• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui habilituotam daktarui Mečislovui Žalakevičiui – 75

2024 05 20

Gegužės 19 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui habilituotam daktarui Mečislovui Žalakevičiui sukanka 75 metai.

Didžiai gerbiamas Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus garbingo jubiliejaus proga.

Labai vertiname Jūsų ilgametę ir sėkmingą mokslinę, mokslo organizacinę bei visuomeninę veiklą, didžiuojamės Jūsų nuopelnais plėtojant ekologijos, zoologijos, aplinkotyros ir aplinkosaugos tyrimus.

Daugiau kaip 50 metų skyrėte mokslui. Jūsų pastangomis toliau plėtojamas ornitologijos mokslas Lietuvoje. Jūsų ornitologijos mokslo srities darbai plačiai žinomi ir pripažinti ne tik šalyje, bet ir užsienyje.

Žavimės Jūsų atsidavimu ir ištikimybe pasirinktai profesijai, produktyvia kūrybine veikla, aktyvia veikla Lietuvos mokslų akademijoje bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje.

Iš širdies linkime Jums, gerbiamasis Akademike, ilgiausių metų, kūrybinių sumanymų, kuo geriausios sveikatos ir sėkmės.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas Limas Kupčinskas
2024 m. gegužės 19 d., Vilnius

Mečislovas Žalakevičius gimė Dotnuvoje. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo biologo (zoologo) specialybę. Nuo 1972 m. dirbo Gamtos tyrimų centre (buvęs Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Zoologijos ir parazitologijos institutas, nuo 1989 m. Ekologijos institutas, nuo 2010 m. Gamtos tyrimų centras). Pradėjęs eiti inžinieriaus pareigas, vėliau studijavo doktorantūroje, 1982 m. tapo gamtos mokslų daktaru, 1990 m. ‒ gamtos mokslų habilituotu daktaru; 1984‒1992 m. vadovavo Zoologijos ir parazitologijos instituto Ornitologijos laboratorijai; 1992‒2003 m. – Ekologijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams; 2003–2010 m. vadovavo Vilniaus universiteto Ekologijos institutui; 2010–2013 m. ‒ Gamtos tyrimų centro direktorius. 1996 m. M. Žalakevičius išrinktas LMA nariu ekspertu, 2000 m. – LMA nariu korespondentu, nuo 2011 m. –LMA tikrasis narys (akademikas). Daugelį metų buvo LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus biuro narys, Bendrosios biologijos mokslų sekcijos pirmininkas. 1998 m. tapo Tarptautinės gamtos ir visuomenės mokslų akademijos tikruoju nariu.

Yra parašęs apie 200 mokslinių straipsnių ir 60 mokslinių monografijų, žodynų ir knygų (vienas ir su bendraautoriais), sukūręs naują paukščių migracijos reguliavimo teoriją, pasiūlęs naują biologijos mokslo šaką – Klimato kaitos ornitologiją (monografija 2017 m.). Yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių ornitologijos ir ekologijos mokslo projektų vadovas ir dalyvis.

Akademikas aktyviai dalyvavo rengiant mokslininkus, jam vadovaujant apgintos aštuonios daktaro disertacijos, buvo kelių dešimčių daktarinių ir habilitacinių procedūrų gynimo tarybų ir komitetų pirmininkas, narys, oponentas. Skaitė mokslinius pranešimus Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Rusijoje, Senegale, Brazilijoje, Latvijoje, Estijoje, Slovakijoje, Ukrainoje, Kazachstane rengtose tarptautinėse konferencijose.

M. Žalakevičius aktyviai dalyvavo ekspertinėje ir visuomeninėje veikloje: 1997–1998 m. buvo Valstybinės biologinės įvairovės apsaugos strategijos rengimo darbo grupės narys ir ekspertas; Jungtinių Tautų vystymo programos (UNDP) konsultantas; EC 5FP komiteto „Aplinka ir tvari plėtra“ narys, Lietuvos delegatas (2001–2002); nuo 1998 m. – Valstybinės aplinkos monitoringo programos Priežiūros komisijos narys; nuo 1998 m. – biologinės įvairovės komiteto narys, gyvūnijos grupės vadovas; 1998–2002 m. – Standartizacijos technikos komiteto „Aplinkosauga“ TK 36 narys; 1999 m. – JT bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje antrojo ir trečiojo-ketvirtojo nacionalinių pranešimų rengimo vadovas ir autorius; Lietuvos mokslo premijų komiteto sekcijos pirmininkas; Studijų kokybės vertinimo centro Aplinkos inžinerijos ir Ekologijos ir aplinkotyros studijų programų (Lietuvos ir tarptautinės) ekspertų komisijų pirmininkas ir narys, nuo 2000 m. – Nacionalinio klimato kaitos komiteto narys; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kolegijos narys; LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narys; Lietuvos ornitologų draugijos (BirdLife International filialas) prezidentas (1984–1989; 1997–2000); Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskyrimu daug metų dirbo Lietuvos raudonosios knygos komisijos pirmininku; Tarptautinių konferencijų organizacinio komiteto pirmininkas ir narys. Tarptautinių mokslinių organizacijų narys: tarptautinės organizacijos „Wetlands International“ Lietuvos atstovas ir valdybos narys; Tarptautinių Lėktuvų susidūrimų su paukščiais tarptautinio komiteto (IBSC) Lietuvos atstovas; Tarptautinio ornitologinio komiteto narys, Lietuvos atstovas.

Pastaraisiais metais akademikas M. Žalakevičius ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos mokslo istorijos tyrimams, jo unikali dviejų tomų monografija „Akademiko Tado Ivanausko fenomenas“, parengta pagerbiant vieną iš Lietuvos valstybės kūrėjų, vainikuoja jo ilgametę ir įvairiapusišką mokslinę karjerą.

Akad. M. Žalakevičiaus mokslinė ir visuomeninė veikla įvertinta daugeliu garbingų apdovanojimų: 1996 m. įteikta Lietuvos mokslo premija; 2007 m. – Lietuvos mokslų akademijos akademiko T. Ivanausko premija už darbus gamtosaugos srityje; 2019 m. įteiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas „Sraigė“ už lietuvių kalbos terminų kūrimą – Paukščių pavadinimų žodyną (kartu su žmona Irena Žalakevičiene); 2021 m. apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu už svarų indėlį į biologijos, ornitologijos, ekologijos mokslo ir globalinės klimato kaitos poveikio biologinei įvairovei tyrimus Lietuvoje.

Sveikiname gerbiamą Akademiką gražios sukakties proga ir nuoširdžiai linkime sveikatos, neblėstančios energijos ir dar daug naujų kūrybinių idėjų!

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius