• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos ateitis priklauso nuo patikimo, atviro ir laisvo mokslo ir švietimo

2024 05 06

Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių mokslų akademijų prezidentų kreipimasis į kandidatus 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose 

Užtikrinkite, kad Europos Sąjunga pasauliniu mastu pirmautų mokslo ir inovacijų srityje

Europos mokslas pirmauja pasaulio mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Mokslininkai visoje Europos Sąjungoje atlieka mokslinius tyrimus ir sprendžia fundamentines, praktines ir visuomenės problemas. Mokslas ir inovacijos yra labai svarbūs Europos Sąjungos laisvei ir atsparumui, jos pasauliniam konkurencingumui, klestėjimui ir gerovei. Tai neturėtų būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Būtina išsaugoti atvirą ir tarptautiniu bendradarbiavimu grindžiamą mokslinės  veiklos pobūdį, investuoti į visą mokslo ir studijų programų spektrą ir užtikrinti, kad mokslinėmis įžvalgomis būtų remiamasi formuojant politiką pagrindiniams mūsų demokratinės visuomenės uždaviniams spręsti.

Skatinkite patikimą, atvirą ir laisvą mokslo sistemą

Tarptautinis bendradarbiavimas ir atviras keitimasis žiniomis, mokslininkais ir studentais yra pagrindinis Europos Sąjungos turtas, o dalijimasis įžvalgomis – pagrindinė mokslo ir technologijų pažangos sąlyga. Atviras tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas svarbus ir tarptautiniams santykiams už akademinės bendruomenės ribų. Sprendimus priimantys asmenys turėtų vengti sudaryti atgrasančių kliūčių tokiam bendradarbiavimui. Jie turėtų ginti akademinės laisvės, akademinių institucijų autonomijos ir atvirų tarptautinių žmonių ir informacijos mainų principus, kartu visada užtikrindami saugias ir tvarias darbo sąlygas mokslininkams ir studentams.

Investuokite į mokslą ir švietimą

Mokslas ir studijos yra svarbūs ne tik ekonomikai ir gerovei, bet ir nepriklausomam kritiniam mąstymui ir apmąstymams, o tai yra gyvybingos ir atsparios demokratijos pagrindas. Norint užtikrinti Europos lyderystę pasauliniu mastu mokslo ir inovacijų srityje, reikia stabilių investicijų į mokslinius tyrimus, inovacijas ir švietimą. Siekiant neatsilikti nuo kitų pasaulio šalių, Europos Sąjungos valstybės narės turėtų įgyvendinti abipusiškai sutartą užmojį kasmet investuoti 3 proc. BVP į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Be to, prie to ryžtingai prisidėdamas Europos Parlamentas turėtų sustiprinti Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą ir aukščiausio lygio Europos švietimo kokybę.

Naudokite dabartines mokslo žinias politikoje

Europos Parlamentui tenka didžiulė atsakomybė už mokslo ir inovacijų pažangą Europos Sąjungoje, nes jis formuoja Bendrąją programą ir Europos mokslinių tyrimų erdvę. Raginame valstybes nares ir Europos Sąjungos institucijas nuolat ir išmintingai naudotis mokslo įrodymais savo politikoje.  Būsimi iššūkiai, įskaitant klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą, tarptautinę migraciją, apsirūpinimą maistu, energetikos pertvarką ir kitus, yra tokie sudėtingi ir neatidėliotini, kad jų neįmanoma veiksmingai spręsti be mokslo ir be pasitikėjimu grįsto dialogo tarp mokslo, politikos, pilietinės visuomenės ir ekonomikos atstovų.

Vertė Agnė Rodriguez