• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Geras triukšmas: EJP SOIL programos mokslo dienų diskusijos Mokslų akademijos erdvėje

2024 06 26

Daugiau kaip 260 mokslininkų iš 24 šalių birželio 10–14 dienomis Vilniuje susitiko tarptautiniame renginyje dėl svarbaus išsikelto tikslo – pasiūlyti sprendimus žemės ūkyje naudojamų dirvožemių sveikai būklei užtikrinti. Šis renginys – tai „Horizon 2020“ projekto „Tausojantis klimato atžvilgiu žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymas (EJP SOIL)“ kasmetinės mokslo dienos! Renginio organizatoriai – EJP SOIL koordinacinė grupė ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC), renginio partneriai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos mokslų akademija (LMA). Per konferenciją savo įžvalgomis pasidalijo kviestiniai pranešėjai, daug argumentuotų žodinių pranešimų dirvožemio tvarkymo, saugos, dirvožemio sveikatos ir jo ekosisteminių paslaugų aplinkai ir visuomenei užtikrinimo klausimais pateikė EJP SOIL koordinacinė grupė – pristatyti vidiniai projektai, kurių vykdoma per 40. Dirvožemio būklė yra labai svarbi švelninant klimato kaitą ar bent prie jos prisitaikant, siekiant sumažinti biologinės įvairovės mažėjimą, apsirūpinant maistu bei gerinant maisto grandinės saugumą.

 

 Vienos iš konferencijos dienų, birželio 11 d., popietę kilo nemenkas triukšmas LMA erdvėje, Didžiojoje konferencijų salėje. Čia susirinko EJP SOIL mokslo dienų dalyviai į vieną svarbių renginio dalių – Stendinių pranešimų sesiją. Sesijos pradžioje įžangos žodį tarė LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akademikas Vidmantas Stanys. Jis džiaugėsi dalyvių aktyvumu ir palinkėjo konstruktyvios diskusijos bei ateities bendradarbiavimo. Buvo pristatyta daugiau kaip 100 stendinių pranešimų, o į jų parengimą įsitraukė gerokai daugiau bendraautorių. Beje, tarp stendinių pranešimų bendraautorių buvo per 10 bendraautorių iš Lietuvos.

 

Renginio dalyviams buvo įdomu susipažinti su naujausiais rezultatais ir siūlymais. Stendinių pranešimų autoriai daug dėmesio skyrė vienam iš svarbiausių dirvožemio sudėties komponentų bei jo sveikatą apibūdinančių rodiklių – dirvožemio angliai, taip pat procesams, susijusiems su anglies sekvestracija. Dirvožemio anglies sekvestracija – tai anglies dioksido pašalinimo iš atmosferos proceso dalis ir labai svarbus indėlis į klimato kaitos švelninimą. Svarbiausia anglies sekvestracijai dirvožemyje yra pasiekti teigiamą pusiausvyrą tarp anglies sukaupimo ir pašalinimo. Tai galima pasiekti patobulinus žemėnaudą ar taikant kitas priemones, siekiant padidinti anglies kaupimąsi dirvožemyje, naudojant daugiau organinių medžiagų arba sumažinant C skilimo dirvožemyje greitį. Sesijoje pristatyti pranešimai, suteikiantys įžvalgų apie anglies sekvestracijos potencialą dirvožemiuose Europos ir nacionaliniu mastu, taip pat tyrimai, kuriuose aptariama anglies sekvestracija dirvožemyje platesniu tarptautiniu kontekstu. Sesijoje taip pat buvo pranešimų apie tai, kokią įtaką dirvožemio valdymas daro anglies sekvestracijos dydžiams ir kitiems šiltnamio efektą sukeliančių dujų srautams žemės ūkio paskirties dirvožemiuose, ar galimi kompromisai kalbant apie anglies sekvestraciją. Buvo keletas pristatymų ir apie išorinių organinių medžiagų įnešimą. Dabar reikia perdirbti biologines atliekas (iš miesto veiklų – namų, restoranų, parduotuvių), po apdorojimo jų panaudojimas gali prisidėti prie maistinių medžiagų ciklo papildymo dirvožemyje ir kartu bioekonomikos plėtros bei klimato kaitos švelninimo.

 

EJP SOIL sukauptų žinių ir rezultatų visuma iš konkrečių regionų, įtraukiant įvairias įžvalgas apie žemės ūkio dirvožemio ekosistemų paslaugas, ypač klimato kaitos kontekste, rodo būtinybę toliau tirti dirvožemį tausojančias praktikas ir schemas. Europoje yra labai didelių praktikų įgyvendinimo laipsnio ir tvaraus dirvožemio valdymo gairių laikymosi skirtumų tarp ūkininkų ir regionų. Daugelis tyrimų nustatė nemažai kliūčių, trukdančių taikyti tvarias praktikas, apimančias konsultavimo sistemų, konkrečios šalies duomenų, žinių kūrimo skirtumus, skatinimo priemonių tipus ir valdymo mechanizmus.

Tikėtina, kad šio projekto dalyviai ir ateityje kartu įgyvendins ne vieną projektą ir sukurs ne vieną mokslinį pasiūlymą, o konferencijos dalyviai džiaugėsi keldami diskusinį triukšmą Lietuvos mokslų akademijos erdvėje ir dėkoja už tokią galimybę.


Parengė EJP SOIL LAMMC dalies projekto koordinatorė akad. Žydrė Kadžiulienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA