Konkursai

Atgal

Archyvas (2018 m.)

 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS
 
N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS
2017 METŲ VARDINIŲ PREMIJŲ 
2018 m. vasario 20 d. Nr. 8
Vilnius
 
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais,  n u t a r i a:
remiantis 2017 m. LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, skirti premijas 2017 m. LMA vardinių premijų nugalėtojams.
 
Kazimiero Būgos (kalbotyra) premiją  – prof. habil. dr. Antanui Pakeriui už fundamentinius ir taikomuosius lietuvių kalbos fonetikos, akcentologijos ir leksikos darbus (pateikė akad. Zigmas Zinkevičius).

Juozo Matulio (chemija) – Arūnui Jagminui už darbą „Nanodarinių sintezės, modifikavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai (2000 – 2017)“ (pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras ir akad. Gediminas Niaura).

Adolfo Jucio (teorinė fizika) premiją – Bronislovui Kaulakiui ir Juliui Ruseckui už darbą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai“ (pateikė Vilniaus universitetas).

Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premiją – Sauliui Grigalevičiui už mokslinį darbą „Naujos struktūros puslaidininkių panaudojimas organiniuose šviesos dioduose“ (pateikė akad. Juozas Vidas Gražulevičius).

Povilo Matulionio (miškotyra) premiją – prof. Romualdui Deltuvui už monografiją ,,Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes“ (pateikė Aleksandro Stulginskio universitetas).
 
N U T A R I M A S
DĖL 2017 METŲ LMA PREMIJŲ JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAMS
2018 m. vasario 20 d. Nr. 10
Vilnius
 
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d., 2018 m. nutarimais, remiantis konkurso rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a:
1. Skirti 2017 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams. 
2. Apdovanoti LMA pagyrimo raštais jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvius.
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
 
1. Doc. dr. Vytautui Kuokščiui (Vilniaus universitetas) už straipsnių rinkinį „Baltijos šalių patirtis per 2008–2010 m. krizę: reakcijos ir (skirtingos) sėkmės aiškinimas“.
2. Dr. Paulinai Želvienei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbų ciklą „Adaptacijos sutrikimas Lietuvoje: paplitimas, rizikos veiksniai ir psichologinės pagalbos galimybės“.
 
LMA pagyrimo raštus įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
1. Dr. Bernadetai Goštautaitei (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už mokslinį darbą „Darbo pobūdžio įtaka amžiaus, įsitraukimo į darbą ir individualių pasiekimų darbe sąsajoms / Age, Work Engagement and Individual Work Performance: The Influence of Work Design“.
2. Dr. Žygimantui Mauricui (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už mokslinį darbą „Aktyvaus investicijų portfelio valdymo strategija taikant režimų kaitos numanomojo kintamumo modelį / Active Portfolio Management Strategy Using Regime-Switching Implied Volatility Model“.
3. Dr. Akvilei Rėklaitytei-Kranauskienei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) už mokslinį darbą „Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija“.
 
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius
 
1. Dr. Aldonai Balčiūnaitei (Fizinių ir technologijos mokslų centras) už darbą „Naujos medžiagos šarminiams kuro elementams: sintezė, charakterizavimas ir savybės“.
 
2. Doktorantui Mantui Šimėnui (Vilniaus universitetas) už darbą „Faziniai virsmai porėtose struktūrose: tyrimas elektronų paramagnetinio rezonanso bei Monte Karlo metodais“.
 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius
 
1. Dr. Kristinai Daniūnaitei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Prostatos vėžio diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys“.
2. Dr. Ramunei Šepetienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą „Kylančiosios aortos dilatacinė patologija: fibrilino-1 geno polimorfizmų ir tgf-beta1 koncentracijos kraujyje tyrimas“.
 
LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvei dr. Monikai Biesevičienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą „Kylančiosios aortos dilatacija: aortos biomechanikos ir histologinių rodiklių įvertinimas ir jų tarpusavio sąsajų nustatymas“.
 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
 
1. Dr. Andriui Aleliūnui (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslinį darbą „Daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) atsparumo šalčiui funkcinių žymeklių paieška“.
2. Dr. Vitai Lėlei (Krunglevičiūtei) (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą „Natūralių biopriemonių panaudojimo galimybės pieninių galvijų pašarų konservavimui ir jų įtaka gyvulių sveikatingumui bei produkcijos kokybei“.
 
LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvei dr. Ingai Tamošiūnei  (Miliūtei) (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslinį darbą „Naminės obels filosferos endofitinių bakterijų populiacijos sudėtis ir sąveika su obels ląstelėmis ir ūgliais in vitro“.
 
Technikos mokslų skyrius
 
1. Dr. Domanto Peckaus ir dr. Tomo Tamulevičiaus kūrybinei grupei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Lazerinių technologijų taikymai medžiagų mikro-struktūravimui bei nuostoviesiems ir ultraspartiesiems spektroskopiniams tyrimams“.
2. Dr. Jevgenijui Pavlovui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Detektorių dariniai didelio defektų tankio silicyje ir spartaus atsako plačiatarpiuose puslaidininkiuose“.
 
LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvei dr. Agnei Bankauskaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Sluoksniuotų dvigubų hidroksidų sintezė, savybės ir panaudojimas naujos kartos katalizatorių gamyboje“.
 
N U T A R I M A S
DĖL 2017 METŲ LMA PREMIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAMS
2018 m. vasario 20 d. Nr. 11
Vilnius
 
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, remiantis konkurso rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a:
1. Skirti 2017 m. LMA premijas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams. 
2. Apdovanoti pagyrimo raštais aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyvius.
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
 
1. Magistrei Justinai Čivinskaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „CPTED taikymas kuriant saugią miesto gyvenamąją aplinką“ (darbo vadovė doc. dr. Irina Matijošaitienė)
2. Magistrantui Karoliui Čižauskui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Mikalojus II Radvila: individas – šeima – giminė“ (darbo vadovas akad. Rimvydas Petrauskas).
3. Magistrei Inetai Žymančiūtei (Lietuvos edukologijos universitetas) už mokslinį darbą „Patirčių liudijimai šiuolaikinėje moterų poezijoje (Rimos Juškūnės „Irisai“ ir Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės „Kvėpuoju“)“ (darbo vadovė doc. dr. Žydronė Kolevinskienė).
 
Įteikti LMA pagyrimo raštus aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų dalyviams:
1. Bakalaurui Mariui Kušliui (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už mokslinį darbą „Netradicinių monetarinės politikos priemonių įtaka kreditavimui euro zonos šalyse“ (darbo vadovas doc. dr. Nerijus Mačiulis).
2. Magistrei Rūtai Lipeikaitei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Didieji duomenys, duomenų apsauga ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: konkurencijos teisės normų aiškinimo ir taikymo problemos Europos Sąjungoje ir JAV“ (darbo vadovas doc. dr. Lauras Butkevičius).
3. Magistrei Evelinai Listovai (Sankauskaitei) (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Edukaciniai elektroninio mokymo(si) priemonių adaptavimo prancūzų kalbos pamokose veiksniai: eTwinning projekto atvejis“ (darbo vadovė prof. dr. Brigita Janiūnaitė).
 
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius
 
1. Magistrantui Mindaugui Gicevičiui (Vilniaus universitetas) už darbą „Vandenyje tirpaus modifikuoto polianilino taikymas ampermetrinio gliukozės biologinio jutiklio konstravime“. Darbo vadovas prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius.
2. Magistrei Ievai Marijai Andrulytei (Vilniaus universitetas) už darbą „Atsitiktinis maksimumas ir sumų maksimumas su suderintai kintančiu skirstiniu“. Darbo vadovas prof. dr. Jonas Šiaulys.
3. Magistrui Matui Steponaičiui (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Organiniai piridinio ir ketvirtinio amonio dariniai: sintezė ir puslaidininkinių savybių tyrimas“. Darbo vadovas doc. dr. Tadas Malinauskas.
 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius
 
1. Magistrei Alvitai Vilkevičiūtei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą „Genetinių žymenų sąsajos su amžinės geltonosios dėmės degeneracijos pasireiškimu“ (darbo vadovė dr. Rasa Liutkevičienė).
2. Magistrei Gretai Jarockytei (Nacionalinis vėžio institutas) už mokslinį darbą „Nanodarinių, naudojamų navikinių susirgimų diagnostikai ir terapijai, tyrimai 3D sferoidinių ląstelių kultūrų modelyje“ (darbo vadovas prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis).
3. Magistrantei Ievai Rinkūnaitei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Pelių modelio panaudojimas tiriant parvoviruso B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono vaidmenį dilatacinės kardiomiopatijos patogenezėje“ (darbo vadovė dr. Virginija Bukelskienė).
 
Įteikti LMA pagyrimo raštą aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviui magistrantui Aleksejui Peržu (Lietuvos edukologijos universitetas) už mokslinį darbą „Nauji Pietų Baltijos regiono gervių (Grus grus) sezoninių migracijų keliai“ (darbo vadovas prof. habil. dr. Petras Kurlavičius). 
 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
 
1. Doktorantui Martynui Narmontui (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Šakninės pinties (Heterobasidion Annosum (Fr.) Bref.) sąlygoto kelminio puvinio išplitimas paprastosios eglės stiebe“ (darbo vadovas doc. Edmundas Petrauskas).
2. Magistrei Gretai Kaminaitei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Teminių kaimų vystymo perspektyvos, siekiant kaimo vietovių gyvybingumo Lietuvoje“ (darbo vadovė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė).
3. Doktorantei Brigitai Medveckienei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Topinambų (Helianthus tuberosus L.) stiebagumbių kokybės rodiklių kitimas laikymo metu“ (darbo vadovė prof. dr. Elvyra Jarienė).
 
Technikos mokslų skyrius
 
1. Studentei Urtei Baranauskytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos organiniams šviesos diodams“ (vadovas prof. dr. Saulius Grigalevičius).
2. Magistrui Arturui Rubcovui  (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslinį darbą „Šilumokaičio oras-vanduo tyrimas“ (vadovas: prof. Sabina Paulauskaitė).
3. Magistrantui Mantui Lukauskui (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Fluoropolimerų mechaninių savybių tyrimas mikrotempimo įrenginiu“ (vadovė – doc. dr. Brigita Abakevičienė).
 
Įteikti LMA pagyrimo raštą aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų dalyvei pirmųjų metų doktorantei Olgai Belukhinai (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą „Naudotų padangų tekstilės atliekų perdirbimo į kurą galimybių tyrimas” (vadovė – m. d., dr. Daiva Milašienė).
 
N U T A R I M A S
DĖL 2017 M. AKAD. KAZIMIERO MEŠKAUSKO  PREMIJOS JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS EKONOMISTAMS
2018 m. vasario 20 d. Nr.12
Vilnius
 
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir patikslintais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, n u t a r i a:
tvirtinti 2017 m Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso akademiko Kazimiero Meškausko premiją doc. dr. Arui Zirguliui (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už darbą „Mokesčių konkurencija dėl kapitalo, akcentuojant produktyvumo pašalinius poveikius / Tax Competition for Capital with an Emphasis on Productivity Spillovers“.
 


Atsisiųsti