutės numatytos klausimams atsakymams. Prof. dr. A. Jokubaitis perskaitė pranešimą „Didžiausias politikos mokslo iššūkis“ ir atsakė į pateiktus klausimus. Išklausytas prof. dr. E. Kazlausko pranešimas „Psichotraumatologijos moksliniai tyrimai Lietuvoje“ ir atsakymai į klausimus. Prof. dr. R. Žukauskienė buvo išvykusi į užsienį ir pranešimą „Paauglių psichosocialinės raidos ypatumai besikeičiančios visuomenės kontekste“ skaitė iš nuotolio, taip pat atsakė į pateiktus klausimus. Ši susirinkimo dalis buvo tiesiogiai transliuojama internetu.

Iš dešinės: akademikės R. Janonienė, D. Klajumienė, J. Sprindytė, V. Daujotytė ir akademikai D. Staliūnas, Z. Kiaupa, E. Aleksandrabvičius.

Išklausius pranešimus, pirmininkas akad. V. Nekrošius padėkojo kandidatams ir toliau vyko uždaras HSMS narių posėdis.

Iš kairės: akademikai E. Jovaiša ir akad. P. Kūris.

Diskusijose aptarta kiekvieno kandidato mokslinė veikla, įvyko slaptas balsavimas. Remiantis slapto balsavimo rezultatais, išrinkti kandidatai į LMA tikruosius narius. Rinkimai į LMA tikruosius narius vyks balandžio mėn.

Toliau buvo svarstoma 2022 m. skyriaus veiklos ataskaita ir aptarta 2023 m. veikla. 2022 m. įvyko keturi skyriaus narių visuotiniai susirinkimai, penki biuro posėdžiai, vienas išplėstinis biuro posėdis, HSMS sudarytų komisijų posėdžiai. HSMS nariai iš viso vertinto 132 paraiškas, atliko daugiau kaip 200 ekspertizių LMA vardu, iš jų nagrinėjo 125 paraiškas dėl premijų ir stipendijų. Skyrius vienas ar su partneriais organizavo 20 renginių, iš jų dalyvauta organizuojant aštuonis LMA renginius: konferencijas, LMA narių visuotinį susirinkimą, regionų dienas LMA, diskusijas, knygų sutiktuves, atminimo popietes ir kitus. Bendradarbiauta su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu, Lietuvos savivaldybių asociacija, Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos institutais, Lietuvos socialinių tyrimų centru, Lietuvos teisininkų draugija, LMA skyriumi „Mokslininkų rūmai“, Technikos mokslų skyriumi ir kitais. Tarp svarbesnių skyriaus organizuotų renginių paminėtina mokslo konferenciją „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“ (vyko LMA), mokslinė-praktinė konferencija „Rinkimų kodeksas – naujovės, iššūkiai, perspektyvos“ (vyko Seimo Konstitucijos salėje). Skyriaus nariai 2022 m. išleido 17 monografijų, knygų, kitų leidinių, yra 8-ių knygų dalių autoriai; paskelbė 58 mokslo straipsnius, iš jų 18 Clarivate Analytics ir Scopus, 26 kituose recenzuojamuose leidiniuose. Paskelbė 72 mokslą populiarinančius straipsnius, perskaitė visuomenei 56 paskaitas, per 110 kartų kalbėjo TV ir radijo laidose, dalyvavo per 100 šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų darbe. LMA interneto svetainės skiltyje „Naujienos“ HSMS vardu paskelbta 20 straipsnių. HSMS nariai, vykdydami LMA misiją, ypač aktyviai dalyvauja viešajame Lietuvos gyvenime. Taip daug prisidėdami prie Lietuvos visuomenės švietimo ir pilietinių iniciatyvų, darydami poveikį šių dienų humanistikai ir kultūrai, stiprindami visuomenės pasitikėjimą mokslu, puoselėdami humanistines vertybes, atlikdami aktualių ir reikšmingų darbų ugdant gyventojų pilietiškumą ir akademinį jaunimą. Straipsnių, nuomonių, komentarų aktualiomis temomis teikė ar dalyvavo televizijos, radijo laidose beveik veik visi skyriaus nariai. LMA svetainės skiltyje „LMA ir akademikai žiniasklaidoje“ skelbiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kur galima perskaityti, peržiūrėti ar išklausyti pateiktą medžiagą (per metus surinkta daugiau nei 400 nuorodų). Aktyviai dalyvaudami viešajame Lietuvos gyvenime, HSMS nariai yra įgiję didelį pripažinimą.

HSMS nariai – aktyvūs ir įvairių užsienio organizacijų nariai, vadovavo 22 projektams, iš jų penkiems tarptautiniams, vykdė 15 konkursinių projektų, iš jų 12 tarptautinių, bendradarbiavo su šalies ir užsienio partneriais, organizavo ir dalyvavo mokslo simpoziumuose, konferencijose, perskaitė apie 70 pranešimų; vadovavo 42 doktorantams ar mokslininkų grupėms.

HSMS 2022 m. veiklos ataskaita (skaidrės) pridedama.

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA