Veikla

Atgal

Tarptautinio bendradarbiavimo nuostatai

Dalyvavimo tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programose, remiantis Lietuvos MA ir užsienio šalių mokslo institucijų dvišalėmis mokslinio bendradarbiavimo sutartimis, nuostatai
 
1. Lietuvos MA ir užsienio šalių mokslų institucijų mokslinio bendradarbiavimo sutartys sudaro įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkams platesnes galimybes susipažinti su užsienio šalių moksliniais ir technologiniais laimėjimais, palaikyti ir plėtoti mokslinius ryšius su užsienio kolegomis, spręsti aktualias mokslo problemas pasitelkiant dviejų bendradarbiaujančių šalių mokslininkus bei jų patyrimą dalyvaujant bendruose moksliniuose projektuose, stažuotėse, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose.
 
2. Mokslinis bendradarbiavimas ir mainai vyksta atsižvelgiant į sutartyse nustatytus metinių kvotų limitus. Pirmumo teisė naudotis moksliniams mainams skirtomis kvotomis yra suteikiama Lietuvos MA nariams ir mokslininkams, kurie vykdo ypač abiem šalims aktualius mokslinius darbus ir projektus, taip pat į stažuotes vykstantiems mokslininkams. Vykstant į mokslines konferencijas, simpoziumus, seminarus pirmenybė teikiama skaitantiems pranešimus mokslininkams. Paprastai iš tos pačios mokslo ar studijų institucijos į tą patį mokslinį renginį siunčiami ne daugiau kaip 2 mokslininkai. MA delegacijų vizitų tikslingumą ir delegacijų narių skaičių nustato MA prezidiumas atskiru nutarimu.
 
3. Norintiems dalyvauti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programose keliami šie reikalavimai: - turėti mokslo laipsnį, - turėti oficialų užsienio šalies mokslinio darbo partnerio (partnerių) ir renginio organizatorių kvietimą dalyvauti bendruose moksliniuose projektuose, stažuotėse, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose.
 
4. Mokslininkai, norintys dalyvauti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programose, teikia paraiškas Lietuvos MA nustatyta tvarka. Kartu pristatomi šie dokumentai: 

- oficialus užsienio šalies mokslo institucijos kvietimas;
- mokslininko prašymas Lietuvos MA prezidento vardu; 
- LMA parengta anketa. Anketa pildoma anglų kalba (APPLICATION FORM). Atsisiųsti
- planuojamos vykdyti mokslinių mainų programos planas;
- atstovaujamos mokslo ar studijų institucijos rekomendacinis raštas.

5. Paraiškos moksliniams vizitams teikiamos Lietuvos MA Tarptautinių ryšių skyriui.  

6. Gautos paraiškos svarstomos Lietuvos MA mokslų skyriuose. Skyrių pirmininkai teikia mokslininkų kandidatūras Lietuvos MA prezidiumui, kuris priima galutinį sprendimą.  
 
7. Lietuvos MA prezidiumui pritarus, mokslininko pateikti dokumentai persiunčiami užsienio mokslo institucijai, pasirašiusiai su Lietuvos MA sutartį, ir toliau abiejų šalių tarptautinių ryšių padaliniai derina visus mainų organizavimo klausimus. Mokslininkas, pateikęs paraišką, informuojamas apie priimtą galutinį sprendimą.
 
8. Pagal dvišalio mokslinio bendradarbiavimo sutarčių nuostatas priimančioji šalis vizito metu aprūpina mokslininką gyvenamuoju plotu ir skiria nustatyto dydžio dienpinigius, o kelionės išlaidas apmoka mokslininką siunčiančios mokslo ar studijų institucijos arba pats mokslininkas. Lietuvos mokslų akademija neapmoka vykstančių mokslininkų kelionės išlaidų.
 
9. Sugrįžęs iš mokslinių mainų vizito mokslininkas turi pateikti Lietuvos MA Tarptautinių ryšių skyriui ataskaitą, kurioje apibendrina svarbiausius vizito tikslus ir atliktus mokslinius darbus, aplankytas mokslo institucijas, pateikia informaciją apie dalyvavimą renginiuose bei savo išvadas ir rekomendacijas.
   
10. Atvykstančių užsienio mokslininkų mokslinių vizitų programas rengia MA Tarptautinių ryšių skyrius bendradarbiaudamas su suinteresuotomis Lietuvos mokslo ar studijų institucijomis.