Atgal

Periodinių mokslo leidinių atranka III-ajam projekto etapui

Lietuvos mokslų akademija ieško galimybių tęsti projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (toliau – Projektas) ir vykdo Lietuvos periodinių mokslo leidinių atranką. Šia atranka siekiama atrinkti aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausius Lietuvos periodinius mokslo leidinius, kurių leidybą tikslinga remti naujame Projekto etape.

Parama gali būti skiriama tik periodinių mokslo leidinių leidybai (leidiniui redaguoti, maketuoti, spausdinti, taip pat elektroninei leidybai ir sklaidai). Reikalavimai, kuriuos turi atitikti leidiniai, kuriems gali būti skiriama parama, nurodyti Periodinių mokslo leidinių atrankos tvarkos (toliau – Atrankos tvarka) 4.1–4.10 punktuose. Leidinių kokybė vertinama pagal juose skelbiamų mokslostraipsnių mokslinį lygį, originalumą, tarptautiškumą, tarpdalykiškumą, reikšmingumą mokslo sričiai.

Atrankos dalyviai turi užpildyti ir pateikti paraišką (1 priedas). Kartu su paraiška turi būti pateikta institucijos, atsakingos už leidinio išleidimą, vadovo patvirtinta išsami leidinio numerio leidybos sąmata (3 priedas), informacinė anketa (2 priedas) ir du naujausi periodinio leidinio numeriai (tomai), jei jie nėra prieinami skaitmenine forma leidinio interneto svetainėje. Paraiškos ir su jomis susiję dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 5 d. adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Pateiktas paraiškas vertins Lietuvos mokslų akademijos sudaryta Lietuvos periodinių mokslo leidinių vertinimo ekspertų komisija.

Remdamasi ekspertų komisijos vertinimo rezultatais, Lietuvos mokslų akademija teiks siūlymą dėl leidinių, kuriems tikslinga skirti paramą, sąrašo ir dėl jiems skirtinos lėšų sumos LR švietimo ir mokslo ministerijai. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos mokslų akademija vykdo pasiruošimo naujam Projekto etapui darbus, tačiau neįsipareigoja ir negali užtikrinti, kad Projektas bus toliau vykdomas, kada ir kokio dydžio finansavimas bus skirtas periodiniams mokslo leidiniams remti. Institucijos, dėl kurių leidinių bus nuspręsta, kad jiems tikslinga skirti paramą, bus kviečiamos tapti Projekto partnerėmis.

D
ėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Valeriją Paškauskienę telefonu 8 608 17 888 arba el. paštu v.paskauskiene@lma.lt


DOKUMENTAI ATSISIŲSTI: