Veikla

Atgal

INFOBALT vardinės stipendijos

INFOBALT VARDINĖS STIPENDIJOS - TAI BENDRAS MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIAUS, TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIAUS IR ASOCIACIJOS INFOBALT PROJEKTAS

Nuo 2010 m. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus iniciatyva kartu su Technikos mokslų skyriumi organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. Jos tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų iniciatyvą ir aktyvumą mokslo srityje, keistis informacija apie vykdomus tyrimus ir rinkos poreikius, spartinti mokslinių rezultatų praktinį naudojimą.

Projekte dalyvauja asociacija INFOBALT, įsteigusi vardines INFOBALT stipendijas geriausiais pripažintų mokslinių tiriamųjų darbų autoriams - jauniesiems mokslininkams.

INFOBALT VARDINĖS STIPENDIJOS KONKURSO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
INFOBALT valdybos 2011-02-02 sprendimu. 

 1. Bendroji dalis

Asociacija „INFOBALT“ (toliau – INFOBALT) įsteigia vardines INFOBALT stipendijas geriausiais pripažintų mokslinių tiriamųjų darbų autoriams - jauniesiems mokslininkams. Stipendija įsteigiama siekiant remti jaunųjų mokslininkų - tyrėjų vykdomus aktualius mokslinius tyrimus informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje bei intensyvų IRT taikymą atliekant tyrimus kitose dalykinėse srityse, skatinti artimesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos mokslo ir verslo bendruomenių per kontaktus ir apsikeitimą informacija apie vykdomus tyrimus ir rinkos poreikius.  

2. Stipendijų skyrimas

Stipendija gali būti skiriama jauniesiems mokslininkams (ne vyresniems kaip 35 m.), pateikusiems savo darbus konkursui 2 kategorijose: „Geriausias IRT srities mokslinis tiriamasis darbas“ ir „Geriausias tarpdalykinis mokslinis tiriamasis darbas su IRT taikymu“. 
Vienas darbas gali būti pateiktas tik vienoje kategorijoje. Kandidatams nerekomenduojama teikti INFOBALT konkursui anksčiau jau teiktų, arba užbaigtų daugiau nei prieš 3 metus mokslo tiriamųjų darbų.
Stipendijos konkurse negali dalyvauti INFOBALT administracijos darbuotojai, INFOBALT valdybos nariai, konkurso Komisijos nariai ir jų šeimų nariai.

Siekiantys kandidatuoti konkurse jaunieji mokslininkai savo mokslo tiriamąjį darbą pateikia Lietuvos mokslų akademijos organizuojamai Fizinių ir technologinių mokslų Jaunųjų mokslininkų konferencijai (JMK). 

JMK org. komiteto vertinimo komisija iš pateiktų darbų atrenka ne mažiau kaip po 3 dalyvius abiejose kategorijose, kurie kviečiami INFOBALT Komisijai plačiau pristatyti savo tiriamuosius darbus, taip pat persiunčia Komisijai elektroniniu paštu office@infobalt.lt mokslo tiriamąjį darbą PDF formatu ir motyvacinį laišką, kuriame būtų nurodyta, kuriai kategorijai teikiamas darbas, kaip tyrėjo veikla ir pateikiamas darbas susijęs su IRT, kokią naudą sukuria darbo rezultatai, kokios numatomos mokslo tiriamojo darbo taikymo praktikoje galimybės ar įgyvendinti konkretūs taikymai, kokius tyrimus tyrėjas yra atlikęs anksčiau ir ką planuoja vystyti artimiausiais metais, kokiomis kryptimis, kokie numatomi jų praktiniai taikymai (ūkio šaka, tikslinė rinka). Jei darbą rengė tyrėjų grupė, reikia pridėti grupės narių parašais patvirtintą įgaliojimą vienam iš grupės narių atstovauti grupę konkurse, nurodant visus grupės stipendiatus. Po darbų pristatymo, bet ne vėliau kaip balandžio 15 d., Komisija balsavimu priima sprendimą dėl stipendijų skyrimo. Komisija turi galimybę savo nuožiūra visai neskirti stipendijos arba skirti paskatinamąją stipendiją. 

Visa informacija apie konkursą ir Komisijos sprendimai skelbiami INFOBALT tinklapyje http://www.infobalt.lt/.  Paskirtos stipendijos yra išmokamos lygiomis dalimis 2 mokėjimais: 
- iki einamųjų metų balandžio 31 d. ir iki rugsėjo 31 d. Jei LR įstatymais būtų įteisintas ne pelno siekiančių stipendijų apmokestinimas, 
- nustatytus mokesčius sumoka atitinkama šalis LR įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.